Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 10 2020-01-01

Talat Koçyiğit’in Hayatı, Kur’ân-ı Kerîm Meali ve Tefsiri İsimli Eserinde Ahkâm Ayetlerinden Zina Ayetlerine Yaklaşımı
Life of Talat Koçyiğit, His Approach to Adultery in His Work Quran Translation-Interpretation

Orhan PARLAK [1] , Yaşar AKYAY [2]


Prof. Dr. Talat Koçyiğit, 3 Ağustos 1927’de Uşak’ta doğmuş, 18.04.2011 tarihinde vefat etmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Uşak’ta, yükseköğrenimini ise, Ankara’da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olarak tamamlamıştır. Fakülte hocalarından M. Tayyip Okiç’in yönlendirmesiyle mezun olduğu fakülteye asistan olarak alınan Koçyiğit, 1967 yılında Doçent, 1975 yılında profesör olmuştur. Emekli olduğu 2003 yılına kadar 40 yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde asistan, öğretim üyesi ve Dekan olarak görev yapmış ve Türkiye’de hadis alanında yararlı eserler telif etmiş bir bilim insanıdır. Aslında hadis akademisyeni olup, bu alanda pek çok eserler veren Talat Koçyiğit, tefsir alanında da Kur’ân’ı Kerîm Meal ve Tefsiri isimli yedi ciltlik büyük boy bir eser telif etmiş ve ömrünün vefa etmediği bu eseri, vefatından sonra Türk Diyanet Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Kendisinin de bizzat Edebi İçtimai Tefsir olarak nitelediği bu eser akıcı üslubu, sade anlatımıyla tefsir dünyamıza farklı bir kazanım sağlayacaktır
Professor Dr. Talat Koçyiğit was born on August 3, 1927 in Uşak and passed away on 18.04.2011. He completed his primary, secondary and high school education in Uşak and his higher education in Ankara as one of the first students and first graduates of the Faculty of Theology at Ankara University. Koçyiğit was appointed as an assistant to the faculty he graduated from under the direction of M. Tayyip Okiç, and became associate professor in 1967 and a professor in 1975. Until his retirement in 2003 he servedat Ankara University for 40 years as assistant, lecturer and Dean and he produced unique works on hadiths. Although he worked on hadith and has many works on this field, Talat Koçyiğit produced a seven volume book called Quran Translation-Interpretation and this book was published by Turkish Religious Foundation after his death. This work, which is defined as literary interpretation by himself, will contribute to the literature with its fluent style and plain expression.
 • Bardakoğlu, Ali, Had, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuku İslamiye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, Bilmen Yayınevi, İstanbul,1994.
 • Bilgin, Recep, Talat Koçyiğit’in Hayatı, Eserleri ve Türkiye’deki Hadis Çalışmalarına Katkısı, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Kahramanmaraş, 2015. dergipark.org.tr/tr/download/article- file/107868. 02.01.2020.
 • Birışık, Abdülhamit, Tefsir, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Buharî, Ebu Abdillah, Muhammed ibn İsmail, Camius Sahih-i Buharî, Şirketü Dari’l Beşâiri’l İslamiyye, Beyrut, 2011.
 • Buharî, Ebu Abdillah, Muhammed ibn İsmail, Sahih-i Buharî ve Tercemesi, Mütercim, Mehmet Sofuoğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987.
 • Karaalp, Cahit, Tefsir Araştırmaları Dergisi, Kur’ân’ı Kerîm Meal ve Tefsir Adlı Eserin Tefsirdeki Metoduna Dair İnceleme, www.degipark.org.tr./tader.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara,2017.
 • Cessas, Ebubekir Ahmet b. Ali er-Razi, Ahkâm-ü’l Kur’ân,(terc. Mehmet Keskin), İtisam Yayınları, Ankara, 2018.
 • Cezerî, Abdurrahman, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı(terc. Hasan Ege), Bahar Yayınları İstanbul, 1975.
 • Çetiner, Bedrettin, Ahkâmü’l Kur’ân, DİA, TDV Yay. İstanbul, 1988.
 • Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, Marmara Ünv. İlahiyat Fak.Yay. İstanbul, 2018.
 • Döndüren, Hamdi, Aile İlmihali, Eramat Matbaacılık, İstanbul,1995.
 • Dönmez, İbrahim Kafi, Beyan, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,1992.
 • Ebu Davud, Süleyman b. Es’as b.es-Sicistanî Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Hazırlayanlar: Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayıncılık, İstanbul, Ts.
 • Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neş. İstanbul, 2013.
 • Ersöz, İsmet, “Ahkâm Tefsirleri” DİA, TDV Yay. İstanbul, 1988.
 • Erul, Bünyamin, Talat Koçyiğit, İki Aylık Kitap Dergisi, Müfredat-12,06 https://mufredat.wordpress.com/2012/10/06/hadise-adanmis- bir-omur-talat-kocyigit/ 21.11.2019. 2012
 • Erul, Bünyamin, Talat Koçyiğit, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Esen, Hüseyin, Zina ile ilgili Maddeler, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2013. Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin, Ahkâm Tefsirleri ve Özellikleri(Makale), Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, c: 5, S. 5, 1994 27.11.2019.
 • Görmez, Mehmet vd. Hadislerle İslam, DİB Yayınları, Ankara, 2015
 • Güven, Şahin, Konulu Tefsir Metodu, İFAV Yayınları, İstanbul, 2019.
 • Işık, İhsan, Resim ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara, 2006-2007.
 • İbn-i Kesir, Ebu’l Fida, Tefsirü İbn-i Kesir, Şirketür Risaletil âlemiyyeh, Beyrut, 2010.
 • İbn-i Kesir, Ebu’l Fida, Muhtasar Kur’ân’ı Kerîm Tefsiri, Hazırlayan, Bekir Karlığa Çağrı Yayınları, İstanbul, 1990.
 • İbn-i Mâce, Muhammed b.Yezid el-Kazvini, Sünen-i İbni Mâce, terc. Haydar Hatipoğlu, Kahraman Yayınları, İstanbul,2012.
 • Karaman, Hayrettin, v.d.Kur’ân’ı Kerîm Açıklamalı Meali,TDV Yay. Ankara, 2015.
 • Karaman, Fikret, v.d. Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Koçyiğit, Talat, Kur’an’ı Kerim Meali ve Tefsiri, TDV Yayınları, Ankara,2016.
 • Kurtubi, Muhammet b. Ahmet, El-Camiul Ahkâmul Kur’ân, islamiilimler.com/Tefsir/Tefsir=1024/Tefsir/Türkçe/04/000. htm, 08.10.2019.
 • Kutup Seyyid, Fi Zılâlil Kur’ân, (terc. M.Emin Saraç vd.) Hikmet Yayınları, İstanbul, 1968.
 • Mevdûdî, Ebul A’la, Tefhim-ü’l Kur’ân, (terc. Muhammet Han Kayani v.d.),İnsan Yay. İstanbul,1948.
 • Örnek, Betül Yılmaz, Talat Koçyiğit, Hadis Tetkikleri Dergisi, İstanbul, 2010.
 • Râzi, Fahrettin, Tefsir-i Kebir, Mefâtihul Gayb, kalb-i selim.net/kütüphane/tefsirweb/index.html?page=outline_o.ht m.27.01.2020.
 • Sâbûnî, Muhammet Ali, Ahkâm Tefsiri (terc. Mazhar Taşkesenlioğlu), Şamil Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • Sefer, Süleyman Ma’rafi, Kur’ân İlimleri,(ter. Orhan Parlak), Tekin Kitabevi, Konya, 2017.
 • Şaban, Zekiyüddin, İslam Hukuk İlminin Esasları, (terc. İbrahim Kâfi Dönmez), TDV Yayınları, Ankara, 1989.
 • Şimşek, Sait, Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, 2017.
 • Taberî, Ebu Cafer, Muhammet, b. Cerir, Taberî Tefsiri, terc. Hasan Karakaya, Kerim Aytekin, Hisar Yayınevi, İstanbul,2018.
 • Tirmizî, Ebu İsa Muhammed bin İsa Bin Sevre, Sünen-i Tirmizî, terc. Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, Ts.
 • Turgut, Ali, Tefsir Usulü ve Kaynakları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Vehbi, Mehmet, Ahkâm-ül Kur’ân’iyye, Doğan Güneş Yayınları, İstanbul, 1971.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, (sad. İsmail Kara v.d.), Azim Dağıtım, İstanbul, 1992. Yüksel, Yakup, Fıkhi Tefsir Kur’an’iyyenin Yeri” Gümüşhane Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c.4, S. 8, 2015/4. Geleneğinde “Ahkâmı
 • Zihni, Mehmed, Nimet-i İslam, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, 1976.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Orhan PARLAK

Author: Yaşar AKYAY

Dates

Application Date : January 18, 2021
Acceptance Date : January 18, 2021
Publication Date : January 1, 2020

APA Parlak, O , Akyay, Y . (2020). Life of Talat Koçyiğit, His Approach to Adultery in His Work Quran Translation-Interpretation . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (1) , 1-10 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/57158/806616