Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 22 - 31 2020-01-01

Prof. Dr. Talat Koçyiğit’in “Kur’an-ı Kerim Meâl ve Tefsiri” Adlı Eserindeki Sebeb-i Nüzûl Anlayışı
Talat Koçyiğit’s the Approach to Asbab Al Nuzul in his Book of Quran Translation and Commentary

Orhan PARLAK [1] , Büşra SONAY [2]


Kur’an’ın anlaşılmasında nüzul ortamının bilinmesi tartışılmaz öneme sahiptir. Bunun en temel sebeplerinden birisi, esbâb-ı nüzul ilminin, olaylarla sebepler arasında sağlıklı bir bağlantının sağlanmasını kolaylaştırması ve dolayısıyla ayetlerin kendi bağlamı içerisinde en doğru şekilde anlaşılması noktasında büyük bir katkıda bulunmasıdır. Prof. Dr. Talat Koçyiğit, ülkemiz son dönem hadis akademisyenlerinin ilklerindendir. 3 Ağustos 1927’de Uşak’ta doğmuş, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Uşak’ta tamamlamış,1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk mezunları arasına girmiştir. Talat Koçyiğit, aslında bir hadis akademisyeni olup alanıyla ilgili fevkalade eserler te’lif etmiştir. Tefsire de ilgisi olan Talat Koçyiğit, 2016 yılında Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri adıyla yedi büyük ciltten oluşan yeni bir eseri yayımlanmıştır. Bu makalede, Talat Koçyiğit’in Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri adlı eserinde sebeb-i nüzul anlayışı ve nüzul sebepleri örnekleri ile birlikte ele alınacaktır.
Knowledge of the revelation environment is of unquestionable importance in understanding the Qur’an. One of the most basic reasons of this is that science of Asbab al-Nuzul makes easier understanding of a sound relation between circumstances and reasons, and because of that Asbab al-Nuzul makes a great contribution to understanding ayat correctly in its own context. One of the first and most important scholars of hadith area of recent years is Prof. Dr. Talat Koçyiğit. He was born in Uşak on August 3 1927, the elementary school, middle school and high school was completed Uşak, in 1953, became one of the first graduates of the Ankara University Faculty of Theology. Talat Koçyiğit was actually a Hadith scholar and he wrote some wonderful work related to his field. Talat Koçyiğit had a great interest in commentary science and in 2016, a new work of him consisting of seven large volumes in the name of “Quran Translation and Commentary” was published. This article it will be examined on Asbab al-Nuzul and each Asbab al-Nuzul will be presented and supported with examples in Talat Koçyiğit’s book of “Qur’an Translation and Commentary”.
 • Bilgin, Recep. “Talat Koçyiğit’in Hayatı, Eserleri ve Türkiye’deki Hadis Çalışmalarına Katkısı”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 12/2 (2015),167-193.
 • Cerrahoğlu, İsmail. (1997). Tefsir Usûlü, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Demirci, Muhsin. (2006). Kur’an ve Yorum, (yay. haz. Hüseyin Kader), İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Demirci, Muhsin. (2014). Tefsir Usulü, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Dihlevî, Ebû Abdilazîz Kutbüddîn Şah Veliyyullāh Ahmed b. Abdirrahîm b. Vecîhiddîn. (1980). el-Fevzü’l-kebîr fî uṣûli’t-tefsîr, (çev. Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Emiroğlu, Tahsin. (1965). Esbâb-ı Nüzûl ( Kur’an Ayetlerinin İniş Sebepleri ve Tefsirleri), Konya: Yenikitap Basımevi, 1965.
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn Abdisselâm el-Harrânî. (1999). Tefsir Usûlü, (trc. Cemal Güzel), İstanbul: Tevhid Yayınları.
 • Kâfiyeci, Muhyiddin Ebu Abdillah Muhammed b. Süleyman. (1989). et-Teysîr fî ḳavâʿidi ʿilmi’t-tefsîr. (trc. İsmail Cerrahoğlu), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kattân, Mennâʻ Halîl. (1393/1973). Mebâḥis̱ fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân, Riyad: Menşuratu’l-Asru’l-Hadis.
 • Keskioğlu, Osman. (1989). Nüzûlünden İtibaren Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Koçyiğit, Talat. (2016). Kur’an-ı Kerim Meal Ve Tefsiri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh. (2005). el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân, (trc. Beşir Eryarsoy), PDF: Buruc Yayınları. https://archive.org/ search.php?query=imam%20kurtubi
 • Sâbûnî, Muhammed Ali. (1408/1988). et-Tibyân fi ʻulumi’l- Kur’an, Dımeşk: Daru’l-Kalem, 1408/1988.
 • Sâlih, Subhî. (1994). Kur’an İlimleri, (trc. M. Said Şimşek), İstanbul: Esra Yayınları.
 • Sefer, Süleyman Ma’rafi. (2017). Kur’an İlimleri, (çev. Orhan Parlak), Konya: Tekin Kitapevi.
 • Süyûti, Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekr. (1986). Esbâbı’n-nüzûl, Kahire: Daru İhyai’l-Kutubi’l- Arabiyye.
 • Süyûti, Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekr. (1987). el-İtḳān fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân, ( Kur’an İlimleri Ansiklopedisi), (trc. Sakıp Yıldız - Hüseyin Avni Çelik), İstanbul: Hikmet Neşriyat.
 • Süyûti, Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekr. (2012). ed-Dürrü’l-mensur fi’t-tefsîr bi’l-meʾs̱ ûr. PDF: Ocak Yayıncılık.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et- Taberî el-Bağdâdî. (1996). Câmiʿu’l-beyân ʿan teʾvîli âyi’l- Ḳurʾân, (trc. Hasan Karakaya & Kerim Aytekin), PDF: Hisar taberitefsiri3_201912/page/n1/mode/2up
 • https://archive.org/details/
 • Vâhidî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî. (1994). Esbâbü’n-nüzûl, (trc. Necati Tetik - Necdet Çağıl, thk. Kemal Besyuni Zeğlul), Erzurum: İhtar Yayıncılık.
 • Zerkeşi, Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdillâh et-Türkî el-Mısrî el-Minhâcî. (1972). el-Burhân fî ʻulûmi’l-Ḳur’ân, (thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim).
 • Zürkānî, Muhammed Abdülazîm. (1943). Menâhilü’l-ʿirfân fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân, Ezher.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Orhan PARLAK
Institution: Faculty of Theology, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Author: Büşra SONAY
Institution: Faculty of Theology, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : January 1, 2020

APA Parlak, O , Sonay, B . (2020). Talat Koçyiğit’s the Approach to Asbab Al Nuzul in his Book of Quran Translation and Commentary . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (1) , 22-31 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/57158/806619