Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 66 - 72 2020-01-01

Kur'an'ın Nüzulü Döneminde Yahudiler
Jews in the Period of the Qur'an

Orhan PARLAK [1] , Nurullah Recep GÖRGÜN [2]


Kur’an’ın nazil olduğu Hicaz bölgesinde Yahudilerin varlığı söz konusudur. Mekke’de gruplar halinde olduğuna ilişkin herhangi bir delil olmasa da Medine’de üç büyük Yahudi kabilesi yaşamaktadır. Müslüman ve Yahudilerin ilişkileri fiilen Hicret’ten sonra başlamıştır. Çalışmamızda Yahudiliğin tarihsel seyrini Hz. İbrahim a.s ve neslinden başlayarak günümüz Yahudilerine kadar dinler tarihi kaynaklarından yararlanarak anlattık. Kur’an’ın nazil olduğu zaman ve mekanın şartlarına temas ettik. Yahudilere karşı Mekke ve Medine döneminde kullanılan dili, ayetler ve tarihi kaynaklar çerçevesinde irdeledik. Kur’an’ın nüzul tertibini dikkate alarak yaptığımız bu çalışmada Mekkî ve Medenî surelerin temel ilkelerini vahyin başlangıcından sonuna kadar uyguladığını, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e s.a.v iman şartının vahyin vazgeçilmez bir unsur olduğudur. Yahudilere karşı sürekli olumsuza doğru giden bir ilişkinin Kur’an metni bağlamında söz konusu olmadığını, fiilen muhatabın davranışına göre bir tavır konulduğunu açıkladık.
The hijaz where Ouran descended is also a settlement for Jews. Even if there is not sufficient evidence for existence of Jewish living groups in Mecca, three great Jewish tribe live in Medina. Muslim and Jews relations actually started after migration. We explained Jew’s historic beginning from Hz. Abraham and his generation to Today’s Jew’s by using historical sources. We touched both time of Quran descended and conditions of place. According to ayah and historical sources we examined the language which was used against Jew’s during to period of Mecca and Medina. In this study which are handled considering abatement arrangement od Qur'an's reveal, which is practised until end from beginning of revelation, To Mohamed and To Qur'an pillar of faith revelation is an indispensable factor. We explain that is attitudinized as regard ipsofacto interlocutor's behaviour, doesn't be discussed a relationship that goes on continuous throughout negative towards jews in the context of Qur'an text.
 • Adam, B. (2007). Yahudilik. Ş. Gündüz içinde, Yaşayan Dünya Dinleri (s. 205-266). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Ateş, S. (1988). Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri (Cilt I). İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat.
 • Aydın, M. (2013). Anahatlarıyla Dinler Tarihi (3. baskı b.). İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Baş, M. (2017). Hicaz Yahudilerinin Menşe Problemi ve Tanrı Algıları. İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, I, 91- 104.
 • Cohn-Sherbok, D. &. (2011). Yahudiliğin Kısa Tarihi (2. Baskı b.). (B. Baş, Çev.) İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Derveze, İ. (2012). Kur'ân'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v) (3. Baskı b.). (M. Yolcu, Çev.) İstanbul: Düşün Yayıncılık.
 • Elmalılı, M. H. (2011). Hak Dini Kur'an Dili. İstanbul: Hisar Yayınevi.
 • Esed, M. (2002). Kur'an Mesajı (5. b.). (C. Koytak, & A. Ertürk, Çev.) İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Gürkan, S. L. (2013). Yahudilik. DİA, 43. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Hamidullah, M. (2013). İslam Peygamberi. (M. Yazgan, Çev.) İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Harman, Ö. F. (1993). Cehennem. DİA, 7, 225-226. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Hasan, H. İ. (1991). İslam Tarihi (Cilt I). (İ. Yiğit, & S. Gümüş, Çev.) İstanbul: Çevik Matbaacılık.
 • İbn Cevzi, E. F. (2015). Zadü'i-Mesir Fi İlmi't-Tefsir. (A. Öztürk, Çev.) İstanbul: Kahraman Yayınları.
 • İbn Hişam, E. M. (1971). Hz. Muhammed'in Hayatı (Cilt I). (İ. Hasan, & N. Çağatay, Çev.) Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kaya, R. (1994). Ehl-i Kitap. DİA (Cilt X, s. 516-519). içinde İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kur'an-ı Kerim. (2012). (S. Ateş, Çev.) İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Mevdudi, E. A. (ts.). Tefhimu'l Kur'an (Cilt VI). (M. H. Kayanî, Y. Karaca, N. Şişman, İ. Bosnalı, A. Ünal, & H. Aktaş, Çev.) İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Mukatil, S. b. (2006). Tefsir-i Kebir. (A. M. Şehhâte, Dü., & M. B. Eryarsoy, Çev.) İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Razi, F. (ts). Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu'l-Gayb. (S. Yıldırım, L. Cebeci, S. Kılıç, & C. S. Doğru, Çev.) İstanbul: Huzur Yayınevi.
 • Şehristânî, M. (2011). Milel ve Nihal (2. b.). (M. Öz, Çev.) İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Tevrat. (2010). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Zeccac, E. İ. (1988). Me'an'il Kur'an ve İ'rabuh. (D. A. Şelebî, Dü.) Beyrut: Âlimül Kitab.
 • Zemahşeri, E.-K. C.-H. (2016). Keşşaf (Cilt I). (M. Coşkun, Ö. Çelik, N. Çalık, & A. Bebek, Çev.) İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Orhan PARLAK
Institution: Faculty of Theology, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Author: Nurullah Recep GÖRGÜN
Institution: Faculty of Theology, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : January 1, 2020

APA Parlak, O , Görgün, N . (2020). Jews in the Period of the Qur'an . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (1) , 66-72 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/57158/806625