Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 73 - 84 2020-01-01

Müdâyene Ayetinin Roma ve Türk Borçlar Hukuku Açısından Yorumu
Interpretation of Mudayene Verse in terms of Roman and Turkish Low of Obligations

Hüseyin YAŞAR [1] , Mehmet Bilal TİRYAKİOĞLU [2]


İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm, hayatın her alanında olduğu gibi ticari alanda da bir takım düzenlemeler getirmiştir. Bu anlamda karşılıklı borç doğuran her türlü vadeli işlemleri ayrıntılı olarak düzenleyen müdâyene ayeti aynı zamanda peşin alışverişler konusunda da bazı hükümler koymuştur. Getirilen hukuki hükümlere geçmeden önce ayetin meâli, ismi, nüzûl sebebi, siyak-sibakı, neshine dair görüşleri ve önemli kavramlarının kısaca genel bir tanıtımı yapılmış, daha sonra ayette geçen hükümleri, özellikle günümüz Türk Borçlar Hukuku ve ona kaynaklık eden Roma Borçlar Hukuku bağlamında klasik tefsir kaynakları ve günümüz yazarlarının eserlerinden istifade edilerek onların güncel hukuka dair yorumları aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle de günümüz Türkiye’sinde yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde bazı mukayeseler yapmak suretiyle ayetin günümüz ticari hayatına etkileri makale sınırları içinde incelenmeye çalışılmıştır
The Quran, sent as a guide to humanity, has brought a number of regulations in the commercial field as well as in all areas of life. In this sense, the verse, which regulates all kinds of mutual debt futures in detail, has also put some provisions on cash purchases. Before proceeding with the legal provisions introduced, a brief overview of the verse, name, reason of reason, sika-sibakı, views of the verse and its important concepts was made, then the provisions in the verse, especially in the context of today's Turkish Code of Obligations and the Roman Law of Obligations, by using the sources and works of today's authors, their comments on current law are tried to be conveyed. In particular, the present effects of today's commercial life by making some comparisons of the verses in accordance with the laws in force in Turkey have been examined in the article limits.
 • Atar, Fahrettin , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Noter” C. 33, 2007
 • Ateş, Süleyman Kur'ân-ı Kerîm'in Yüce Meali ve Çağdaş Tefsiri, I-XIII, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları,1982
 • Aybakan, Bilal, “Selem” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, c.36
 • Bayraklı, Bayraktar Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'ân Tefsiri, IXXI, İstanbul,Bayraklı Yayınları, 2013.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâli Âlisi ve Tefsiri, I- VIII İstanbul,Bilmen Yayınevi,1964.
 • Ebu Cafer Muahmmed b. Cerir et- Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, İstanbul, Hisar Yayınevi, 1996, c. 2
 • Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî el-Hüseynî ezZebîdî, Tacü’l- Arus, Daru’l-Hidaye, c. 8
 • El Isfahânî, Rağıb El-Müfredat Fi Ğaribi'l-Kur'ân, Çev.Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu, İstanbul,Çıra yayınları,2010.
 • el- Mâtürîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te'vilatü'l-Kur'ân Tercümesi, Çev. Bekir Topaloğlu, Kemal Sandıkçı, İstanbul, Ensar Yayıncılık 2015.
 • Esed, Muhammed Kur'ân Mesajı Meal-Tefsir, I- III, Çev.Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul,İşaret Yayınları,1999.
 • es-Sâbûnî, Muhammed Ali Safvetü't-Tefâsîr, I- VII, Çev.Sadreddin Gümüş, Nedim Yılmaz, İstanbul, Ensar Yayıncılık,1990.
 • ez-Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Carullah Mahmud b.Ömer b. Muhammed El-Harizmi, el-Keşşâf an hakaiki gavamizi'ttenzil ve uyuni'l-ekavil fi vücuhi't-te'vil', I- VI, Çev.Muhammed Çoşkun, Ömer Çelik, Necdet Çağıl, Adil Bebek, İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2016
 • Fahreddin Râzî, Tefsir-i Kebir, Çev. Suat Yıldırım ve diğerleri, Ankara, Huzur Yayınevi, 1989, c. 6
 • Gören,Ömer, Karşılaştırmalı Avukatlık - Noterlik Hukuku, Adalet Yayınevi, 2010
 • Halil b. Ahmed, Kitabu’l-Ayn, Tahkik Mehdi el-Mahzumi, İbrahim es-Semrai, Dar’u Mektebet’ül-Hilal, c. 8
 • İbn Manzur Muhammed b. Mükrim b. Ali Ebu'l -Fazl, Lisanu'lArap, I-XV, Daru Sadr, Beyrut, 1993
 • İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur'ân Gerekçeli Meal-Tefsir, I- II, İstanbul,Düşün Yayıncılık,2009.
 • İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, Tâcü’l-luġa ve ṣıḥâḥu’l-ʿArabiyye, Tahkik Ahmed Abdulğafur Attar, Beyrut, Daru’l İlmi li’lMeleyin, 1987, c. 4
 • Karadeniz Çelebican, Özcan, Roma Hukuku, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1989
 • Karaman Hayreddin ve diğerleri, Kur'ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, I- V, Ankara,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,2007.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuk Genel Hükümler,Ankara, Turhan Kitabevi,2009.
 • Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul, Buruc Yayınları, 2003, c. 4
 • Okuyan, Mehmet Kur'ân-ı Kerim'de Çok Anlamlılık,İstanbul,Düşün Yayıncılık,2013.
 • Öztürk, Mustafa Kur'ân-ı Kerim Meali (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri),İstanbul,Düşün Yayıncılık,2013.
 • Rado, Türkan, Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001
 • Şişman,Güneş, Noter ve Noterlik Nedir. Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001, sayı 110
 • Tahiroğlu, Bülent, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 2009
 • Ulukapı, Ömer, Noterlik Mesleği ,Noterin Hak ve Yükümlülükleri, Mimoza Yayıncılık, 2003
 • Yazır, M.Hamdi, Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul, Eser Neşriyat,1979.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
 • http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&aye t=282
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hüseyin YAŞAR
Institution: Department of Basic Islamic Sciences, Faculty of Islamic Sciences, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Author: Mehmet Bilal TİRYAKİOĞLU
Institution: Department of Basic Islamic Sciences, Faculty of Islamic Sciences, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : January 1, 2020

APA Yaşar, H , Tiryakioğlu, M . (2020). Interpretation of Mudayene Verse in terms of Roman and Turkish Low of Obligations . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (1) , 73-84 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/57158/806627

Authors of the Article
Hüseyin YAŞAR [1]
Mehmet Bilal TİRYAKİOĞLU [2]