Letter to Editor
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ahzab Suresindeki Kıraat Farklılıkları ve Manaya Etkisi

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 19 - 26, 31.12.2020

Abstract

Kur’an’ın anlaşılmasında kıraat farklılıklarının manaya etkisinin bilinmesi büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu farklılıklar, kelimede ne gibi değişiklik yapmış, bunlar Kur’an’ın yorumunda ve fıkhi hükümlerin ortaya konulmasında ne kadar etki yaptığını bu şekilde anlıyoruz. Makalemizde önce, Ahzab suresinin genel yapısına dair kısaca bilgi vermeyi uygun gördük. Daha sonra kıraat ilmi, kıraat ilminin tefsire etkisi ve yedi harf meselesi, kıraat farklılıkların manaya etkisi, infirad, indirac usulleri ve ferşu’l huruf hakkında kısaca bilgi verdik. Çalışmamızda yer verdiğimiz diğer bir konu ise Ahzab suresindeki kıraat farklılıkları ve mana ya etkisi üzerinde olan etkisidir.

References

 • Ahmed el-Ferahidi, Halil, Kitabu’l Ayn,(2003), ,Beyrut-Lübnan
 • Begavi, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’, Mealimû’t-Tenzil, Riyad (1990)
 • Beydavî,Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzûl ve Esraru’t-Tevil, (2011) Lübnan, Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, Müncidü’l-Mukriin Ve Mürşidü’t-Talibin, DKİ, (diğer bilgileri yok)
 • Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014
 • Cermi, Ebû Ömer Sâlih b. İshâk, Mu’cemu Ulumi’l –Kur’an,(2001), Darul Kalem, Beyrut
 • Çelik, Ömer, Tefsir Usulü ve Tarihi,(2012),İstanbul
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’an İlimleri ve Kur’an Tarihi,2014
 • Çörtü, M. Meral, Arapça Dil Bilgisi Sarf,(1995), İstanbul
 • Dani, Ebu Amr, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s-Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut,1.Bs, 2013
 • Dani, El-Urcüzetü’l-Münebbihe, Tahkik, Muhammed b. Mecgan el-Cezâiri, 1999, Deru’l Muğni
 • Dani, Camiu’l-Beyan el-Kıraatü-s-Seb’ el-Meşhura, 2005, Beyrut
 • DİA, Kur’an Yolu,(komisyon)(2004),Ankara
 • Ebu’l-Âlâ, Ebu’l-Âlâ Muhammed, Mushafu’l Kıraat’l-Aşri’l Mütevâtira Bi’l-Elvâni’l-Mûyesser, Tarihsiz (t.s.), (b.y.y.)
 • Ebu Hayyan Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, el-Bahru’l – Muhit ,(2010),Beyrut,
 • Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,(1971) ,İstanbul
 • Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb b. Muhammed, el- Kamusu’l Muhit, Beyrut-Lübnan; Gazi İnaye, Hüde’l – Furkan fi Ulumi’l-Kur’an,( 1996) ,Beyrut-Lübnan Ğinam, Muhammed Nebil, Dirasetü fi’t-Tefsir,(1995), Kahire
 • Haruf, Muhammed Fehd, Et-Teshil Li Kırâti’t-Tenzil, (2012), Dimeşk
 • Işıcık Yusuf, Kur’an ve Meali,(2010),Konya
 • İbni Kesir, Tefsiri’l-Kur’an’il Azim,(1997),Riyad
 • Karaçam, İsmail, Kur’an Tilavetinin Esasları, (2018) , İfav Yay. 1. Bs, İstanbul,
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati, (2012), İfav Yay. ,İstanbul
 • Kahraman, Ferruh, Tefsirde İhtilaflar,(2011),İstanbul
 • Koyuncu, Recep, Kıraat İlmi Ve Takrib Usulü,(2018), İstanbul
 • Karslı, İlyas, Yeni Sözlük,(2013),İstanbul
 • Komisyon(Dr. İbrahim Enis, Dr.Abdu’l Halim Muntasır, Atiyye es-Savalihi, Muhammed Halefullah, Ahmed),Mu’cemu’l- Vasıt ,(2011), Mısır,
 • Komisyon:( Ahmet Ateş, Tahsin Yazıcı, Nihat M. Çetin), Arapça Dil Bilgisi (1964),İstanbul,
 • Komisyon : (Taceddin Uzun, Muhittin Uysal, Muhammet Tasa, Orhan Parlak, Ayhan Erdoğan, Latif Solmaz, Şahabettin Kırdar ),(2001), Konya
 • Kurtubi, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, el- Camiu li-Ahkami’l – Kur’an,(2006),Beyrut
 • Makdisi, Ebu’l Şame, el- Mürşidü’l Veciz;(1986),Ankara,
 • Matraci, Mahmud, fi’s-Sarfi veTatbikatihi,(2000),Beyrut
 • Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, El-Keşf’ü An Vücûhi’l-Kıraâti’l-Aşr Ve İleliha Ve Hüceciha, (2011), Beyrut,
 • Nehhas, İmam Ebu Cafer, Meani’l Kur’an,(1988),Mekke
 • Pakdil, Ramzan, Ta’lim Tecvid Ve Kıraat, (2014), İstanbul
 • Paluvi, Abdulfettah, Zübdetü’l-İrfan,2009, İstanbul
 • Racihi, Abde, et-Tatbku’s- Sarfi,(1984),Beyrut
 • Sabuni, Muhammed Ali, Tefsiru Ayati’l –Ahkâm,(1980),Dımeşk
 • Suyuti, İmam Celaleddin, El-İtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2006
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî, Câmiʿu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân, ,(1994),Beyrut,
 • Temel, Nihat, Kıraat Ve Tecvid Istılahları, (2009),İstanbul
 • Uzun, Tacettin, Arapça Sarf Bilgileri,(2012),Konya
 • Yıldırım, Mustafa, Yüce Kur’an ve Tefsirli Meali
 • Yıldırım, Mustafa, Kıraat İlmine Giriş, Tibyan Yay. İzmir, 2013 Zemahşeri, Ebü’l-Kasım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî, el-Keşşaf, (2018), İstanbul

Rental Differences During Ahzab and Its Effect on Management

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 19 - 26, 31.12.2020

Abstract

It is of great importance to know the effect of differences in recitation on meaning in understanding the Quran. Because, we understand how these differences have made changes in the word, how much they affect the interpretation of the Quran and the presentation of fiqh provisions. In our article, we first thought it appropriate to give brief information about the general structure of Surah al-Ahzab. Later, we gave brief information about qiraat science, the effect of qiraat science on tafsir and the issue of seven letters, the effect of qiraat differences on meaning, infirad, indirac methods and fershu'l huruf. Another issue we have included in our study is the differences in recitation in the Surah al-Ahzab and its effect on its meaning.

References

 • Ahmed el-Ferahidi, Halil, Kitabu’l Ayn,(2003), ,Beyrut-Lübnan
 • Begavi, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’, Mealimû’t-Tenzil, Riyad (1990)
 • Beydavî,Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzûl ve Esraru’t-Tevil, (2011) Lübnan, Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, Müncidü’l-Mukriin Ve Mürşidü’t-Talibin, DKİ, (diğer bilgileri yok)
 • Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014
 • Cermi, Ebû Ömer Sâlih b. İshâk, Mu’cemu Ulumi’l –Kur’an,(2001), Darul Kalem, Beyrut
 • Çelik, Ömer, Tefsir Usulü ve Tarihi,(2012),İstanbul
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’an İlimleri ve Kur’an Tarihi,2014
 • Çörtü, M. Meral, Arapça Dil Bilgisi Sarf,(1995), İstanbul
 • Dani, Ebu Amr, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s-Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut,1.Bs, 2013
 • Dani, El-Urcüzetü’l-Münebbihe, Tahkik, Muhammed b. Mecgan el-Cezâiri, 1999, Deru’l Muğni
 • Dani, Camiu’l-Beyan el-Kıraatü-s-Seb’ el-Meşhura, 2005, Beyrut
 • DİA, Kur’an Yolu,(komisyon)(2004),Ankara
 • Ebu’l-Âlâ, Ebu’l-Âlâ Muhammed, Mushafu’l Kıraat’l-Aşri’l Mütevâtira Bi’l-Elvâni’l-Mûyesser, Tarihsiz (t.s.), (b.y.y.)
 • Ebu Hayyan Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, el-Bahru’l – Muhit ,(2010),Beyrut,
 • Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,(1971) ,İstanbul
 • Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb b. Muhammed, el- Kamusu’l Muhit, Beyrut-Lübnan; Gazi İnaye, Hüde’l – Furkan fi Ulumi’l-Kur’an,( 1996) ,Beyrut-Lübnan Ğinam, Muhammed Nebil, Dirasetü fi’t-Tefsir,(1995), Kahire
 • Haruf, Muhammed Fehd, Et-Teshil Li Kırâti’t-Tenzil, (2012), Dimeşk
 • Işıcık Yusuf, Kur’an ve Meali,(2010),Konya
 • İbni Kesir, Tefsiri’l-Kur’an’il Azim,(1997),Riyad
 • Karaçam, İsmail, Kur’an Tilavetinin Esasları, (2018) , İfav Yay. 1. Bs, İstanbul,
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati, (2012), İfav Yay. ,İstanbul
 • Kahraman, Ferruh, Tefsirde İhtilaflar,(2011),İstanbul
 • Koyuncu, Recep, Kıraat İlmi Ve Takrib Usulü,(2018), İstanbul
 • Karslı, İlyas, Yeni Sözlük,(2013),İstanbul
 • Komisyon(Dr. İbrahim Enis, Dr.Abdu’l Halim Muntasır, Atiyye es-Savalihi, Muhammed Halefullah, Ahmed),Mu’cemu’l- Vasıt ,(2011), Mısır,
 • Komisyon:( Ahmet Ateş, Tahsin Yazıcı, Nihat M. Çetin), Arapça Dil Bilgisi (1964),İstanbul,
 • Komisyon : (Taceddin Uzun, Muhittin Uysal, Muhammet Tasa, Orhan Parlak, Ayhan Erdoğan, Latif Solmaz, Şahabettin Kırdar ),(2001), Konya
 • Kurtubi, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, el- Camiu li-Ahkami’l – Kur’an,(2006),Beyrut
 • Makdisi, Ebu’l Şame, el- Mürşidü’l Veciz;(1986),Ankara,
 • Matraci, Mahmud, fi’s-Sarfi veTatbikatihi,(2000),Beyrut
 • Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, El-Keşf’ü An Vücûhi’l-Kıraâti’l-Aşr Ve İleliha Ve Hüceciha, (2011), Beyrut,
 • Nehhas, İmam Ebu Cafer, Meani’l Kur’an,(1988),Mekke
 • Pakdil, Ramzan, Ta’lim Tecvid Ve Kıraat, (2014), İstanbul
 • Paluvi, Abdulfettah, Zübdetü’l-İrfan,2009, İstanbul
 • Racihi, Abde, et-Tatbku’s- Sarfi,(1984),Beyrut
 • Sabuni, Muhammed Ali, Tefsiru Ayati’l –Ahkâm,(1980),Dımeşk
 • Suyuti, İmam Celaleddin, El-İtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2006
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî, Câmiʿu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân, ,(1994),Beyrut,
 • Temel, Nihat, Kıraat Ve Tecvid Istılahları, (2009),İstanbul
 • Uzun, Tacettin, Arapça Sarf Bilgileri,(2012),Konya
 • Yıldırım, Mustafa, Yüce Kur’an ve Tefsirli Meali
 • Yıldırım, Mustafa, Kıraat İlmine Giriş, Tibyan Yay. İzmir, 2013 Zemahşeri, Ebü’l-Kasım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî, el-Keşşaf, (2018), İstanbul

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Necdet ÇIRACI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2126-6882
Türkiye


Orhan PARLAK
Uşak Üniversitesi
0000-0002-3556-926X
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Submission Date December 24, 2020
Acceptance Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Çıracı, N. & Parlak, O. (2020). Ahzab Suresindeki Kıraat Farklılıkları ve Manaya Etkisi . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (2) , 19-26 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/57529/846304

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148