Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 14 - 23, 30.06.2021

Abstract

References

 • Adams, J. G. ve Walls, R. M. (2020). Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. Jama, 323 (15), 1439-1440. doi: 10.1001 / jama.2020.3972
 • Bardakçı, S. (2019). Öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 356-373.
 • Bozkurt, Y., Zeybek, Z. ve Aşkın, R. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek), 304-318.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 5. Basım, Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (Third ed.).
 • Çalışkan, P. S. ve Meti̇ntas, S. (2020). Covıd-19 pandemisinde sağlık çalışanları. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 5 (Covid 19 özel sayı), 156-168.
 • Diseases 2020. 6. The novel coronavirus pneumonia emergency response epidemiology team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases(COVID-19)-China. China CDC Weekly, 2020, 2, 113-22.
 • Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS uygulamalı örneklerle güvenirlik ve geçerlik analizleri. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Kish, L. (1995). Survey sampling. New York: Wiley.
 • Lai J., Ma S. ve Wang Y. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.397
 • Liu, Y., Wang, H., Chen, J., Zhang, X., Yue, X. ve Ke, J. (2020). Emergency management of nursing human resources and supplies torespond to coronavirus disease 2019 epidemic. International Journal of Nursing Sciences, Nisan, 7 (2), 135–138.
 • Mason, D. J. ve Friese, C. R. (2020). Protecting health care workers against covıd-19 and being prepared for future pandemics. In JAMA Health Forum, 1(3), e200353-e200353. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.0353
 • Misra, A. (2020). Doctors and healthcare workers at frontline of COVID 19 epidemic: dmiraation, a pat on the back, and need for extreme caution. Diabetes & Metabolic Syndrome, Mayıs-Haziran; 14 (3), 255–256.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (SPSS) destekli uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ng K., Poon B. H., Puar T. H. K., Quah J. L. S., Loh W. J., Wong Y. J. ve Raghuram J. (2020). COVID-19 and the risk to health care workers: a case report. Annals of İnternal Medicine, Haziran 2, 172 (11), 766-767.
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler: bir başvuru kaynağı, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Schwartz, J., King, C. C. ve Yen, M. Y. (2020). Protecting health care workers during the COVID-19 coronavirus outbreak–lessons from taiwan's SARS response. Clinical Infectious, Temmuz 28, 71 (15), 858-860. doi: 10.1093 / cid / ciaa255.
 • Shanafelt, T., Ripp, J., ve Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-1 pandemic. Journal of American Medical Association, 323(21), 2133-2134.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, 1.Baskı. Ankara. Nobel Basım Yayın.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Zhu, N., Zhang, D. ve Wang, W. (2020). China novel coronavirus ınvestigating and research team. a novel coronavirus from patients with pneumonia in China-2019. NEnglJ Med, 382(8), 727-733. doi:10.1056-/NEJMoa-200101
 • World Health Organization, (2021). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını. Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, (12. 01. 20201)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD 19 SÜRECİ YÖNETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 14 - 23, 30.06.2021

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid 19 virüsünü pandemi ilan etmesiyle birlikte dünyada ve ülkemizde salgın yönetimine ilişkin çok boyutlu kaygı yaşanmış, sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin hızlı kararlar alınmak durumunda kalınmıştır. Karar sürecinde sağlık çalışanlarının organizasyonu ve yaşadığı sorunların boyutları farklı bir önem arz etmiştir. Çalışmada, bu zorlu süreç içerisinde en ön safta yer alan Sağlık Çalışanlarının Covid 19 Sürecinin Yönetimine Yönelik Tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. 35 madde içeren taslak ölçek 5 farklı birimde çalışan sağlık personeline uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi neticesinde 4 faktörden oluşan 20 maddelik ölçek elde edilmiştir. Elde edilen 4 faktörlü yapının uyumluluğu doğrulayıcı faktör analizi ile kontrol edilmiştir. Analiz neticesinde modelin oluşturulan faktörlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliği için maddelerin Cronbach Alpha, madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Elde edilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör ortalamalarına göre sağlık çalışanları, özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden ve salgın sürecinin yönetiminden memnun değildirler. Ayrıca sağlık çalışanları Covid 19’un kendilerine bulaşmasından ve yakınlarına bulaştırmaktan dolayı yüksek kaygı yaşamaktadırlar.

References

 • Adams, J. G. ve Walls, R. M. (2020). Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. Jama, 323 (15), 1439-1440. doi: 10.1001 / jama.2020.3972
 • Bardakçı, S. (2019). Öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 356-373.
 • Bozkurt, Y., Zeybek, Z. ve Aşkın, R. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek), 304-318.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 5. Basım, Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (Third ed.).
 • Çalışkan, P. S. ve Meti̇ntas, S. (2020). Covıd-19 pandemisinde sağlık çalışanları. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 5 (Covid 19 özel sayı), 156-168.
 • Diseases 2020. 6. The novel coronavirus pneumonia emergency response epidemiology team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases(COVID-19)-China. China CDC Weekly, 2020, 2, 113-22.
 • Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS uygulamalı örneklerle güvenirlik ve geçerlik analizleri. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Kish, L. (1995). Survey sampling. New York: Wiley.
 • Lai J., Ma S. ve Wang Y. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.397
 • Liu, Y., Wang, H., Chen, J., Zhang, X., Yue, X. ve Ke, J. (2020). Emergency management of nursing human resources and supplies torespond to coronavirus disease 2019 epidemic. International Journal of Nursing Sciences, Nisan, 7 (2), 135–138.
 • Mason, D. J. ve Friese, C. R. (2020). Protecting health care workers against covıd-19 and being prepared for future pandemics. In JAMA Health Forum, 1(3), e200353-e200353. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.0353
 • Misra, A. (2020). Doctors and healthcare workers at frontline of COVID 19 epidemic: dmiraation, a pat on the back, and need for extreme caution. Diabetes & Metabolic Syndrome, Mayıs-Haziran; 14 (3), 255–256.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (SPSS) destekli uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ng K., Poon B. H., Puar T. H. K., Quah J. L. S., Loh W. J., Wong Y. J. ve Raghuram J. (2020). COVID-19 and the risk to health care workers: a case report. Annals of İnternal Medicine, Haziran 2, 172 (11), 766-767.
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler: bir başvuru kaynağı, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Schwartz, J., King, C. C. ve Yen, M. Y. (2020). Protecting health care workers during the COVID-19 coronavirus outbreak–lessons from taiwan's SARS response. Clinical Infectious, Temmuz 28, 71 (15), 858-860. doi: 10.1093 / cid / ciaa255.
 • Shanafelt, T., Ripp, J., ve Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-1 pandemic. Journal of American Medical Association, 323(21), 2133-2134.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, 1.Baskı. Ankara. Nobel Basım Yayın.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Zhu, N., Zhang, D. ve Wang, W. (2020). China novel coronavirus ınvestigating and research team. a novel coronavirus from patients with pneumonia in China-2019. NEnglJ Med, 382(8), 727-733. doi:10.1056-/NEJMoa-200101
 • World Health Organization, (2021). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını. Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, (12. 01. 20201)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Rahim ARSLAN (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4329-3651
Türkiye


Ayşe SARI
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
0000-0003-0621-4838
Türkiye

Supporting Institution bulunmamaktadır.
Publication Date June 30, 2021
Application Date May 6, 2021
Acceptance Date August 9, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Arslan, R. & Sarı, A. (2021). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD 19 SÜRECİ YÖNETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 4 (1) , 14-23 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/64157/933952

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148