Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Development of Mental Health Protection and Mental Disorders Prevention Scale

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 7 - 13, 30.06.2021

Abstract

Protecting mental health and preventing mental disorders before they occur is very important for protective and preventive mental health services. The most critical stages for protection and prevention work are childhood and adolescence. In this sense, it is important to determine and standardize the criteria to be considered for studies to be carried out. The aim of this study is to develop the Mental Health Protection and Mental Disorders Prevention Scale in order to reveal the potential of primary and secondary school in period children to cope with the crises that may occur in life and to determine how resistant they are to mental disorders. The study group of the scale is 731 parents who have children primary and secondary school period. The validity study of the scale were examined by exploratory and confirmatory factor analysis methods and criterion related validity. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that scale consisted of four sub-dimensions. Four dimensions explain 53.71% of the total variance. The model revealed by exploratory factor analysis was confirmed by confirmatory factor analysis. Strength and Difficulties Questionnaire was used for criterion related validity analysis. Cronbach Alpha value of the scale was determined as 0.89 within the scope of reliability studies. Test-Retest reliability coefficient was determined as r=0.81. According to the item analysis results, the subgroup and the upper group in the scale were differentiated significantly. Total item correlation values were found to be sufficient. The findings of the study showed that the Mental Health Protection and Mental Disorders Prevention Scale is a valid and reliable tool in demonstrating the potential of children of primary and secondary school age to cope with crises that may occur in life and measuring how resistant they are to mental disorders.

References

 • Bradburn, N.M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Brown, J.D. (2009). Statistics corner. Questions and answers about language testing statistics: Principal components analysis and exploratory factor analysis-Definitions, differences, and choices. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 13(1), 26-30.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (16. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Davis, L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
 • Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K., & Sanisoğlu, S.Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33(1), 210-223.
 • Erkuş, A. (2010). Psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 72-77.
 • Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581-586.
 • Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk, B., & İncekaş, S. (2008). Güçler ve Güçlükler Anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 15(2), 65-74.
 • Kora, M., Yazgan, M.Y. (2007). Okullarda ruh sağlığı çalışmaları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler-Özel Konular, 3(3), 82-88.
 • Öz, F., Bahadır Yılmaz, E. (2009). Ruh sağlığının korunmasında önemli bir kavram: Psikolojik sağlamlık. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 16(3), 82-89.
 • Özdamar, K. (2004). Tabloların oluşturulması, güvenirlik ve soru analizi. Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pullant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Selvi, Y., Beşiroğlu, L., & Aydın, A. (2011). Kronobiyoloji ve duygudurum bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 368-386.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1.Basım.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • World Health Organization [WHO] (1999). Partners in life skills education. Geneva: Department of Mental Health World Health Organization.
 • Yıldız, M. (2019). Bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi yaklaşımıyla ruh sağlığı koruma, önleme ve psikoterapi kılavuzu. Ankara: Akademisyen Kitabevi. 1.Basım.
 • Yılmaz M. (2019). Adölesanda ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi. Çelebioğlu A, editör. Adölesan Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p.18-22.
 • Young, J.E., Klosko, J.S. ve Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.
 • Yörükoğlu, A. (1996). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları. 20. Basım.

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 7 - 13, 30.06.2021

Abstract

Ruh sağlığının korunması ve ruhsal bozuklukların meydana gelmeden önlenmesi, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri için oldukça önemlidir. Koruma ve önleme çalışmaları için en kritik evreler çocukluk ve ergenlik evresidir. Bu anlamda yapılacak çalışmalar için dikkate alınacak olan kriterlerin saptanması ve standardize edilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaşamda meydana gelebilecek krizlerle baş edebilme potansiyelini ortaya koymak ve ruhsal bozukluklara karşı ne oranda dirençli olduğunu tespit etmek için Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğini geliştirmektir. Ölçeğin çalışma grubu, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören çocuğa sahip olan 731 ebeveyndir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört boyutlu olduğu ortaya konmuştur. Dört boyut toplam varyansın %53.71’ini açıklamaktadır. Açımlayıcı faktör analizi ile ortaya konan model, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik analizi için Güçler ve Güçlükler Anketi kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.89 olarak saptanmıştır. Test Tekrar Test güvenirlik katsayısı r=0.81 olarak saptanmıştır. Madde analizi sonuçlarına göre ölçekteki alt grupla üst grup anlamlı bir biçimde ayrışmıştır. Madde toplam korelasyon değerleri yeterli bulunmuştur. Araştırma bulguları, Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaşamda meydana gelebilecek krizlerle baş edebilme potansiyelini ortaya koymada ve ruhsal bozukluklara karşı ne oranda dirençli olduğunu ölçmede, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.

References

 • Bradburn, N.M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Brown, J.D. (2009). Statistics corner. Questions and answers about language testing statistics: Principal components analysis and exploratory factor analysis-Definitions, differences, and choices. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 13(1), 26-30.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (16. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Davis, L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
 • Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K., & Sanisoğlu, S.Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33(1), 210-223.
 • Erkuş, A. (2010). Psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 72-77.
 • Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581-586.
 • Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk, B., & İncekaş, S. (2008). Güçler ve Güçlükler Anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 15(2), 65-74.
 • Kora, M., Yazgan, M.Y. (2007). Okullarda ruh sağlığı çalışmaları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler-Özel Konular, 3(3), 82-88.
 • Öz, F., Bahadır Yılmaz, E. (2009). Ruh sağlığının korunmasında önemli bir kavram: Psikolojik sağlamlık. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 16(3), 82-89.
 • Özdamar, K. (2004). Tabloların oluşturulması, güvenirlik ve soru analizi. Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pullant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Selvi, Y., Beşiroğlu, L., & Aydın, A. (2011). Kronobiyoloji ve duygudurum bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 368-386.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1.Basım.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • World Health Organization [WHO] (1999). Partners in life skills education. Geneva: Department of Mental Health World Health Organization.
 • Yıldız, M. (2019). Bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi yaklaşımıyla ruh sağlığı koruma, önleme ve psikoterapi kılavuzu. Ankara: Akademisyen Kitabevi. 1.Basım.
 • Yılmaz M. (2019). Adölesanda ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi. Çelebioğlu A, editör. Adölesan Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p.18-22.
 • Young, J.E., Klosko, J.S. ve Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.
 • Yörükoğlu, A. (1996). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları. 20. Basım.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Muhammed YILDIZ (Primary Author)
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-0760-2333
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date May 27, 2021
Acceptance Date June 17, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Yıldız, M. (2021). Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 4 (1) , 7-13 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/64157/943884

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148