Dissertation
PDF BibTex RIS Cite

Kıraat İlmi ve Oluşum Süreci

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 44 - 51, 20.07.2022

Abstract

ÖZET
Makalede Kur’ân-ı Kerîm’in farklı okuma şekillerini konu edinen kırâat ilminin tanıtımı, tarifi yapılarak, bu ilmin tâli konuları anlatılmaktadır. Kur’an-ı Kerîm’i en iyi ve en doğru şekilde okuyup anlayabilmek için bu ilmin gerekli olduğu anlatılmaya çalışıldı. Diğer islâmi ilimler ile olan münâsebeti konusuna da değinildi. Özellikle tefsir ve fıkıh ilimleri için kırâat ilminin önemine atıf yapıldı. Daha sonra ise, kırâat ilmine karşı ehli sünnetin yaklaşımı, şiâ’nın ve oryantalistlerin eleştirileri değinildi.
Son olarak da kırâat ilminin, dayanağı, ortaya çıkışı ve bir ilim dalı olarak Müslümanların hayatında yer alma süreci anlatıldı. Bu süreç içinde cem’ ve istinsah olayı ile kırâat ilminin resmî bir kimlik kazandığı çalışmalara değinildi.
Anahtar Kelimeler; Kur’an, Kırâat, Kırâat İlmi, Yedi Harf

References

 • KAYNAKÇA Akdemir, Mustafa Atilla, Kırâat İlmi Eğitim Ve Öğretim Metotları, İfav Yay. İstanbul, 2015.
 • Akdemir, Mustafa Atilla, Hâmid B. Abdü’l-Fettâh El-Pâluvî, Hayatı, İlmî Şahsiyeti, Eserleri Ve “Zübdetü’l-İrfân” Adlı Eserinin Metodolojik Tanıtımı Ve Tahkiki, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1999
 • Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi Ve Tarihi, Emin Yay. 3. Bs, Bursa, 2018.
 • Birışık, Abdülhamit, Oryantalistik Araştırmalarda Kıraat Konusu, Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, Uluslararası Kıraat Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012 İstanbul.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Beyrut, (diğer bilgileri yok)
 • Cezerî, Ebû’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraati’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014.
 • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Ali, Müncidü’l-Mukriîn Ve Mürşidü’t-Tâlibîn, DKİ, (diğer bilgileri yok,)
 • Çetin, Abdurrahman, Kırâatlerin Tefsire Etkisi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012.
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’ân İlimleri Ve Kur’ân-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yay. İstanbul, 2012.
 • Çetin, Abdurrahman, Yedi Harf Ve Kırâarler, Ensar Neşriyat. İstanbul 2013.
 • Dağ, Mehmet, Kırâat İlminin Akademik Serencâmı -Araştırma Mantığı Ve Biçimi Üzerine- Akev Akademi Dergisi, Sayı. 56, 2013.
 • Demircigil, Bayram, Hasan-ı Basrî Kırâati Ve Kur’ân Tefsirine Katkısı, (doktora tezi), Ankara 2016
 • Ed-Dani, Ebû Amr, Ahrufu’s-Seb’a Lil-Kur’ân, Suudi Abariya, 1. Bs. 1997.
 • Ed-Dani, Ebû Amr, Camiü’l-Beyan Fi’l-Kıraati’s-Seb’a, (thk. M.Kemal Atik), TDV Yay. Ankara, 1999.
 • El-A’zamî, Muhammed Mustafa, Kur'an Tarihi, (Çev: Ömer Türker, Fatih Serenli), İz Yay. 4. Bs.
 • El-Benna, Ahmet b. Muhammed Dimyâtî, İthâfü Fudalâi’l-Beşar fi’l-Kırâati’l-Erbeati Aşer, DKİ, Beyrut, 2011.
 • El-Hamed, Ğanim Kudduri, Muhâdarâtü Fi Ulûmi’l-Kur’an, Dâru Ammar, Umman, 2001.
 • Es-Sâbuni, Muhammed Ali, Et-Tıbyân Fi Ulûmi’l-Kur’an, (diğer bilgleri yok)
 • Es-Suyûtî, ,İmam Celâleddin, El-İtkân Fi Ulûmi’l-Kur’an, Dâru İbn. Kesir, Beyrut, 2006.
 • Et-Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sunenu’t-Tirmizî, Çağrı Yay. İstanbul, 1992.
 • Görmez, Mehmet, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 278, II. Uluslararası Kırâat Sempozyumu “Tarihten Günümüze Kırâat İlmi”, 2012.
 • İbn Manzûr, Ebû’l-Fadl Cemâlu’d-Dîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî El-Ensârî, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrût, 2004
 • Kara, Mehmet, Tarihi Ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 2018. (Mehmet Emin Maşalı’nın “Tarihi Ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi” adlı eserinin değerlendirilmesi)
 • Karaçam, İsmail, Kur’an Tilavetinin Esasları, İfav Yay. 1. Bs, İstanbul, 2018.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kırâati, İfav Yay. İstanbul 2012.
 • Ma’râfi Sefer, Süleyman, Fi Ulûmi’l-Kur’an, (Çev. Orhan Parlak, Kur’an İlimleri), Kuveyt, 2003.
 • Memi, Mustafa, Aşere Tarîki İle İndirâc Usûlüne Göre Furkan Sûresinin Kırâat Farklılıkları Ve Manâya Etkisi, (yüksek lisans tezi), Uşak Üniversitesi, 2019.
 • Öztoprak, Sirâcettin, Kur’an Kırâati, Beyan Yay. İstanbul 2012.
 • Pakdil, Ramazan, Ta’lim Tecvid Ve Kırâat, İfav Yay. İstanbul 2014.
 • Taşçı, İbrahim, Zeyd Bin Sabit Ve Kur’an-ı Kerim’e Hizmeti, (doktora tezi), Selçuk üniversitesi, Konya, 1999.
 • Tuğral, Rahim, Ebu Bekir b. Mücâhid ve Kitâbü’s-seb’a, Dt, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1984.
 • Yıldırım, Mustafa, Kırâat İlmine Giriş, Tibyan Yay. İzmir, 2013.
 • Yüksel, Ali Osman, İbn. Cezerî Ve Tayyibetü’n-Neşr, İfav Yay. İstanbul 2012.
 • Mustafa ÖZTÜRK, İmâmiyye Şîa’sının Kıraat Ve “Ahruf-i Seb‘a” Anlayışı, Marife Dergisi, sayı. 3, 2008, s. 121-154
 • Komisyon, Şia’nın Kıraatler Hakkındaki Görüşü, Kur’an Ve Tefsir Araştırmaları-IV (Kıraat İlmi Ve Problemleri), Tartışmalı İlmi Toplantı, 13-14 Ekim 2001, İstanbul.
 • Lokman ŞAN, Goldzıher’e Göre Kırâatlerin Kaynağı, (The Origion Of Qıraa’ah According To Goldzıher), https://dergi.diyanet.gov.tr/
 • Khayala ALİYEVA, Kıraatlere Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar, http://www.turkata.com/2016/01/kraatlere-yonelik-oryantalist-yaklasmlar_20.html

The Science of Qiraat and Its Formation Process

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 44 - 51, 20.07.2022

Abstract

ABSTRACT
In the article, the introduction and description of the science of recitation, which deals with the different ways of reading the Qur'an, is explained, and the secondary subjects of this science are explained. It has been tried to explain that this knowledge is necessary in order to be able to read and understand the Qur'an in the best and most accurate way. The relationship with other Islamic sciences was also mentioned. The importance of the science of recitation was made especially for the sciences of tafsir and fiqh. Then, the approach of the Ahl as-Sunnah to the science of recitation, the criticisms of Shia and orientalists were mentioned.
Finally, the basis of the science of recitation, its emergence and the process of taking place in the lives of Muslims as a branch of science were explained. In this process, the studies in which the science of recitation gained an official identity with the event of cem' and istinsah were mentioned.
Keywords; The Qur'an, Recitation, Science of Recitation, Seven Letters

References

 • KAYNAKÇA Akdemir, Mustafa Atilla, Kırâat İlmi Eğitim Ve Öğretim Metotları, İfav Yay. İstanbul, 2015.
 • Akdemir, Mustafa Atilla, Hâmid B. Abdü’l-Fettâh El-Pâluvî, Hayatı, İlmî Şahsiyeti, Eserleri Ve “Zübdetü’l-İrfân” Adlı Eserinin Metodolojik Tanıtımı Ve Tahkiki, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1999
 • Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi Ve Tarihi, Emin Yay. 3. Bs, Bursa, 2018.
 • Birışık, Abdülhamit, Oryantalistik Araştırmalarda Kıraat Konusu, Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, Uluslararası Kıraat Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012 İstanbul.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Beyrut, (diğer bilgileri yok)
 • Cezerî, Ebû’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraati’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014.
 • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Ali, Müncidü’l-Mukriîn Ve Mürşidü’t-Tâlibîn, DKİ, (diğer bilgileri yok,)
 • Çetin, Abdurrahman, Kırâatlerin Tefsire Etkisi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012.
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’ân İlimleri Ve Kur’ân-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yay. İstanbul, 2012.
 • Çetin, Abdurrahman, Yedi Harf Ve Kırâarler, Ensar Neşriyat. İstanbul 2013.
 • Dağ, Mehmet, Kırâat İlminin Akademik Serencâmı -Araştırma Mantığı Ve Biçimi Üzerine- Akev Akademi Dergisi, Sayı. 56, 2013.
 • Demircigil, Bayram, Hasan-ı Basrî Kırâati Ve Kur’ân Tefsirine Katkısı, (doktora tezi), Ankara 2016
 • Ed-Dani, Ebû Amr, Ahrufu’s-Seb’a Lil-Kur’ân, Suudi Abariya, 1. Bs. 1997.
 • Ed-Dani, Ebû Amr, Camiü’l-Beyan Fi’l-Kıraati’s-Seb’a, (thk. M.Kemal Atik), TDV Yay. Ankara, 1999.
 • El-A’zamî, Muhammed Mustafa, Kur'an Tarihi, (Çev: Ömer Türker, Fatih Serenli), İz Yay. 4. Bs.
 • El-Benna, Ahmet b. Muhammed Dimyâtî, İthâfü Fudalâi’l-Beşar fi’l-Kırâati’l-Erbeati Aşer, DKİ, Beyrut, 2011.
 • El-Hamed, Ğanim Kudduri, Muhâdarâtü Fi Ulûmi’l-Kur’an, Dâru Ammar, Umman, 2001.
 • Es-Sâbuni, Muhammed Ali, Et-Tıbyân Fi Ulûmi’l-Kur’an, (diğer bilgleri yok)
 • Es-Suyûtî, ,İmam Celâleddin, El-İtkân Fi Ulûmi’l-Kur’an, Dâru İbn. Kesir, Beyrut, 2006.
 • Et-Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sunenu’t-Tirmizî, Çağrı Yay. İstanbul, 1992.
 • Görmez, Mehmet, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 278, II. Uluslararası Kırâat Sempozyumu “Tarihten Günümüze Kırâat İlmi”, 2012.
 • İbn Manzûr, Ebû’l-Fadl Cemâlu’d-Dîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî El-Ensârî, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrût, 2004
 • Kara, Mehmet, Tarihi Ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 2018. (Mehmet Emin Maşalı’nın “Tarihi Ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi” adlı eserinin değerlendirilmesi)
 • Karaçam, İsmail, Kur’an Tilavetinin Esasları, İfav Yay. 1. Bs, İstanbul, 2018.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kırâati, İfav Yay. İstanbul 2012.
 • Ma’râfi Sefer, Süleyman, Fi Ulûmi’l-Kur’an, (Çev. Orhan Parlak, Kur’an İlimleri), Kuveyt, 2003.
 • Memi, Mustafa, Aşere Tarîki İle İndirâc Usûlüne Göre Furkan Sûresinin Kırâat Farklılıkları Ve Manâya Etkisi, (yüksek lisans tezi), Uşak Üniversitesi, 2019.
 • Öztoprak, Sirâcettin, Kur’an Kırâati, Beyan Yay. İstanbul 2012.
 • Pakdil, Ramazan, Ta’lim Tecvid Ve Kırâat, İfav Yay. İstanbul 2014.
 • Taşçı, İbrahim, Zeyd Bin Sabit Ve Kur’an-ı Kerim’e Hizmeti, (doktora tezi), Selçuk üniversitesi, Konya, 1999.
 • Tuğral, Rahim, Ebu Bekir b. Mücâhid ve Kitâbü’s-seb’a, Dt, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1984.
 • Yıldırım, Mustafa, Kırâat İlmine Giriş, Tibyan Yay. İzmir, 2013.
 • Yüksel, Ali Osman, İbn. Cezerî Ve Tayyibetü’n-Neşr, İfav Yay. İstanbul 2012.
 • Mustafa ÖZTÜRK, İmâmiyye Şîa’sının Kıraat Ve “Ahruf-i Seb‘a” Anlayışı, Marife Dergisi, sayı. 3, 2008, s. 121-154
 • Komisyon, Şia’nın Kıraatler Hakkındaki Görüşü, Kur’an Ve Tefsir Araştırmaları-IV (Kıraat İlmi Ve Problemleri), Tartışmalı İlmi Toplantı, 13-14 Ekim 2001, İstanbul.
 • Lokman ŞAN, Goldzıher’e Göre Kırâatlerin Kaynağı, (The Origion Of Qıraa’ah According To Goldzıher), https://dergi.diyanet.gov.tr/
 • Khayala ALİYEVA, Kıraatlere Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar, http://www.turkata.com/2016/01/kraatlere-yonelik-oryantalist-yaklasmlar_20.html

Details

Primary Language English
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Orhan PARLAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3556-926X
Türkiye


Mustafa MEMİ
diyanet
0000-0002-5275-2250
Türkiye

Early Pub Date July 20, 2022
Publication Date July 20, 2022
Submission Date May 20, 2022
Acceptance Date June 27, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Parlak, O. & Memi, M. (2022). The Science of Qiraat and Its Formation Process . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 5 (1) , 44-51 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/71312/1119422

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148