Systematic Reviews and Meta Analysis
PDF BibTex RIS Cite

A Review on The Relationship Between Psychological Strength and Secondary Traumatic Stress Level of Perceived Parent Attitudes of Police Officers

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 76 - 80, 11.01.2023

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between perceived parental attitudes and psychological resilience and secondary traumatic stress levels of police officers who go on active duty with guns, work in a shift system and hierarchical structure, where the risks and responsibilities of the intervened tasks are high, and who work in difficult conditions from this point of view. For this purpose, 24 studies consisting of research articles and postgraduate theses published in the YÖKTEZ database and accessed from the Google Scholar search engine using the words "police, parental attitudes, psychological resilience, secondary traumatic stress" were determined and their results were examined. As conclusion, based on the findings that democratic parental attitudes increase psychological resilience, it was deduced that the psychological resilience of police officers who grew up with democratic parental attitudes would be higher, and that psychologically sound individuals would be less prone to secondary traumatic stress.

References

 • Akça, Z. K. (2012). Genç yetişkinlikte algılanan anne–baba tutumlarının, kendini toparlama gücü ve benlik saygısı arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Programı, İstanbul).
 • Akduman, G. G. ve diğ., (2006). Polis ve intihar, Adli Psikiyatri Dergisi, 2(3), 9-15.
 • Algünerhan, R. G. (2017). 12-14 yaşındaki ergenlerde algılanan anne baba tutumları benlik algısı ve psikolojik sağlamlık. (Yüksek lisans tezi, Nişantaşı Üniversitesi).
 • Alpar, G. (2014). “Psikolojik sağkalım: Yoğun duygu yüklü yaşam olaylarına tanıklık etme ve maruz kalma ile poliste gelişen travmatizasyon”, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Altan, B. (2020). Ruh sağlığı çalışanlarında ikincil travmatik stres ile uyum bozucu şemalar, çocukluk çağı travmaları ve mesleki ve sosyodemografik değişkenlerin ilişkileri. (Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi).
 • Can, M. (2020). Sığınmacılar/mültecilerle çalışan sivil toplum çalışanlarının psikolojik sağlamlığının ve ikincil travmatik stres düzeyinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Yakın Doğu Üniversitesi).
 • Cebbar, E. (2021). Psikologlarda psikolojik dayanıklılığın; ikincil travmatik stres, somatizasyon ve tükenmişlik ile ilişkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi).
 • Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2017). “Polislerin demografik değişkenler açısından umutsuzluk düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, 63(2017), 383-394.
 • Çam, S. ve Çakır, İ. (2008). “Polislerde iş stresi algısının kişisel ve göreve bağlı bazı değişkenlere göre karşılaştırılması”, Polis Bilimleri Dergisi, 3(10), 21-40.
 • Çayir, H., (2018). Hekimlerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerinin farklılaşmasında bazı demografik değişkenlerin aracılık rolü üzerine bir araştırma: İzmir İli Tire İlçesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi).
 • Çetinkaya Büyükbodur, A. (2018). Sosyal hizmet uzmanlarında psikolojik dayanıklılık ve ikincil travmatik stresin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Çetinöz, E. (2021). “Bir uzmanlık alanı olarak polis psikolojisi”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(1), 106-127.
 • Demircioğlu, M. (2020). “Çok boyutlu çalışana destek, müdahale ve tükenmişlik önleme programı’nın (çadem-tp) psikososyal destek çalışanlarının travmatik stres tükenmişlik ve psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisi”, (Yayınlanmış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi.)
 • Demirsu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve kaygı duyarlılığının aracı rolleri. (Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi).
 • Erdener, M. (2019). Afet alanında çalışan profesyonellerin psikolojik dayanıklılık ve ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Kılıç, C. ve İnci, F. (2015). “Acil tıp çalışanlarında travmatik stres: yaş ve eğitimin koruyucu etkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 4 (26), 236-241.
 • Özen, D. (2019). Ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumlarının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi. (Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi).
 • Pak, M. D. ve Özcan, E. ve İçağasıoğlu Ç. A. (2017). “Acil servis çalışanlarının ikincil travmatik stres düzeyi ve psikolojik dayanıklılığı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 628-644.
 • Tansel, B. (2020). “psikolojik anlamlandırma programı (pap) yarı deneysel grup çalışmalarının çevik kuvvet polisinin yaşadığı depresyonu azaltmadaki etkililiğinin incelenmesi”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 83-110.
 • Tansel, B. ve Tunç, A. ve Gündoğdu, M. (2015). “Çocuk şube müdürlüğünde çalışan polis memurlarının ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(8), 675-688.
 • Tufan, D. (2019). Psikolojik sağlamlık: Emekli özel harekât polisleri örneği. (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: algılanan ebeveyn tutumu, kontrol odağı, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma stilleri. (Yüksek lisans tezi, İbn Haldun Üniversitesi).
 • Yalçın, D. (2021). Ebelerde ikincil travmatik stres düzeyinin psikolojik dayanıklılığa etkisi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi
 • Yetim, O. (2021), Suriyeli göçmen ergenlerde travma, benlik saygısı, psikolojik dayanıklılık ve psikiyatrik belirti ilişkisinin değerlendirilmesi, (Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Yıldız, S. (2018). Üstün yetenekli çocukların ve akranlarının algıladıkları ebeveyn tutumları, psikososyal sorunlar ve yaşam kalitesi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi).
 • Yılmaz, E. (2015). Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri, öfke ve öfke ifade tarzları. (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Yiğit, R. (2012). “Çevik kuvvet görevlilerinin benlik saygıları ile yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 1(13), 61-75.
 • Yörük T.İ. ve Çankaya, C.Z. (2022). “Özel yetenekli öğrencilerin psikolojik sağlamlığının yordayıcılığı: Benlik saygısı, akran ilişkileri ve ebeveyn tutumları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 23(2), 271-294.

Polislerde Algılanan Anne Baba Tutumlarının Psikolojik Sağlamlık ve İkincil Travmatik Stres Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Derleme Çalışması

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 76 - 80, 11.01.2023

Abstract

Bu derleme çalışmasının amacı; silahlı olarak aktif göreve giden, vardiya sisteminde ve hiyerarşik yapıda çalışan, müdahale edilen görevlerin risk ve sorumluluğunun fazla olduğu, bu açıdan bakıldığında zor şartlarda görev yapan polis memurlarının, algılanan anne baba tutumlarıyla psikolojik sağlamlıklarının ve yaşadıkları ikincil travmatik stres düzeyleri arasındaki ilişkinin bir arada incelenmesidir. Bu amaçla YÖKTEZ veri tabanında yayımlanan ve Google Scholar arama motorundan “polisler, anne baba tutumları, psikolojik sağlamlık, ikincil travmatik stres” kelimeleri kullanılarak ulaşılan, araştırma makaleleri ve lisansüstü tezlerden oluşan 24 çalışma belirlenerek sonuçları incelenmiştir. Yapılan literatür incelemeleri sonucunda demokratik ebeveyn tutumlarının psikolojik sağlamlığı arttırdığı bulgularından yola çıkarak demokratik anne baba tutumu ile yetişen polis memurlarında psikolojik sağlamlığın yüksek olacağı, psikolojik olarak sağlam bireylerin ise ikincil travmatik strese yatkınlığının daha az olacağı çıkarımında bulunulmuştur.

References

 • Akça, Z. K. (2012). Genç yetişkinlikte algılanan anne–baba tutumlarının, kendini toparlama gücü ve benlik saygısı arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Programı, İstanbul).
 • Akduman, G. G. ve diğ., (2006). Polis ve intihar, Adli Psikiyatri Dergisi, 2(3), 9-15.
 • Algünerhan, R. G. (2017). 12-14 yaşındaki ergenlerde algılanan anne baba tutumları benlik algısı ve psikolojik sağlamlık. (Yüksek lisans tezi, Nişantaşı Üniversitesi).
 • Alpar, G. (2014). “Psikolojik sağkalım: Yoğun duygu yüklü yaşam olaylarına tanıklık etme ve maruz kalma ile poliste gelişen travmatizasyon”, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Altan, B. (2020). Ruh sağlığı çalışanlarında ikincil travmatik stres ile uyum bozucu şemalar, çocukluk çağı travmaları ve mesleki ve sosyodemografik değişkenlerin ilişkileri. (Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi).
 • Can, M. (2020). Sığınmacılar/mültecilerle çalışan sivil toplum çalışanlarının psikolojik sağlamlığının ve ikincil travmatik stres düzeyinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Yakın Doğu Üniversitesi).
 • Cebbar, E. (2021). Psikologlarda psikolojik dayanıklılığın; ikincil travmatik stres, somatizasyon ve tükenmişlik ile ilişkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi).
 • Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2017). “Polislerin demografik değişkenler açısından umutsuzluk düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, 63(2017), 383-394.
 • Çam, S. ve Çakır, İ. (2008). “Polislerde iş stresi algısının kişisel ve göreve bağlı bazı değişkenlere göre karşılaştırılması”, Polis Bilimleri Dergisi, 3(10), 21-40.
 • Çayir, H., (2018). Hekimlerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerinin farklılaşmasında bazı demografik değişkenlerin aracılık rolü üzerine bir araştırma: İzmir İli Tire İlçesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi).
 • Çetinkaya Büyükbodur, A. (2018). Sosyal hizmet uzmanlarında psikolojik dayanıklılık ve ikincil travmatik stresin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Çetinöz, E. (2021). “Bir uzmanlık alanı olarak polis psikolojisi”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(1), 106-127.
 • Demircioğlu, M. (2020). “Çok boyutlu çalışana destek, müdahale ve tükenmişlik önleme programı’nın (çadem-tp) psikososyal destek çalışanlarının travmatik stres tükenmişlik ve psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisi”, (Yayınlanmış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi.)
 • Demirsu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve kaygı duyarlılığının aracı rolleri. (Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi).
 • Erdener, M. (2019). Afet alanında çalışan profesyonellerin psikolojik dayanıklılık ve ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Kılıç, C. ve İnci, F. (2015). “Acil tıp çalışanlarında travmatik stres: yaş ve eğitimin koruyucu etkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 4 (26), 236-241.
 • Özen, D. (2019). Ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumlarının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi. (Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi).
 • Pak, M. D. ve Özcan, E. ve İçağasıoğlu Ç. A. (2017). “Acil servis çalışanlarının ikincil travmatik stres düzeyi ve psikolojik dayanıklılığı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 628-644.
 • Tansel, B. (2020). “psikolojik anlamlandırma programı (pap) yarı deneysel grup çalışmalarının çevik kuvvet polisinin yaşadığı depresyonu azaltmadaki etkililiğinin incelenmesi”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 83-110.
 • Tansel, B. ve Tunç, A. ve Gündoğdu, M. (2015). “Çocuk şube müdürlüğünde çalışan polis memurlarının ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(8), 675-688.
 • Tufan, D. (2019). Psikolojik sağlamlık: Emekli özel harekât polisleri örneği. (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: algılanan ebeveyn tutumu, kontrol odağı, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma stilleri. (Yüksek lisans tezi, İbn Haldun Üniversitesi).
 • Yalçın, D. (2021). Ebelerde ikincil travmatik stres düzeyinin psikolojik dayanıklılığa etkisi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi
 • Yetim, O. (2021), Suriyeli göçmen ergenlerde travma, benlik saygısı, psikolojik dayanıklılık ve psikiyatrik belirti ilişkisinin değerlendirilmesi, (Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Yıldız, S. (2018). Üstün yetenekli çocukların ve akranlarının algıladıkları ebeveyn tutumları, psikososyal sorunlar ve yaşam kalitesi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi).
 • Yılmaz, E. (2015). Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri, öfke ve öfke ifade tarzları. (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi).
 • Yiğit, R. (2012). “Çevik kuvvet görevlilerinin benlik saygıları ile yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 1(13), 61-75.
 • Yörük T.İ. ve Çankaya, C.Z. (2022). “Özel yetenekli öğrencilerin psikolojik sağlamlığının yordayıcılığı: Benlik saygısı, akran ilişkileri ve ebeveyn tutumları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 23(2), 271-294.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Tuğba GENÇAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7342-3977
Türkiye


Haydeh FARAJİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5306-6546
Türkiye

Early Pub Date January 11, 2023
Publication Date January 11, 2023
Submission Date June 10, 2022
Acceptance Date November 23, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Gençay, T. & Faraji, H. (2022). Polislerde Algılanan Anne Baba Tutumlarının Psikolojik Sağlamlık ve İkincil Travmatik Stres Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Derleme Çalışması . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 5 (2) , 76-80 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/75091/1128733

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148