Research Article
BibTex RIS Cite

Siyasal İletişimde Yapılan Etik İhlallerde Yeni Medyanın Kullanımı

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 119 - 126, 11.01.2023

Abstract

Bu çalışma, ülkelerin yaşamında önemli bir yere sahip olan ve siyasal iletişimin en önemli aktörleri arasında yer alan siyasetçilerin/politikacıların internet haber siteleri, Twiter, Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, Telegram, Reddit vb. yeni medya teknolojilerinde etik ilkelerin ihlaline yönelik paylaşım örneklerini ele almaktır. Bu bağlamda öncelikle etik kavramı, etik kurallar, yeni medya, sosyal medya ve siyasal iletişimde etik kuralların dayanakları açıklanmaya çalışmıştır. Çalışma kapsamında son yıllarda kullanım alanı hergeçen gün genişleyen ve etki oranı git gide artan sosyal medyada yaşanan etik sorunlarda öne çıkan unsurlara değinilmiştir. Daha sonra yeni medya organları kullanılarak siyasetçiler tarafından etik kuralların ihlal edildiği düşünülen paylaşımlar tespit edilmiştir. İnceleme kapsamında elde edilen paylaşımlar, söylem analizinin bir türü olan eleştirel söylem analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde nefret söylemin varlığı, üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması ile içeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi hususlarının yeni medyada etik sorunlarda öne çıkan unsurlar arasında olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, günümüzde yaşanan siyasi gelişmeler incelendiğinde, siyasal aktörlerin verdiği tepki ve bilgilendirmelerin vatandaş nezdinde yoğun bir ilgi gördüğü saptanmıştır. Bu durum da siyasi aktörlerin tepki verirken veya partileri adına yürüttükleri faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sunarken etik kurallar çerçevesinde iletişim sağlamalarının yanı sıra vatandaşla bilgi paylaşımı yaparken şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük vb. ilkelere özen göstererek kamuoyunu bilgilendirmelerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

References

 • Aziz, A. (2019). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Baran, M. (2014). Siyasal iletişim çalışmalarında yeni medya teknolojilerinin kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. (1. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Blumler, J. G., Dayan, D. ve Wolton, D. (1990). West European perspectives on political communication: Structures and dynamics. European Journal of Communication, 5(2), 261-284.
 • Cereci, S. (2003). Medya Etiği. İstanbul : Metropol Yayınları.
 • Çakmak, F., ve Bilişli, Y. (2019). İdeoloji, söylem ve iletişim çalışmalarında Ruth Wodak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 99-124.
 • Çetin, N. S. (2019). Medya-Siyaset İlişkisinde Etik Çerçeve. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 4(2), 228-249.
 • Dahl, R. A. (2017). Demokrasi üzerine . Ankara: Phoenix.
 • Durak N. (2003). Aristotales ve Farabi’de Etik, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gül, M. (2016). Siyasal iletişimde partilerin yeni medya teknolojilerini kullanma biçimlerinin analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Gündoğdu Ö. Ş. (1999). Kentsel Çevre Estetiğinin Etik Açıdan İrdelenmesi, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Habermas J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (Çev. Mustafa Tüzel). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Karaduman, S. (2017). Eleştirel söylem çözümlemesinin eleştirel haber araştırmalarına katkısı ve sunduğu perspektif. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2), 31-46.
 • Mahmutoğlu A. (2004). Etik ve Ahlak; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler. Türk İdare Dergisi 226-250.
 • Mermer A. (2017). Siyasal İletişimin Etik Kimlikle Yeniden İnşası: İletişimsel Eylem. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 187-204.
 • Nimmo D. (1978). Political Communucation and Public Opinion in America, New York, Goodyear Pub. Co.
 • Özsoy, O. (2009). Seçim kazandıran siyasal iletişim. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Pieper A. (1999). Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
 • Pool, I. D. (1984). Dies; Political Scientist At M.I.T. The New York Times 66.
 • Selçuk, H. (2021). Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlerin Önemi. B. Selçuk, S. Ünal, Y. L. Mert (Ed.), Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, (1. Baskı, s.221-236) içinde. Duvar Yayınevi.
 • Tayfur, G. (2013). Radyo Televizyon Etiği . İletişim ve Etik, 219-230.
 • Tokgöz, O. (2008). Siyasal iletişimi anlamak. Ankara: İmge Yayınları.
 • Ün, L. (2021). Bürokrasi, kamu personeli ve siyaset arasındaki ilişkiler: Relations between bureaucracy, public personnel and politics. Türk Kamu Yönetimi Dergisi, 2(1), 19-28.
 • Van Dijk, T. A. (2001). Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. R. Wodak, M. Meyer (Ed.), Methods of Critical Discourse Analysis., (pp. 95-120) inside. London: Sage,
 • Weiss, G. ve Wodak, R. (2003). Introduction: Theory, Interdisciplinarity and Critical Discourse Analysis. Critical Discourse Analysis, (1-32) London: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230514560_1
 • Yağbasan, M. (2007). Bir kentin siyasal söylemlerinin oluşmasında medyanın metaforları (Elazığ ili örneği), Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
 • Yıldırım, Y. (2012). İletişimsel eylem kuramı ışığında siyasal iletişim ve AK Parti örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 195-225.
 • https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/09/01/chpli-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-yardim-isteyen-kadina-mide-bulandiran-ima (Erişim Tarihi: 11.07.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/montajci-chp-sucustu-yakalandi-1676715.html (Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-capulculara-destek-verenler-3839.html (Erişim Tarihi: 13.07.2022).
 • https://www.veryansintv.com/chplilerden-tepki-ceken-karabag-bildirisi/ (Erişim Tarihi: 15.07.2022).
 • https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/siyasilerden-art-arda-paylasimlar-gezi-direnisi-9-yasinda-1941910/2 (Erişim Tarihi: 06.08.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/trumpin-hesabini-askiya-alan-twitter-gezide-kilicdaroglunun-sokak-cagrisina-sessiz-kaldi-1500383.html (Erişim Tarihi: 09.08.2022).
 • https://www.milligazete.com.tr/haber/7683690/akpli-baskan-yangina-photoshop-programiyla-mudahale-etti (Erişim Tarihi: 17.08.2022).
 • https://www.haksozhaber.net/turkiye-solu-provokasyon-pesinde-145168h.htm (Erişim Tarihi: 30.08.2022).
 • https://www.yenisafak.com/gundem/iyi-parti-kurucusu-ilay-aksoy-suriyeli-esnafi-hedef-gosterdi-3689111 (Erişim Tarihi: 11.09.2022).
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57561430 (Erişim Tarihi: 16.09.2022).
 • https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/09/20/suclamalara-yanit-gecikmedi (Erişim Tarihi: 21.09.2022).
 • https://www.hicrethaber.com/duzce-kaynasli-belediye-baskani-birol-sahin-partime-degil-allah-a-hesap-verecegim/15037/ (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

The Use of New Media in Ethical Violations in Political Communication

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 119 - 126, 11.01.2023

Abstract

In this study, the internet news sites of politicians/politicians, who have an important place in the life of countries and are among the most important actors of political communication, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, Telegram, Reddit, etc. The aim is to address sharing examples of violations of ethical principles in new media technologies. In this context, firstly, the concept of ethics, ethical rules, new media, social media and the basis of ethical rules in political communication have been tried to be explained. Within the scope of the study, the prominent elements in the ethical problems experienced in social media, the usage area of which has been expanding day by day and the effect rate has been increasing, has been mentioned. Afterwards, the posts that were thought to violate the ethical rules by the politicians were determined by using new media organs. The shares obtained within the scope of the analysis were evaluated using critical discourse analysis, which is a type of discourse analysis. In the analyzes made, it has been determined that the presence of hate speech, the dissemination of the produced content before it matures and without confirming its accuracy, and the fact that the original source of the content is not shown are among the prominent factors in ethical problems in new media. As a result, when the current political developments are examined, it has been determined that the reactions and information given by the political actors attract a great deal of attention from the citizens. In this case, while political actors react or present their activities on behalf of their parties to the public, they provide communication within the framework of ethical rules, as well as transparency, reliability, honesty, etc. when sharing information with citizens. It has revealed the necessity of informing the public by paying attention to the principles.

References

 • Aziz, A. (2019). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Baran, M. (2014). Siyasal iletişim çalışmalarında yeni medya teknolojilerinin kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. (1. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Blumler, J. G., Dayan, D. ve Wolton, D. (1990). West European perspectives on political communication: Structures and dynamics. European Journal of Communication, 5(2), 261-284.
 • Cereci, S. (2003). Medya Etiği. İstanbul : Metropol Yayınları.
 • Çakmak, F., ve Bilişli, Y. (2019). İdeoloji, söylem ve iletişim çalışmalarında Ruth Wodak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 99-124.
 • Çetin, N. S. (2019). Medya-Siyaset İlişkisinde Etik Çerçeve. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 4(2), 228-249.
 • Dahl, R. A. (2017). Demokrasi üzerine . Ankara: Phoenix.
 • Durak N. (2003). Aristotales ve Farabi’de Etik, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gül, M. (2016). Siyasal iletişimde partilerin yeni medya teknolojilerini kullanma biçimlerinin analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Gündoğdu Ö. Ş. (1999). Kentsel Çevre Estetiğinin Etik Açıdan İrdelenmesi, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Habermas J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (Çev. Mustafa Tüzel). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Karaduman, S. (2017). Eleştirel söylem çözümlemesinin eleştirel haber araştırmalarına katkısı ve sunduğu perspektif. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2), 31-46.
 • Mahmutoğlu A. (2004). Etik ve Ahlak; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler. Türk İdare Dergisi 226-250.
 • Mermer A. (2017). Siyasal İletişimin Etik Kimlikle Yeniden İnşası: İletişimsel Eylem. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 187-204.
 • Nimmo D. (1978). Political Communucation and Public Opinion in America, New York, Goodyear Pub. Co.
 • Özsoy, O. (2009). Seçim kazandıran siyasal iletişim. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Pieper A. (1999). Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
 • Pool, I. D. (1984). Dies; Political Scientist At M.I.T. The New York Times 66.
 • Selçuk, H. (2021). Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlerin Önemi. B. Selçuk, S. Ünal, Y. L. Mert (Ed.), Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, (1. Baskı, s.221-236) içinde. Duvar Yayınevi.
 • Tayfur, G. (2013). Radyo Televizyon Etiği . İletişim ve Etik, 219-230.
 • Tokgöz, O. (2008). Siyasal iletişimi anlamak. Ankara: İmge Yayınları.
 • Ün, L. (2021). Bürokrasi, kamu personeli ve siyaset arasındaki ilişkiler: Relations between bureaucracy, public personnel and politics. Türk Kamu Yönetimi Dergisi, 2(1), 19-28.
 • Van Dijk, T. A. (2001). Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. R. Wodak, M. Meyer (Ed.), Methods of Critical Discourse Analysis., (pp. 95-120) inside. London: Sage,
 • Weiss, G. ve Wodak, R. (2003). Introduction: Theory, Interdisciplinarity and Critical Discourse Analysis. Critical Discourse Analysis, (1-32) London: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230514560_1
 • Yağbasan, M. (2007). Bir kentin siyasal söylemlerinin oluşmasında medyanın metaforları (Elazığ ili örneği), Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
 • Yıldırım, Y. (2012). İletişimsel eylem kuramı ışığında siyasal iletişim ve AK Parti örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 195-225.
 • https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/09/01/chpli-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-yardim-isteyen-kadina-mide-bulandiran-ima (Erişim Tarihi: 11.07.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/montajci-chp-sucustu-yakalandi-1676715.html (Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-capulculara-destek-verenler-3839.html (Erişim Tarihi: 13.07.2022).
 • https://www.veryansintv.com/chplilerden-tepki-ceken-karabag-bildirisi/ (Erişim Tarihi: 15.07.2022).
 • https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/siyasilerden-art-arda-paylasimlar-gezi-direnisi-9-yasinda-1941910/2 (Erişim Tarihi: 06.08.2022).
 • https://www.yeniakit.com.tr/haber/trumpin-hesabini-askiya-alan-twitter-gezide-kilicdaroglunun-sokak-cagrisina-sessiz-kaldi-1500383.html (Erişim Tarihi: 09.08.2022).
 • https://www.milligazete.com.tr/haber/7683690/akpli-baskan-yangina-photoshop-programiyla-mudahale-etti (Erişim Tarihi: 17.08.2022).
 • https://www.haksozhaber.net/turkiye-solu-provokasyon-pesinde-145168h.htm (Erişim Tarihi: 30.08.2022).
 • https://www.yenisafak.com/gundem/iyi-parti-kurucusu-ilay-aksoy-suriyeli-esnafi-hedef-gosterdi-3689111 (Erişim Tarihi: 11.09.2022).
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57561430 (Erişim Tarihi: 16.09.2022).
 • https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/09/20/suclamalara-yanit-gecikmedi (Erişim Tarihi: 21.09.2022).
 • https://www.hicrethaber.com/duzce-kaynasli-belediye-baskani-birol-sahin-partime-degil-allah-a-hesap-verecegim/15037/ (Erişim Tarihi: 17.11.2022).
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

İkram Alpsoy 0000-0001-6798-5180

Harun Selçuk 0000-0001-5826-0612

Ragıp Bingöl 0000-0002-2964-9108

Early Pub Date January 11, 2023
Publication Date January 11, 2023
Submission Date November 10, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Alpsoy, İ., Selçuk, H., & Bingöl, R. (2023). Siyasal İletişimde Yapılan Etik İhlallerde Yeni Medyanın Kullanımı. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 5(2), 119-126.

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148