Research Article
BibTex RIS Cite

Muhammed Hayât es-Sindî ve Tuhfetü’l-enâm Risâlesi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 156 - 162, 11.01.2023

Abstract

Yaşadığı 18.yy. alimleri arasında özellikle de Hicâz bölgesi alimleri arasında önemli bir yeri olan Muhammed Hayât es-Sindî, farklı dallarda eserler kaleme almış olsa da şüphesiz onun belirgin bir şekilde temeyyüz edip ün sahibi olduğu alan hadistir. Gerek rivayet gerekse dirayet olarak hadis ilmine vakıf olan Sindî’nin, dönemin diğer hadis bilginleri arasında öne çıkmasında, sahip olduğu ilmi birikimle birlikte mezhebî taassuptan uzak ve tahkik ehli diyebileceğimiz bir ilmi şahsiyet olmasının da etkisi büyüktür. Nitekim kendisinin hocaları ve öğrencileri arasında farklı mezhep ve meşreplere müntesip isimlerin olması bunun bir göstergesidir. Bu yönüyle onun Kütüb-i sitte ve Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i üzerine yazdığı haşiyelerle tanınan hocası Muhammed bin Abdilhâdi es-Sindî’den etkilendiği açıktır. Makalede müellifin, hadisle amel konusu etrafında kaleme aldığı Tuhfetü’l-enâm adlı risâlesini el alıp, Sindî’nin ilmî kimliğine ışık tutmaya çalışacağız.

References

 • Biligrâmî, Ğ. (2015). Sibhatü’l-Mercan. Beyrut: Dâru’r-râfideyn.
 • Ebû Dâvûd, S. (2014). Sünen. Beyrut: el-Mektebetü’l-asrıyye.
 • Fûde, S. (2011). Fethu’l-Vedûd. Amman: Menşûrâtü’l-asleyn.
 • Hasenî, A. (1999). el-İ’lâm. Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • İbn Hacer, A. (1983). Fethu’l-Bârî. Beyrut: Dâru’l-marife.
 • İbnü’l-Hümâm, K. (1315). Fethu’l-Kadîr. Mısır: et-Tab’atu’l-Emîriyye.
 • İbn Kayyım, M. (2019). Kitâbu’r-Rûh. Cidde: Dâru âlemi’l-fevâid.
 • İbn Mâce, M. (ts.). Sünen. Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Kevserî, M. (1386). el-Hâvî. Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye.
 • Kevserî, M. (2002). Fıkhu Ehli’l-Irâk. Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye.
 • Mushakov, O. (2018). Fethu’l-Vedûd Tahkîki ve Eleştirisi. (Akid) Kocatepe İslami İlimler Dergisi.
 • Müslim, H. (ts.). Sahîh. Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Sindî, M. (1986). Hâşiyetü’s-Sindî ale’n-Nesâî. Halep: Mektebü’l-matbûati’l-İslâmiyye.
 • Sindî, M. (1993). Tuhfetü’l-Enâm. Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • Sindî, M. (ts.). Şerhu Mukaddimeti Akâidi Ehli’s-Sünne.
 • Şevkânî, M. (ts.). el-Bedru't-Tâli'. Beyrut: Dâru'l-kitâb el-İslâmî.
 • Tirmizî, M. (ts.). el-Câmiu’s-Sahîh.Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Türkî, A. (1995). et-Temhîd mukaddimesi. Beyrut: Dâru’l-ğarbi’l-İslâmî.
 • Ubûd, S. (2002). Akîdetü’ş-Şeyh Muhammed b. Abdilvehhâb. Medine: el-Câmiatü’l-İslâmiyye.
 • Zehebî, M. (1985). es-Siyer. Beyrut: Müessesetür’r-risâle.
 • Zirikli, H. (2002). el-A’lam. Beyrut: Dâru’l-ilm li’l-melâyîn.

Muhammed Hayât es-Sindî ve Tuhfetü’l-enâm Risâlesi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 156 - 162, 11.01.2023

Abstract

References

 • Biligrâmî, Ğ. (2015). Sibhatü’l-Mercan. Beyrut: Dâru’r-râfideyn.
 • Ebû Dâvûd, S. (2014). Sünen. Beyrut: el-Mektebetü’l-asrıyye.
 • Fûde, S. (2011). Fethu’l-Vedûd. Amman: Menşûrâtü’l-asleyn.
 • Hasenî, A. (1999). el-İ’lâm. Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • İbn Hacer, A. (1983). Fethu’l-Bârî. Beyrut: Dâru’l-marife.
 • İbnü’l-Hümâm, K. (1315). Fethu’l-Kadîr. Mısır: et-Tab’atu’l-Emîriyye.
 • İbn Kayyım, M. (2019). Kitâbu’r-Rûh. Cidde: Dâru âlemi’l-fevâid.
 • İbn Mâce, M. (ts.). Sünen. Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Kevserî, M. (1386). el-Hâvî. Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye.
 • Kevserî, M. (2002). Fıkhu Ehli’l-Irâk. Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye.
 • Mushakov, O. (2018). Fethu’l-Vedûd Tahkîki ve Eleştirisi. (Akid) Kocatepe İslami İlimler Dergisi.
 • Müslim, H. (ts.). Sahîh. Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Sindî, M. (1986). Hâşiyetü’s-Sindî ale’n-Nesâî. Halep: Mektebü’l-matbûati’l-İslâmiyye.
 • Sindî, M. (1993). Tuhfetü’l-Enâm. Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • Sindî, M. (ts.). Şerhu Mukaddimeti Akâidi Ehli’s-Sünne.
 • Şevkânî, M. (ts.). el-Bedru't-Tâli'. Beyrut: Dâru'l-kitâb el-İslâmî.
 • Tirmizî, M. (ts.). el-Câmiu’s-Sahîh.Beyrut: Tab’atu ihyâu’t-turâs.
 • Türkî, A. (1995). et-Temhîd mukaddimesi. Beyrut: Dâru’l-ğarbi’l-İslâmî.
 • Ubûd, S. (2002). Akîdetü’ş-Şeyh Muhammed b. Abdilvehhâb. Medine: el-Câmiatü’l-İslâmiyye.
 • Zehebî, M. (1985). es-Siyer. Beyrut: Müessesetür’r-risâle.
 • Zirikli, H. (2002). el-A’lam. Beyrut: Dâru’l-ilm li’l-melâyîn.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Şerafeddin Aktaş 0000-0001-5405-1426

Hikmet Gültekin 0000-0001-9634-4681

Early Pub Date January 11, 2023
Publication Date January 11, 2023
Submission Date December 4, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Aktaş, Ş., & Gültekin, H. (2023). Muhammed Hayât es-Sindî ve Tuhfetü’l-enâm Risâlesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 5(2), 156-162.

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148