Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 134 - 144, 11.01.2023

Abstract

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3,344-348.
 • Arda, L. (2016). Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeğinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bardakçı, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması: Sivas İli Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Demircan, Y. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ergin, A. ve Karataş, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33(4), 868-887.
 • Hotaman, D. (2009). Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğrencilerin Bağımsız, Bir Partnerle ve Bir Grupla Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6:1.
 • Kaynak S., Özhan, M. ve Kan A. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12/4:293-312.
 • Ma X. & Klinger Don A. (2000). Hierarchical Linear Modelling of Student and School Effects on Academic Achievement, Canadian Journal Of Education 25, 1: 41–55.
 • Martin, Andrew J. (2002). Motivation and academic resilience: Developing a model of student enhancement. Australian Journal of Education, 46, 34-49.
 • Olcay A. ve Döş İ. (2009). Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1): 131-155.
 • Özcan D. ve Kaya F. A. (2017). Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25:6. 2357-2368.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. 2. Baskı Eskişehir: Kaan Kitabevi. Semerci, Ç. (2010). Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeğinin (BOM) Geliştirilmesi, E Journal of New World Sciences Academy. 5:4.
 • Seyis S. Yazıcı H. ve Altun F. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Motivasyonları ve Duygusal Zekâları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Milli Eğitim, 197:53.
 • Silah, M. (1994). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Çeşitli Nedenler Arasında Süreksiz Durumluk Kaygının Yeri ve Önemi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2:2-4.
 • Sürücü A. ve Ünal A. (2018). Öğrenci Motivasyonunu Artıran ve Azaltan Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8(8). ISSN:2528-9527.

Ortaokul Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Demografik Özelliklere Göre Belirlenmesi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 134 - 144, 11.01.2023

Abstract

Başarı hedefe ulaşmak için bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında karşılaşılan engellere ve başarısızlıklara karşı gösterilen çaba sonucunda başarıya ulaşılabilir. Her yaş döneminde başarı farklılık gösterebilir ve göreceli bir kavramdır. Çocukluktan itibaren başlayan bu başarı serüveninde okul çağındaki öğrencilerin öğrenme ve başarılarındaki motivasyon düzeylerini tespit etmek önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada, öğrencilerin başarılarında motivasyon düzeylerinin etkisini belirlemek amacı ile ilköğretim sekizinci sınıfta eğitim gören 514 öğrenciye “Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Başarı Odaklı Motivasyon ölçeğindeki faktörlerin demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında t testi ve anova testi kullanılmıştır. Öğrencilerin başarıya odaklanmasında cinsiyet açısından dışsal etki ve içsel etki boyutu motivasyonda önemli olduğuna ulaşılmıştır. Anne eğitim durumu ile kendine ait odası olan öğrencilerde dışsal etki boyutu önemli, evinde bilgisayarı olan öğrencinin hedef büyütme faktörü önemlidir. Aile gelir düzeyi açısından ise dışsal etki ve öz bilinç faktörleri anlamlıdır. Öğrenci başarısının ve motivasyonunun belirlenmesinde bu faktörlerin etkilerini bilmek önemlidir.

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3,344-348.
 • Arda, L. (2016). Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeğinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bardakçı, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması: Sivas İli Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Demircan, Y. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ergin, A. ve Karataş, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33(4), 868-887.
 • Hotaman, D. (2009). Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğrencilerin Bağımsız, Bir Partnerle ve Bir Grupla Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6:1.
 • Kaynak S., Özhan, M. ve Kan A. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12/4:293-312.
 • Ma X. & Klinger Don A. (2000). Hierarchical Linear Modelling of Student and School Effects on Academic Achievement, Canadian Journal Of Education 25, 1: 41–55.
 • Martin, Andrew J. (2002). Motivation and academic resilience: Developing a model of student enhancement. Australian Journal of Education, 46, 34-49.
 • Olcay A. ve Döş İ. (2009). Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1): 131-155.
 • Özcan D. ve Kaya F. A. (2017). Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25:6. 2357-2368.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. 2. Baskı Eskişehir: Kaan Kitabevi. Semerci, Ç. (2010). Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeğinin (BOM) Geliştirilmesi, E Journal of New World Sciences Academy. 5:4.
 • Seyis S. Yazıcı H. ve Altun F. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Motivasyonları ve Duygusal Zekâları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Milli Eğitim, 197:53.
 • Silah, M. (1994). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Çeşitli Nedenler Arasında Süreksiz Durumluk Kaygının Yeri ve Önemi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2:2-4.
 • Sürücü A. ve Ünal A. (2018). Öğrenci Motivasyonunu Artıran ve Azaltan Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8(8). ISSN:2528-9527.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Hümeyra Şahin 0000-0002-2094-3335

Hüdaverdi Bircan 0000-0002-1868-1161

Early Pub Date January 11, 2023
Publication Date January 11, 2023
Submission Date December 23, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Şahin, H., & Bircan, H. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Demografik Özelliklere Göre Belirlenmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 5(2), 134-144.

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148