Research Article
PDF BibTex RIS Cite

E-Fatura Mükelleflerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Önemi ve Tespit Edilmesi: Türkiye Örneği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 91 - 105, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1206780

Abstract

Finansal okuryazarlıkla ilgili son zamanda çokça çalışmalar yapılmıştır, yapılmaya da devam etmektedir. Farklı meslek düzeylerindeki okuryazarlık durumunu araştırılması ve tespit edilmesi, 6362 sayıl SPK’daki nitelikli yatırımcı kavramına da atıfta bulunmaktadır. Yatırımcıların yatırımlarını yaparlarken ne kadar risk üstlendikleri ve bunları yönetme kabiliyetlerinin olup/olmadığının tespit edilmesinin profesyonel danışmanlık hizmeti almayan yatırımcılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı da e-fatura mükelleflerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın evreni Türkiye genelindeki e-fatura mükelleflerinden oluşmaktadır. Anket yöntemi ile toplanan verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmış ayrıca Independent Sample T- Test, One Way Anova ve Tukey testi ile analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda e-fatura kullanıcılarının finansal okuryazarlık düzeyinin e-fatura kullanmayan mükelleflere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

References

 • Altay, E. (2015). “Finansal Yönetim”, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınlar, İstanbul.
 • Angela, H., Andrew, P. ve Joanne, Y. (2009). “Defining and Measuring Financial Literacy,WorkıngPaper, ss. 1-22.
 • Asan, K. (2019). Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesine Yönelik Çabalar Konusuna Banka Yöneticilerinin Bakışı ve Katkısı: Bursa Örneği, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Aydı,n Z. F. (2017). Türkiye’de E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının İşletmeler Üzerindeki Yansımaları ve Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bağlıoğlu, A. (2019). Akademik Personelin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Davranış Analizi: Fırat Üniversitesi Örneği, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Barmaki, N. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Baştürk, Hayırsever F., Kamışlı, S. ve Damar, A. (2017). “Finansal Bilgi Finansal Okuryazarlık mıdır?” 3'üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri, ss.132-143.
 • Bayram, S. S. (2014). “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama”. Business ve Management Studies: An International Journal ,ss.105-135.
 • Bekerci, E. N. (2018). İslami Finansal Okuryazarlık: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Bushman, R. and Smith, A. (2001). Financial Accounting Information and Corporate Governance. Journal Of Accounting And Economics, ss. 237-333.
 • Dudu, T. (2019). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Mesleki, Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Muhasebe ve Finansman Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Emin, D. (2018). “Finansın Temel Teorileri” (Ed. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu) Modern Finansın ve Finans Teorisinin Yakın Tarihteki Gelişimi: 20 ve 21. Yüzyıl, Beta Basım Dağıtım A.Ş.
 • Eskici, Y. (2014). Seçilmiş Ülke Örnekleriyle Finansal Okuryazarlığın Önemi ve Tasarruflar Üzerindeki Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Gerek, S. ve Adile, A. K. (2011). Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.59-73.
 • Güneş, E. (2019). Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kayseri ve Sivas İli Örneği, Kayseri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Hark, R. (2018). Üniversite Çalışanlarının Finansal Davranış Analizi: Munzur Üniversitesi Örneği, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Kanmaz, A. (2018). Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Çalışma: İzmir Örneği, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Karaağaç, A. (2015). Finansallaşma Sürecinde Finansal Okuryazarlık, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaya, H. (2019). Finansal Okuryazarlık ve İİBF’de Verilen Muhasebe-Finansman Derslerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkileri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Kılıç̧, Y. (2017). “Özkaynak ile Finansman” (Ed. Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu).Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Kuyumcu, O. (2018). Finansal Okuryazarlığın Makroekonomik Önemi ve Ülkemizde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Bursa İli Uygulaması, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Lusardı, A. ve Mıtchell, O. (2011) Financial Literacy Around the World: An Overview, Journal of Pension Economics and Finance, ss: 497-508.
 • Mandell, L. (2006). Financial Literacy: IfIt İs Soİmportant, Why İs Not Improving?.Networks Financial Institute At IndinaState University PolicyBrief ss:1-10.
 • Özbek, A. (2019). Erken Dönemde Ekonomi Eğitiminin Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisi: Uluslararası Bakalorya Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.
 • Öztürk, E. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzenine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Sancak, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Araştırması: Gümüşhane Üniversitesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.
 • Şahin, M. (2017). Finansal Okuryazarlığın Tasarruf Davranışları Üzerine Etkileri: Tokat İlinde Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Şengüloğlu, H. (2019). Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Düzce İli Örneği, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 • Tabachnick, F. (2013). B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using MultivariateStatistics (sixth ed.)Pearson, Boston.
 • Tektüfekçi, F. (2017). “E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, ss.79-88.
 • Timur, E. (2018). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, ss:528-540.
 • Xu, L. Z. (2012). Financial Literacy Around The World: An Overview Of The EvidenceWithPracticalSuggestionsFor The Way Forward. The World Bank, World Bank Policy Research Working Paperss:1-58.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Yörük, A. (2016). “Türkiye’deki Finansal Okuryazarlığın ve Finansal Farkındalığın Durumu” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ss:173-207.
 • Yıldırım, V. M. (2020). İslami Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

The Importance and Determination of Financial Literacy Level of E-Invoice Payers: The Case of Türkiye

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 91 - 105, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1206780

Abstract

A lot of work has been done on financial literacy recently, and it continues to be done. Researching and determining the literacy status at different occupational levels also refers to the concept of qualified investor in the SPK numbered 6362. It is thought that it is important for investors who do not receive professional consultancy services to determine how much risk investors take while making their investments and whether they have the ability to manage them. The purpose of this research is to determine the financial literacy levels of e-invoice taxpayers. The universe of the research consists of e-invoice taxpayers throughout Türkiye. Descriptive statistics such as frequency, percentage and mean were used in the analysis of the data collected by the questionnaire method, and analyzes were made with the Independent Sample T-Test, One Way Anova and Tukey tests. As a result of the research, it has been determined that the financial literacy level of e-invoice users is higher than the taxpayers who do not use e-invoices.

References

 • Altay, E. (2015). “Finansal Yönetim”, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınlar, İstanbul.
 • Angela, H., Andrew, P. ve Joanne, Y. (2009). “Defining and Measuring Financial Literacy,WorkıngPaper, ss. 1-22.
 • Asan, K. (2019). Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesine Yönelik Çabalar Konusuna Banka Yöneticilerinin Bakışı ve Katkısı: Bursa Örneği, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Aydı,n Z. F. (2017). Türkiye’de E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının İşletmeler Üzerindeki Yansımaları ve Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bağlıoğlu, A. (2019). Akademik Personelin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Davranış Analizi: Fırat Üniversitesi Örneği, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Barmaki, N. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Baştürk, Hayırsever F., Kamışlı, S. ve Damar, A. (2017). “Finansal Bilgi Finansal Okuryazarlık mıdır?” 3'üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri, ss.132-143.
 • Bayram, S. S. (2014). “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama”. Business ve Management Studies: An International Journal ,ss.105-135.
 • Bekerci, E. N. (2018). İslami Finansal Okuryazarlık: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Bushman, R. and Smith, A. (2001). Financial Accounting Information and Corporate Governance. Journal Of Accounting And Economics, ss. 237-333.
 • Dudu, T. (2019). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Mesleki, Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Muhasebe ve Finansman Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Emin, D. (2018). “Finansın Temel Teorileri” (Ed. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu) Modern Finansın ve Finans Teorisinin Yakın Tarihteki Gelişimi: 20 ve 21. Yüzyıl, Beta Basım Dağıtım A.Ş.
 • Eskici, Y. (2014). Seçilmiş Ülke Örnekleriyle Finansal Okuryazarlığın Önemi ve Tasarruflar Üzerindeki Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Gerek, S. ve Adile, A. K. (2011). Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.59-73.
 • Güneş, E. (2019). Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kayseri ve Sivas İli Örneği, Kayseri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Hark, R. (2018). Üniversite Çalışanlarının Finansal Davranış Analizi: Munzur Üniversitesi Örneği, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Kanmaz, A. (2018). Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Çalışma: İzmir Örneği, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Karaağaç, A. (2015). Finansallaşma Sürecinde Finansal Okuryazarlık, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaya, H. (2019). Finansal Okuryazarlık ve İİBF’de Verilen Muhasebe-Finansman Derslerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkileri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Kılıç̧, Y. (2017). “Özkaynak ile Finansman” (Ed. Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu).Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Kuyumcu, O. (2018). Finansal Okuryazarlığın Makroekonomik Önemi ve Ülkemizde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Bursa İli Uygulaması, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Lusardı, A. ve Mıtchell, O. (2011) Financial Literacy Around the World: An Overview, Journal of Pension Economics and Finance, ss: 497-508.
 • Mandell, L. (2006). Financial Literacy: IfIt İs Soİmportant, Why İs Not Improving?.Networks Financial Institute At IndinaState University PolicyBrief ss:1-10.
 • Özbek, A. (2019). Erken Dönemde Ekonomi Eğitiminin Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisi: Uluslararası Bakalorya Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.
 • Öztürk, E. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzenine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Sancak, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Araştırması: Gümüşhane Üniversitesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.
 • Şahin, M. (2017). Finansal Okuryazarlığın Tasarruf Davranışları Üzerine Etkileri: Tokat İlinde Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Şengüloğlu, H. (2019). Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Düzce İli Örneği, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 • Tabachnick, F. (2013). B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using MultivariateStatistics (sixth ed.)Pearson, Boston.
 • Tektüfekçi, F. (2017). “E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, ss.79-88.
 • Timur, E. (2018). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, ss:528-540.
 • Xu, L. Z. (2012). Financial Literacy Around The World: An Overview Of The EvidenceWithPracticalSuggestionsFor The Way Forward. The World Bank, World Bank Policy Research Working Paperss:1-58.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Yörük, A. (2016). “Türkiye’deki Finansal Okuryazarlığın ve Finansal Farkındalığın Durumu” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ss:173-207.
 • Yıldırım, V. M. (2020). İslami Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance and Investment (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Deniz SELÇUK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3490-9776
Türkiye


Selahattin KOÇ
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
0000-0003-4285-5632
Türkiye


Utku SELÇUK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9339-136X
Türkiye

Early Pub Date July 21, 2023
Publication Date July 26, 2023
Submission Date November 18, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
SELÇUK, D., KOÇ, S., & SELÇUK, U. (2023). E-Fatura Mükelleflerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Önemi ve Tespit Edilmesi: Türkiye Örneği. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(1), 91-105. https://doi.org/10.59372/turajas.1206780

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148