Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İstişâre ve Hz. Peygamber’in Yönetimindeki Yeri

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 31 - 35, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1289112

Abstract

İnsanın kendi kendine hayatını sürdürememesi, diğer insanlarla birlikte yaşamasını gerektirmiştir. Bu durum yönetim kurumunu kaçınılmaz kılmıştır. “Nasıl bir yönetimle idare edilmeliyiz?” arayışı tarihi süreç içinde çok farklı yönetim sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Sözü edilen sistemlerden biri de Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu devlette uyguladığı istişâreye dayalı yönetim uygulamasıdır. Bu çalışmada bu sistemi bir bütün olarak ele alma yerine sadece istişâre ayağı ve uygulama örnekleri analiz edilmiştir. Bu çerçevede önce istişâre kavramı ayrıntılı olarak ele alınmış, akabinde de bu mekanizmanın Hz. Peygamber’in yönetimindeki yeri örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. İstişâre konusu değerlendirilirken özellikle lügatlerde nasıl ele alındığı belirlendiği gibi aynı zamanda yönetimdeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. İstişâre mekanizmasının Hz. Peygamber’in yönetimindeki yeri ele alınırken de konuyla ilgili örnekler analiz edilerek bu mekanizmanın yönetim kurumuna sağladığı katkı ortaya konulmuştur. Bu çerçevede istişâre mekanizmasının, her düzeydeki yöneticiler için vazgeçilemez bir çözüm üretme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Âlûsî, Ş. (1415). Rûḥu’l-meʿânî fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm ve’s-sebʿi’l-mes̱ânî, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut.
 • Âsım Efendi. (1305). Kâmus Tercümesi, İstanbul.
 • Babilli, M. (1972). İslam’da Şûrâ, İstanbul.
 • Belâzürî, E. (1996). Ensâbu’l-Eşrâf, Dâru’l-Fikr, Beyrut.
 • Buhârî, E. (2001). el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, Dâru Tavki’n-Necât.
 • Ezherî, E. (ts.). Tehzîbu’l-Luğa.
 • Fîruzâbâdî, E. (2005). el-Kâmûsu’l-Muhît, 8. basım), Müessesetü’r-Risale, Beyrut.
 • Hamidullah, M. (1991). İslam Peygamberi, İrfan Yayımcılık ve Ticaret, İstanbul.
 • İbn Ebû Hatim, M. (1419). Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm, 3. Baskı, Mektebetü Nizar, Suudi Arabistan.
 • İbn Hişâm, M. (1992). es-Sîretü’n-Nebeviyye, Dâru’l-Fikr, Beyrut.
 • İbn Manzûr, F. (1414). Lisânu’l-Arab, 3. basım, Dâru Sâdır, Beyrut.
 • İbn Sa’d, A. (1968). et-Tabakâtu’l-Kübrâ, Dâru Sadr, Beyrut.
 • İbnü’l-Arabî, B. (2003). Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut.
 • Kurt, E. (2000). Hz. Peygamber Devrinde Danışma Meclisi (Şura). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü/Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Kurtubî, E. (1964). el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân, Daru’l-Kütübü’l-Mısriyye, Kahire.
 • Müftüoğlu, Ö. (2012). Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi, Ankara.
 • Müslim, H. (ts.). el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, Dâru İhyai‟t-Turâsi‟l-Arabî, Beyrut.
 • Sayı, A. (1994). Kur’an Etrafında Makaleler, Anadolu Dağıtım, İzmir.
 • Vâkıdî, A. (1989). Kitabü’l-Meğâzî, Dâru’l-A’lemî, 3.Baskı, Beyrut.
 • Zebîdî, F. (1973). Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Hidaye, Kuveyt.

Consultation and its place in the administration of the Prophet

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 31 - 35, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1289112

Abstract

The inability of man to live his life by himself necessitated living with other people. This situation made the management institution inevitable. “How should we be governed?” search has revealed many different management systems in the historical process. One of the systems mentioned is the consultation-based administration practice that the Prophet implemented in the state he established in Medina. In this study, instead of considering this system as a whole, only consultation and application examples were analyzed. In this context, first the concept of consultation was discussed in detail, and then the place of this mechanism in the administration of the Prophet was evaluated through examples. In this study, while evaluating the subject of consultation, especially how it is handled in the dictionaries is determined, as well as its place in the administration. While discussing the place of the consultation mechanism in the administration of the Prophet, examples related to the subject were analyzed and the contribution of this mechanism to the administrative institution was revealed. In this framework, it has been concluded that the consultation mechanism is an indispensable tool for producing solutions for managers at all levels.

References

 • Âlûsî, Ş. (1415). Rûḥu’l-meʿânî fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm ve’s-sebʿi’l-mes̱ânî, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut.
 • Âsım Efendi. (1305). Kâmus Tercümesi, İstanbul.
 • Babilli, M. (1972). İslam’da Şûrâ, İstanbul.
 • Belâzürî, E. (1996). Ensâbu’l-Eşrâf, Dâru’l-Fikr, Beyrut.
 • Buhârî, E. (2001). el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, Dâru Tavki’n-Necât.
 • Ezherî, E. (ts.). Tehzîbu’l-Luğa.
 • Fîruzâbâdî, E. (2005). el-Kâmûsu’l-Muhît, 8. basım), Müessesetü’r-Risale, Beyrut.
 • Hamidullah, M. (1991). İslam Peygamberi, İrfan Yayımcılık ve Ticaret, İstanbul.
 • İbn Ebû Hatim, M. (1419). Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm, 3. Baskı, Mektebetü Nizar, Suudi Arabistan.
 • İbn Hişâm, M. (1992). es-Sîretü’n-Nebeviyye, Dâru’l-Fikr, Beyrut.
 • İbn Manzûr, F. (1414). Lisânu’l-Arab, 3. basım, Dâru Sâdır, Beyrut.
 • İbn Sa’d, A. (1968). et-Tabakâtu’l-Kübrâ, Dâru Sadr, Beyrut.
 • İbnü’l-Arabî, B. (2003). Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut.
 • Kurt, E. (2000). Hz. Peygamber Devrinde Danışma Meclisi (Şura). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü/Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Kurtubî, E. (1964). el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân, Daru’l-Kütübü’l-Mısriyye, Kahire.
 • Müftüoğlu, Ö. (2012). Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi, Ankara.
 • Müslim, H. (ts.). el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, Dâru İhyai‟t-Turâsi‟l-Arabî, Beyrut.
 • Sayı, A. (1994). Kur’an Etrafında Makaleler, Anadolu Dağıtım, İzmir.
 • Vâkıdî, A. (1989). Kitabü’l-Meğâzî, Dâru’l-A’lemî, 3.Baskı, Beyrut.
 • Zebîdî, F. (1973). Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Hidaye, Kuveyt.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Eyüp KURT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-0351-9575
Türkiye

Early Pub Date July 20, 2023
Publication Date July 26, 2023
Submission Date April 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
KURT, E. (2023). İstişâre ve Hz. Peygamber’in Yönetimindeki Yeri. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(1), 31-35. https://doi.org/10.59372/turajas.1289112

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148