Review Article
PDF BibTex RIS Cite

Different Interpretations in Qur'anic Exegesis: The Example of Muhsin Demirci

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 57 - 64, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1302258

Abstract

The Quran, from its revelation to the present day, is the final divine scripture that people have made efforts to understand and interpret, and many works have been written on this subject. As a result of these studies, a considerable corpus has been formed. When evaluated objectively, this corpus will provide correct results in understanding and interpreting the Quran. Each period reflects its own conditions and characteristics. The needs, problems, perceptions, and language of the era take on a unique form. This situation necessitates a re-reading of the narrations in light of current conditions and developments. In this study, the work “Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar/ Tespitler-Değerlendirmeler” by Muhsin Demirci will be examined. The book evaluates the disputed verses and aims to highlight the author’s contemporary interpretation style and contributions to the science of commentary.

References

 • Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel. (1985/1405) el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y.).
 • Ateş, S. (1989).Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul: Yeni Ufuk Neşriyat
 • Demirci, M. (2022). Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar, İstanbul: İFAV Yayınları
 • Demirci, M.(2020). Tefsir Usûlü, İstanbul: İFAV Yayınları
 • Elmalılı. (1979). Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul,
 • Heyet. (2012). Kur’ân Yolu, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
 • İbnü’l-Cevzî. (2002/1423). Zâdü’l-mesîr, Beyrut: Dâru İbnü Hazm
 • Kurtubî. (2006/1427). El-Câmi’li ahkâmi’l-Kur’ân, al-Resalah Mâverd. En-Nüket ve’l-uyûn, Beyrut, Lübnan: Dâru Mektebu’l-ilmiyye Müslim,
 • Nesefî. (1998/1419). Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl, Dâru’l-Kemal Tayyib Râğıb el-İsfahânî. (2017). Müfredât(tr. Mustafa Yıldız), İstanbul: Çıra Yayınları
 • Râzî, Fahreddin (1988). Et-Tefsîru’l-Kebîr, çev. Suat Yıldırım vd. (Huzur Yayınevi). Said Nursî.(2019). Şualar, İstanbul
 • Sarıtoprak, Z. (1993). “Dabbetü’l-arz”, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)
 • Taberî. (2001/1422). Câmiu’l-beyân fî tefsiri’l-Kur’ân, Kahire: Dâru Hicr
 • Zemahşerî. (1998/1418). Keşşâf, Riyad: Mektebetü’abeykân

Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar: Muhsin Demirci Örneği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 57 - 64, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1302258

Abstract

Kur’ân-ı Kerîm, indirilmesinden günümüze dek, insanların anlama ve yorumlama gayreti içinde olduğu ve bu konuda pek çok eser kaleme aldığı son ilâhî Kitaptır. Bu çalışmalar sonucu azımsanmayacak bir külliyât oluşmuştur. Bu külliyât, objektif bir şekilde değerlendirildiğinde, Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanması daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Her dönem kendi şartları ve özelliklerini yansıtır. Döneme ait ihtiyaçlar, sorunlar, algılar, dil kendine has bir forma bürünmüştür. Bu durum, nasların güncel şartlar ve gelişmeler ekseninde yeniden okunmasını gerekli kılar. Bu çalışmada Muhsin Demirci’ye ait “Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar/ Tespitler-Değerlendirmeler” adlı eseri incelenecektir. Yorumları hakkında ihtilaf edilen âyetlerin değerlendirildiği eserde, müellifin âyetleri güncel yorumlama tarzı ve tefsir ilmine katkıları ortaya konmaya çalışılacaktır.

References

 • Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel. (1985/1405) el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y.).
 • Ateş, S. (1989).Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul: Yeni Ufuk Neşriyat
 • Demirci, M. (2022). Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar, İstanbul: İFAV Yayınları
 • Demirci, M.(2020). Tefsir Usûlü, İstanbul: İFAV Yayınları
 • Elmalılı. (1979). Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul,
 • Heyet. (2012). Kur’ân Yolu, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
 • İbnü’l-Cevzî. (2002/1423). Zâdü’l-mesîr, Beyrut: Dâru İbnü Hazm
 • Kurtubî. (2006/1427). El-Câmi’li ahkâmi’l-Kur’ân, al-Resalah Mâverd. En-Nüket ve’l-uyûn, Beyrut, Lübnan: Dâru Mektebu’l-ilmiyye Müslim,
 • Nesefî. (1998/1419). Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl, Dâru’l-Kemal Tayyib Râğıb el-İsfahânî. (2017). Müfredât(tr. Mustafa Yıldız), İstanbul: Çıra Yayınları
 • Râzî, Fahreddin (1988). Et-Tefsîru’l-Kebîr, çev. Suat Yıldırım vd. (Huzur Yayınevi). Said Nursî.(2019). Şualar, İstanbul
 • Sarıtoprak, Z. (1993). “Dabbetü’l-arz”, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)
 • Taberî. (2001/1422). Câmiu’l-beyân fî tefsiri’l-Kur’ân, Kahire: Dâru Hicr
 • Zemahşerî. (1998/1418). Keşşâf, Riyad: Mektebetü’abeykân

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Orhan PARLAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3556-926X
Türkiye


Müzeyyen KÜÇÜKKAYA
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0009-0003-0097-2344
Türkiye

Early Pub Date July 20, 2023
Publication Date July 26, 2023
Submission Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
PARLAK, O., & KÜÇÜKKAYA, M. (2023). Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar: Muhsin Demirci Örneği. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(1), 57-64. https://doi.org/10.59372/turajas.1302258

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148