Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kobi’lerin Büyüme Sürecindeki Yapısal Özelliklerinin Stratejik Çerçeveden Analizi: Ampirik Bir Çalışma

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 65 - 75, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1302770

Abstract

Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin büyüme sürecindeki yapısal özelliklerinin stratejik çerçeveden değerlendirilmesini sağlamaktır. KOBİ’lerin stratejik önceliklerine yönelik faktörleri, rekabet gücünü artıran unsurları ve mevcut kurumsal yönetim biçimi önem düzeyine göre değerlendirerek yapılarak stratejik çerçeve netleştirilmiştir. Çalışmanın sınırlılıkları soru formunun firma sahipleri veya yetkili yöneticileri gibi firmayı iyi tanıyan karar vericiler tarafından cevaplanması olarak belirlenmiştir. Çalışmada 4500 işletmeye anket formu gönderilerek cevaplamaları talep edilmiştir. Anketlerin tamamı e-mail yoluyla gönderilmiş, telefon teyitleri ile süreç desteklenmiştir. Güvenirlik analizinde alpha (α) değeri 0,970 bulunmuştur. Elde edilen verilerin Tanımlayıcı istatistikleri değerlendirildikten sonra, firma sahiplik durumu ve eğitim düzeyine göre farklılık analizleri yapılmıştır. Mann Whitney U testi sonuçları firma sahiplik durumuna göre çeşitli faktörler açısından farklılıkları ortaya koyarken, eğitim düzeyini esas alan Kruskal Wallis testi sonuçları herhangi bir farklılık olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.

References

 • Aktan, C. C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Altay, H., & İlban, M. O. (2007). Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kobi Yöneticilerinin "Organizasyon" Algıları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 111-126 . Bağrıaçık, A. (1989). Dışa Açılım Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler. İstanbul: Dünya Yayınları. Baş, İ. M. (1990). Şirket Büyümelerine Finansal Bir Bakış: Özellikle Birleşmeler. Verimlilik Dergisi(1), 43-56.
 • Çelik, A., & Akgemci, T. (2010). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Çetin, A. C., & Bıtırak, İ. A. (2009). “Antalya İli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Finansal Yönetim, İşletme Sermayesi ve Yatırım Bütçelemesi Uygulamaları”. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 120.
 • Doğan İpekgil, Ö., & Marangoz, M. (2002). KOBİ'lerin Dış Pazara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama. Dış Ticaret Dergisi(24), 150-152.
 • Efil, İ. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon (11. Baskı b.). Bursa: Dora Yayınları.
 • Grant, R. M. (2005). Contemporary Strategy Analysis. 68-79. Malden: Oxford. Victoria: Blackwell Publishing.
 • Hayırsever Baştürk, F., & Ödül, Y. (2008). Firma Büyüklüğü ile Firma Büyümesi Arasındaki İlişkinin Gibrat Yasası Çerçevesinde Ele Alınması. Muhasebe ve Finansman Dergisi(39), 142-154.
 • Karalar, R. (1991). İşletme, Temel Bilgiler, İşlevler. Eskişehir: ETAM.
 • Kaya, M. (2007). “Bankalar Açısından Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Kobiler Üzerine Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref Kalaycı) Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. Isparta.
 • Koçel, T. (1993). Büyüyen İşletmelerde Karşılaşılan Yönetim ve Organizasyon Sorunları. (32).
 • Miller, A., & Dess, G. (1996). Strategic Management. New York: The Mc Graw Hill Companies.
 • Müftüoğlu, T. (2002). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler. Ankara: Turhan Kitabevi. OECD. (2002). Small and Medium Enterprise Outlook. Paris: OECD Publications.
 • Özdemir, S., Ersöz, H. Y., & Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi,. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası İTO Yayınları.
 • Resmi Gazete. (2021, Nisan 27). https://www.resmigazete.gov.tr/: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051118-5.htm adresinden alındı
 • Sarı, B. (2009). Kobi’lerde Büyüme Stratejileri: Çaycuma Bölgesindeki Kobi’lere Bir Anket Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Sarıaslan, H. (2001). Avrasya ve Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi. I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (s. 27-35). Ankara: Tika Yayınları.
 • Tüzün, G., & Tüzün, S. (1989). Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim. Sanayi Kongresi. Ankara: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları.
 • Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim (5. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yalçıntaş, M. (2015). Stratejik Yönetim ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırımalp, S., & Yenihan, B. (2014). İşverenlerin Gözüyle KOBİ’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Gebze Bölgesindeki KOBİ’lerde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(19(3)), 229-251.

Analysis of Structural Characteristics of SMEs in the Growth Process from a Strategic Framework: An Empirical Study

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 65 - 75, 26.07.2023
https://doi.org/10.59372/turajas.1302770

Abstract

The purpose of this research is to assess the structural characteristics of SMEs in the growth process from a strategic standpoint. The strategic framework was clarified by evaluating the importance of the factors for the strategic priorities of SMEs, the factors that increase their competitiveness, and the current present corporate governance style. The study is important in terms of including up-to-date data for 2022. The limitations of the study were determined as the questionnaire form being answered by the company owners or authorized managers. The questionnaire form filled out by the company owners or approved managers was used to assess the study's limitations. In the study, a questionnaire was sent to 4500 enterprises and they were asked to answer them. All of the questionnaires were sent via e-mail, sms, and the process was supported by phone confirmations. Reliability analysis reveals that the data is highly reliable. After the arithmetic mean and standard deviation evaluations of the obtained data, difference analyses were made according to company ownership status and education level. While the results of Mann Whitney U test reveal differences in terms of various factors according to company ownership, the results of Kruskal Wallis test based on education level reveal that there is no different evaluation.

References

 • Aktan, C. C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Altay, H., & İlban, M. O. (2007). Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kobi Yöneticilerinin "Organizasyon" Algıları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 111-126 . Bağrıaçık, A. (1989). Dışa Açılım Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler. İstanbul: Dünya Yayınları. Baş, İ. M. (1990). Şirket Büyümelerine Finansal Bir Bakış: Özellikle Birleşmeler. Verimlilik Dergisi(1), 43-56.
 • Çelik, A., & Akgemci, T. (2010). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Çetin, A. C., & Bıtırak, İ. A. (2009). “Antalya İli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Finansal Yönetim, İşletme Sermayesi ve Yatırım Bütçelemesi Uygulamaları”. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 120.
 • Doğan İpekgil, Ö., & Marangoz, M. (2002). KOBİ'lerin Dış Pazara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama. Dış Ticaret Dergisi(24), 150-152.
 • Efil, İ. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon (11. Baskı b.). Bursa: Dora Yayınları.
 • Grant, R. M. (2005). Contemporary Strategy Analysis. 68-79. Malden: Oxford. Victoria: Blackwell Publishing.
 • Hayırsever Baştürk, F., & Ödül, Y. (2008). Firma Büyüklüğü ile Firma Büyümesi Arasındaki İlişkinin Gibrat Yasası Çerçevesinde Ele Alınması. Muhasebe ve Finansman Dergisi(39), 142-154.
 • Karalar, R. (1991). İşletme, Temel Bilgiler, İşlevler. Eskişehir: ETAM.
 • Kaya, M. (2007). “Bankalar Açısından Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Kobiler Üzerine Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref Kalaycı) Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. Isparta.
 • Koçel, T. (1993). Büyüyen İşletmelerde Karşılaşılan Yönetim ve Organizasyon Sorunları. (32).
 • Miller, A., & Dess, G. (1996). Strategic Management. New York: The Mc Graw Hill Companies.
 • Müftüoğlu, T. (2002). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler. Ankara: Turhan Kitabevi. OECD. (2002). Small and Medium Enterprise Outlook. Paris: OECD Publications.
 • Özdemir, S., Ersöz, H. Y., & Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi,. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası İTO Yayınları.
 • Resmi Gazete. (2021, Nisan 27). https://www.resmigazete.gov.tr/: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051118-5.htm adresinden alındı
 • Sarı, B. (2009). Kobi’lerde Büyüme Stratejileri: Çaycuma Bölgesindeki Kobi’lere Bir Anket Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Sarıaslan, H. (2001). Avrasya ve Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi. I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (s. 27-35). Ankara: Tika Yayınları.
 • Tüzün, G., & Tüzün, S. (1989). Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim. Sanayi Kongresi. Ankara: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları.
 • Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim (5. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yalçıntaş, M. (2015). Stratejik Yönetim ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırımalp, S., & Yenihan, B. (2014). İşverenlerin Gözüyle KOBİ’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Gebze Bölgesindeki KOBİ’lerde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(19(3)), 229-251.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance and Investment (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Ali KAVRUT
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3951-7651
Türkiye


Murat KASIMOĞLU
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7407-5991
Türkiye

Early Pub Date July 20, 2023
Publication Date July 26, 2023
Submission Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
KAVRUT, A., & KASIMOĞLU, M. (2023). Kobi’lerin Büyüme Sürecindeki Yapısal Özelliklerinin Stratejik Çerçeveden Analizi: Ampirik Bir Çalışma. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(1), 65-75. https://doi.org/10.59372/turajas.1302770

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148