Research Article
BibTex RIS Cite

Tedarik Zinciri Esnekliğinin Tedarik Zinciri Performansı Üzerindeki Etkisi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 113 - 120, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1232174

Abstract

Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri esnekliğinin tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Anket çalışması; Türkiye ve İran’da yapılmıştır. Türkiye’de Erzurum, İran’da ise Urmiye şehirleri seçilmiş ve araştırmanın odak grubunda üretim işletmeleri (mobilya, metal, kimyasal-gaz, gıda, yem, baskı-ambalaj, geri dönüşüm ve diğer) yer almıştır. Erzurum’da 113, Urmiye’de ise 186 olmak üzere toplamda 299 işletmeye anket yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, tedarik zinciri esnekliğinin tedarik zinciri performansı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür

References

 • Acar, Z., Köseoğlu, M. (2014). Lojistik Yaklışımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bayyurt, N. (2007). “İşletmelerde Performans Değerlendi̇rmeni̇n Önemi̇ ve Performans Göstergeleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ler”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 577-592.
 • Boyacıoğulları, H.S. (2018). Tedarik Zinciri Operasyonları Çevikliğinin Satınalmaya Etkisi: İstanbul İli B2b İşletmelerinde Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Delic, M., Eyers, D.R. (2020). “The Effect of Additive Manufacturing Adoption on Supply Chain Flexibility and Performance: An Empirical Analysis from the Automotive Industry”. International Journal of Production Economics, 228, 1-15.
 • Demirer, E.B. (2010). Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Ölçümü; Balanced Scorecard Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirkaya, H. (2000). “Performans Ölçüm Rehberi”. Sayıştay Araştırma/ İnceleme/ Çeviri Dizisi. 1-59.
 • Demiroğlu, A. (2018). Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü (Yüksek Lisans Tezi). Alanya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Görçün, Ö.F. (2010). Örnek Olay ve Uygulamalarla Tedarik Zinciri Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Grady, M. W. (1991). “Performance Measurement: Implementing Strategy”. Management Accounting, 72(12), 49-53.
 • Grigore, S.D. (2007). “Supply Chain Flexibility”. Romanian Economic Business Review, 2(1), 66-70.
 • Güzel, D., Korkmaz, G. (2020). “Belirsizlik ve Tedarik Zinciri Riski: Risk Azaltımında Tedarik Zinciri Esnekliğinin Aracı Rolü”. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 1045-1064.
 • Karaman, R. (2009). “İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi Ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 410-427.
 • Khanuja, A., Jain, R.K. (2021). “The Mediating Effect of Supply Chain Flexibility on The Relationship Between Supply Chain Integration and Supply Chain Performance”. Journal of Enterprise Information Management, 1-23.
 • Kocaoğlu, B. (2009). Tedarik Zinciri Performansı Ölçümü İçin Stratejik Ve Operasyonel Hedefleri Bütünleştiren Scor Modeli Temelli Bir Yapı (Doktora Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kumar, V., Fantazy, K., Kumar, U., Boyle, T.A. (2006). “Implementation and Management Framework for Supply Chain Flexibility”. Journal of Enterprise Information Management, 19(3), 303-319.
 • Manders, J.H.M., Caniels, M.C.J., Ghijsen, P.W.T. (2017). “Supply Chain Flexibility: A Systematic Literature Review And Identification of Directions For Future Research”. The International Journal of Logistics Management, 28(4), 964-1026.
 • Qi, Y., Huo,B., Wang, Z., Yeung, H.Y.J. (2017). “The İmpact Of Operations And Supply Chain Strategies On İntegration And Performance”. International Journal of Production Economics, 185, 162-174.
 • Swafford, P.M., Ghosh, S., Murthy, N.N. (2006). “The Antecedents of Supply Chain Agility of a Firm: Scale Development and Model Testing”. Journal of Operations Management, 24(2), 170-188.
 • Şahin, H. (2018). Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımının İşletme Performansına Etkileri (Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Topoyan, M. (2009). İşletmeler Arası Bilgi Sistemleri Kullanımının Tedarik Zinciri Esnekliği Üzerine Etkisi (Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vatansever, K. (2010). Tedarik Zinciri Esnekliğinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri Ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma (Doktora Tezi) , Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wong, C.W.Y., Sancha, C., Thomsen, C.G. (2017). “A National Culture Perspective İn The Efficacy Of Supply Chain İntegration Practices”. International Journal of Production Economics, 193, 554-565.

Tedarik Zinciri Esnekliğinin Tedarik Zinciri Performansı Üzerindeki Etkisi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 113 - 120, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1232174

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of supply chain flexibility on supply chain performance. Survey was made in Turkey and Iran. The cities of Erzurum in Turkey and Urmia in Iran were selected and production enterprises (furniture, metal, chemical-gas, food, feed, printing-packaging, recycling and other) were included in the focus group of the research. A total of 299 enterprises were surveyed, 113 in Erzurum and 186 in Urmia. The collected data were analyzed in the SPSS statistical program. According to the results of the analysis, it has been seen that supply chain flexibility has a positive and significant effect on supply chain performance.

References

 • Acar, Z., Köseoğlu, M. (2014). Lojistik Yaklışımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bayyurt, N. (2007). “İşletmelerde Performans Değerlendi̇rmeni̇n Önemi̇ ve Performans Göstergeleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ler”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 577-592.
 • Boyacıoğulları, H.S. (2018). Tedarik Zinciri Operasyonları Çevikliğinin Satınalmaya Etkisi: İstanbul İli B2b İşletmelerinde Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Delic, M., Eyers, D.R. (2020). “The Effect of Additive Manufacturing Adoption on Supply Chain Flexibility and Performance: An Empirical Analysis from the Automotive Industry”. International Journal of Production Economics, 228, 1-15.
 • Demirer, E.B. (2010). Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Ölçümü; Balanced Scorecard Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirkaya, H. (2000). “Performans Ölçüm Rehberi”. Sayıştay Araştırma/ İnceleme/ Çeviri Dizisi. 1-59.
 • Demiroğlu, A. (2018). Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü (Yüksek Lisans Tezi). Alanya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Görçün, Ö.F. (2010). Örnek Olay ve Uygulamalarla Tedarik Zinciri Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Grady, M. W. (1991). “Performance Measurement: Implementing Strategy”. Management Accounting, 72(12), 49-53.
 • Grigore, S.D. (2007). “Supply Chain Flexibility”. Romanian Economic Business Review, 2(1), 66-70.
 • Güzel, D., Korkmaz, G. (2020). “Belirsizlik ve Tedarik Zinciri Riski: Risk Azaltımında Tedarik Zinciri Esnekliğinin Aracı Rolü”. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 1045-1064.
 • Karaman, R. (2009). “İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi Ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 410-427.
 • Khanuja, A., Jain, R.K. (2021). “The Mediating Effect of Supply Chain Flexibility on The Relationship Between Supply Chain Integration and Supply Chain Performance”. Journal of Enterprise Information Management, 1-23.
 • Kocaoğlu, B. (2009). Tedarik Zinciri Performansı Ölçümü İçin Stratejik Ve Operasyonel Hedefleri Bütünleştiren Scor Modeli Temelli Bir Yapı (Doktora Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kumar, V., Fantazy, K., Kumar, U., Boyle, T.A. (2006). “Implementation and Management Framework for Supply Chain Flexibility”. Journal of Enterprise Information Management, 19(3), 303-319.
 • Manders, J.H.M., Caniels, M.C.J., Ghijsen, P.W.T. (2017). “Supply Chain Flexibility: A Systematic Literature Review And Identification of Directions For Future Research”. The International Journal of Logistics Management, 28(4), 964-1026.
 • Qi, Y., Huo,B., Wang, Z., Yeung, H.Y.J. (2017). “The İmpact Of Operations And Supply Chain Strategies On İntegration And Performance”. International Journal of Production Economics, 185, 162-174.
 • Swafford, P.M., Ghosh, S., Murthy, N.N. (2006). “The Antecedents of Supply Chain Agility of a Firm: Scale Development and Model Testing”. Journal of Operations Management, 24(2), 170-188.
 • Şahin, H. (2018). Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımının İşletme Performansına Etkileri (Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Topoyan, M. (2009). İşletmeler Arası Bilgi Sistemleri Kullanımının Tedarik Zinciri Esnekliği Üzerine Etkisi (Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vatansever, K. (2010). Tedarik Zinciri Esnekliğinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri Ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma (Doktora Tezi) , Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wong, C.W.Y., Sancha, C., Thomsen, C.G. (2017). “A National Culture Perspective İn The Efficacy Of Supply Chain İntegration Practices”. International Journal of Production Economics, 193, 554-565.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance and Investment (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Vahed Ganjizadeh Moradlou 0000-0003-4604-6883

Dilşad Güzel 0000-0003-1421-7692

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date January 3, 2024
Submission Date January 10, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Ganjizadeh Moradlou, V., & Güzel, D. (2024). Tedarik Zinciri Esnekliğinin Tedarik Zinciri Performansı Üzerindeki Etkisi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(2), 113-120. https://doi.org/10.59372/turajas.1232174

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148