Review
BibTex RIS Cite

Aile Sosyal Destek Programının(ASDEP) Covıd-19 Pandemisi Süreci ve Sonrasındaki Rolü

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 154 - 164, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1386122

Abstract

COVID-19 salgını, 2020 yılında küresel olarak sağlık, ekonomi ve sosyal yapı üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır. Salgın, yoksulluk oranlarının artmasına sebep olurken, sosyal koruma programlarının kıymetini artırmıştır. Türkiye'de de benzeri etkiler yaşanmış ve bu süreçte sosyal politika araçları ön plana çıkmıştır. Bu araçlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), özellikle dezavantajlı grupların desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Pandemi, toplumların sosyal, ekonomik ve psikolojik zorluklarla mücadele etme kapasitelerini zorlamış ve ASDEP gibi programların bu kriz dönemlerindeki işlevselliği, toplumların dayanıklılığını destekleme açısından kritik olmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de ASDEP’in COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında üstlendiği rolü incelemektedir. Çalışmada, ASDEP’in salgın döneminde aldığı tedbirler ve sunduğu destekler analiz edilmiştir. Bulgular, ASDEP’in pandeminin ilk aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştığını göstermektedir. Ayrıca psikososyal destek hattı kurarak vatandaşların ruhsal sağlığına katkı sunmuştur. ASDEP, salgının toplumsal etkilerini yönetmeye yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, gelecekteki krizler için ASDEP’in insan kaynağı ve bütçe açısından güçlendirilmesi önerilmektedir.

Ethical Statement

Tüm şartları ve koşulları kabule ederek etik görev ve sorumluluklara riayet ettiğimi beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmayla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

Supporting Institution

yok

Thanks

yok

References

 • Adebayo, G., Neumark, Y., Gesser-Edelsburg, A , Abu Ahmad, W., Levine, H. (2017). Zika pandemic online trends, incidence and health risk communication: A time trend study. BM] Global Health, 3 (2:e000296).https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2017-000296Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP). (t.b.) Türkiye Yüzyılı. https://turkiyeyuzyili.com/proje-aile-sosyal-destek-programi-asdep
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2020). https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanligimiz-Covid19-nedeniyle-vatandaslara-telefonla-psikososyal-destek-veriyor/ Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği. (2011). Psikososyal Uygulamalar. https://mavilotusdotorg.files. wordpress.com/2014/05/afetlerde-psikososyaluygulamalar-ec49fitimi-kitabc4b1.pdf
 • Altun, F. (2016). Afetlerde Psikososyal Hizmetler: Marmara ve Van Depremleri Karşılaştırmalı Analizi. Çekmece İzü Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8-9), 183-197.
 • Armutlu, A. (2023). Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14. Bulut, M. (Ed.) Aile Sosyal Destek Programı(Asdep): Kapsamı, Uygulamaları Ve Sosyal Refah Sağlamadaki Yeri (1. Baskı) içinde (85-102). Bigde Yayınları.
 • Ayata, R. ve Çamur, G. (2020). Sosyal hizmet perspektifinden covid-19 pandemi süreci ve sosyal sorunlara yönelik kriz değerlendirmesi. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, 1(1), 21-38.
 • Baran, A.G. (2000). Yaşlılıkta sosyal uyum sorunu, G. Erkan ve V. Işıkhan (Ed.), Antropoloji ve Yaşlılık içinde (68-76 ss.), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, Ankara.
 • Beck, U. (2019). Risk toplumu: Başka bir modernliğe doğru. (Çev. K. Özdoğan, B. Doğan). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Birinci, M. & Bulut, T. (2020). Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme . Sosyal Çalışma Dergisi , 4 (1) , 62-68.
 • Bulut, H.G. & Demir M. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de uygulanan sosyal destek politikaları. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, 2022(1), 36-47.
 • Can, H.B. (2020). Sosyal Hizmet. Özdemir, A. (Ed.), Olağanüstü Durumlarda Geliştirilen Sosyal Politikaların Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkisinin Sosyal Hizmet Perspektifinden Değerlendirilmesi: Covid-19 Pandemisi Türkiye Örneği (1. Baskı) İçinde (pp.47-63). Sosyal Hizmet Derneği Yayını.
 • Ceylan Y. & Alus Y. (2022). Pandemic Risks and Social Capital in the Context of COVID-19. İnsan & Toplum, 12(1), 22 - 36. 10.12658/M0643Cobb, S. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300– 314.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2020). “Sosyal Koruma Kalkanı”, Ankara.
 • Erdem, İ. (2020). Koronavirüse (Covid-19) karşı Türkiye’nin karantina ve tedbir politikaları. Turkish Studies, 15(4), 377-388.https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43703
 • Güngör, A. G. & Özdoğan, Y. (2021).COVID-19, Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Duygusal Yeme Davranışı . Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 34-43 . DOI: 10.51536/tusbad.935208
 • IFSW. (2020, 04 26). Updated Information On IFSW and COVID - 19. International Federation of Social Workers: https://www.ifsw.org/updated -information -on -ifsw -and - the -covid -19 -virus/ adresinden alındı
 • İnce F, & Evcil F. (2020). Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 236 - 241. DOİ:10.22312/sdusbed.719168Inter-Agency Network for Education in
 • Emergencies (INEE). (2018). Psikososyal destek kılavuzu – psikososyal iyi olma hâlinin ve sosyal ve duygusal öğrenmenin desteklenmesi. (Çev. Alpar, Z.). Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları.
 • Kara, E. (2020). KOVİD-19 Pandemisindeki Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet İşgücünün İşlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 28-34.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme.Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 3-15.
 • Kaya-Örk, E., Özkul, M. ve Akçay, S. (2021). Covıd-19 pandemisinin sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet uygulamalarına yansımaları, Toplum ve Sosyal Hizmet, Covid-19 Özel Sayı Cilt 1, 23-45. DOI: 10.33417/tsh.985572
 • Kuruhalil, İ., Özyazıcı, A. & Hosseinnezhad, F. (2020). Türkiye’de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 5(1), 1-18.
 • Makarychev, A. ve Romashko, T. (2021). Precarious Sovereignty in a Post-liberal Europe: The COVID-19 Emergency in Estonia and Finland, Chinese Political Science Review., 6, 63–85.
 • Miller, V. J., ve Lee, H. (2020). Social work values in action during covıd-19. Journal of Gerontological Social Work, 1-5.
 • Oktar, M. N. & Uyanık Negiz, Z. (2023). Covid-19 Salgın Döneminde Psiko-Sosyal Destek Uygulamasında Aktif Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Üzerine Nitel Bir Araştırma . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 246-276 .
 • Özkan, Y. & Kılıç, E. (2013). Ailenin Psiko Sosyal Destek İhtiyacını Karşılamada Yeni Bir Model Önerisi:Aile Sağlığı Mekezlerinde Aile Psiko-Sosyal Destek Birimi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,7(30), 25-44.
 • Özpolat, A. (2021). Türkiye’de Risk Altındaki Ailelerin Psikososyal Destek İhtiyaçlarının Analizine Yönelik Bir Model Önerisi. [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:655116)
 • Previtali, F., Allen, L.D. ve Varlamova, M. (2020). Not Only Virus Spread: The Diffusion of Ageism during the Outbreak of COVID-19. Journal of Aging and Social Policy, 32(4-5), 506-514.
 • Roberts, A. (2020). “The Third and Fatal Shock: How Pandemic Killed theMillennial Paradigm”, Public Administration Review, 80(4) 603–609.
 • Sandher, J. ve Kleider, H. (2020). COVID-19 Could Change The Welfare State Forever, World Economic Forum. 30 June 2020.
 • Selçuk, O. (2021). Sosyal Hizmet ve COVID-19: Salgın Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün Mü? . OPUS International Journal of Society Researches ,Pandemi Özel Sayısı , 3745-3763 .DOI: 10.26466/opus.829178
 • Snowden, F. M. (2019). Epidemics and society: From the black death to the present. New Haven: YaleUniversity Press.
 • Swazoom (2020). Sociaal werk toegevoegd aan lijst cruciale beroepen. Social work added to the list of crucial professions. Retrieved from: Haziran, 2023 tarihinde htps://swazoom.nl/nieuws/sociaal-werk-toegevoegd-aan-lijst-cruciale-beroepen adresinden alındı.
 • Tekindal, M. , Ege, A. , Erim, F. & Gedik, T. E. (2020). Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla COVID- 19 Sürecinde Yaşlı Bireyler: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Öneriler . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 159-164 .
 • Urhan, G. & Arslankoç, S. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği . Çalışma ve Toplum, 2 (69), 945-980.
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.
 • Yanardağ, U. ve Selcuk, O. (2020). COVID-19 Pandemi Surecinde Sosyal Hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-2.
 • Yelboğa, N. & Açıkgöz, N. (2020). Sosyal hizmet perspektifinden kovid-19: psikososyal etkiler ve sosyal dönüşümler, Turkish Studies - Social, 15(6), 3235-3256. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42958
 • Yıldırım, S. (2020). Salgınların sosyal-psikolojik görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) pandemi örneği. Turkish Studies, 15(4), 1331-1351. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43585

The Role of Family Social Support Programme (Asdep) During and After the Covid-19 Pandemic

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 154 - 164, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1386122

Abstract

The COVID-19 pandemic had serious impacts on health, economy and social structure globally in 2020. While the pandemic has led to an increase in poverty rates, it has increased the value of social protection programmes. Similar effects were experienced in Turkey and social policy instruments came to the fore in this process. One of these instruments, the Family Social Support Programme (ASDEP) implemented by the Ministry of Family and Social Services, has played an important role in supporting especially disadvantaged groups. The pandemic has challenged the capacity of societies to cope with social, economic and psychological challenges, and the functionality of programmes such as ASDEP in these crisis periods has been critical in supporting the resilience of societies. This study examines the role of ASDEP in Turkey during and after the COVID-19 pandemic. The study analyses the measures taken and support provided by ASDEP during the pandemic. The findings show that ASDEP reached out to those in need in the first months of the pandemic. It also contributed to the mental health of citizens by establishing a psychosocial support line. ASDEP helped to manage the social impacts of the pandemic. In conclusion, it is recommended to strengthen ASDEP in terms of human resources and budget for future crises.

References

 • Adebayo, G., Neumark, Y., Gesser-Edelsburg, A , Abu Ahmad, W., Levine, H. (2017). Zika pandemic online trends, incidence and health risk communication: A time trend study. BM] Global Health, 3 (2:e000296).https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2017-000296Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP). (t.b.) Türkiye Yüzyılı. https://turkiyeyuzyili.com/proje-aile-sosyal-destek-programi-asdep
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2020). https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanligimiz-Covid19-nedeniyle-vatandaslara-telefonla-psikososyal-destek-veriyor/ Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği. (2011). Psikososyal Uygulamalar. https://mavilotusdotorg.files. wordpress.com/2014/05/afetlerde-psikososyaluygulamalar-ec49fitimi-kitabc4b1.pdf
 • Altun, F. (2016). Afetlerde Psikososyal Hizmetler: Marmara ve Van Depremleri Karşılaştırmalı Analizi. Çekmece İzü Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8-9), 183-197.
 • Armutlu, A. (2023). Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14. Bulut, M. (Ed.) Aile Sosyal Destek Programı(Asdep): Kapsamı, Uygulamaları Ve Sosyal Refah Sağlamadaki Yeri (1. Baskı) içinde (85-102). Bigde Yayınları.
 • Ayata, R. ve Çamur, G. (2020). Sosyal hizmet perspektifinden covid-19 pandemi süreci ve sosyal sorunlara yönelik kriz değerlendirmesi. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, 1(1), 21-38.
 • Baran, A.G. (2000). Yaşlılıkta sosyal uyum sorunu, G. Erkan ve V. Işıkhan (Ed.), Antropoloji ve Yaşlılık içinde (68-76 ss.), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, Ankara.
 • Beck, U. (2019). Risk toplumu: Başka bir modernliğe doğru. (Çev. K. Özdoğan, B. Doğan). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Birinci, M. & Bulut, T. (2020). Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme . Sosyal Çalışma Dergisi , 4 (1) , 62-68.
 • Bulut, H.G. & Demir M. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de uygulanan sosyal destek politikaları. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, 2022(1), 36-47.
 • Can, H.B. (2020). Sosyal Hizmet. Özdemir, A. (Ed.), Olağanüstü Durumlarda Geliştirilen Sosyal Politikaların Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkisinin Sosyal Hizmet Perspektifinden Değerlendirilmesi: Covid-19 Pandemisi Türkiye Örneği (1. Baskı) İçinde (pp.47-63). Sosyal Hizmet Derneği Yayını.
 • Ceylan Y. & Alus Y. (2022). Pandemic Risks and Social Capital in the Context of COVID-19. İnsan & Toplum, 12(1), 22 - 36. 10.12658/M0643Cobb, S. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300– 314.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2020). “Sosyal Koruma Kalkanı”, Ankara.
 • Erdem, İ. (2020). Koronavirüse (Covid-19) karşı Türkiye’nin karantina ve tedbir politikaları. Turkish Studies, 15(4), 377-388.https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43703
 • Güngör, A. G. & Özdoğan, Y. (2021).COVID-19, Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Duygusal Yeme Davranışı . Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 34-43 . DOI: 10.51536/tusbad.935208
 • IFSW. (2020, 04 26). Updated Information On IFSW and COVID - 19. International Federation of Social Workers: https://www.ifsw.org/updated -information -on -ifsw -and - the -covid -19 -virus/ adresinden alındı
 • İnce F, & Evcil F. (2020). Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 236 - 241. DOİ:10.22312/sdusbed.719168Inter-Agency Network for Education in
 • Emergencies (INEE). (2018). Psikososyal destek kılavuzu – psikososyal iyi olma hâlinin ve sosyal ve duygusal öğrenmenin desteklenmesi. (Çev. Alpar, Z.). Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları.
 • Kara, E. (2020). KOVİD-19 Pandemisindeki Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet İşgücünün İşlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 28-34.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme.Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 3-15.
 • Kaya-Örk, E., Özkul, M. ve Akçay, S. (2021). Covıd-19 pandemisinin sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet uygulamalarına yansımaları, Toplum ve Sosyal Hizmet, Covid-19 Özel Sayı Cilt 1, 23-45. DOI: 10.33417/tsh.985572
 • Kuruhalil, İ., Özyazıcı, A. & Hosseinnezhad, F. (2020). Türkiye’de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 5(1), 1-18.
 • Makarychev, A. ve Romashko, T. (2021). Precarious Sovereignty in a Post-liberal Europe: The COVID-19 Emergency in Estonia and Finland, Chinese Political Science Review., 6, 63–85.
 • Miller, V. J., ve Lee, H. (2020). Social work values in action during covıd-19. Journal of Gerontological Social Work, 1-5.
 • Oktar, M. N. & Uyanık Negiz, Z. (2023). Covid-19 Salgın Döneminde Psiko-Sosyal Destek Uygulamasında Aktif Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Üzerine Nitel Bir Araştırma . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 246-276 .
 • Özkan, Y. & Kılıç, E. (2013). Ailenin Psiko Sosyal Destek İhtiyacını Karşılamada Yeni Bir Model Önerisi:Aile Sağlığı Mekezlerinde Aile Psiko-Sosyal Destek Birimi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,7(30), 25-44.
 • Özpolat, A. (2021). Türkiye’de Risk Altındaki Ailelerin Psikososyal Destek İhtiyaçlarının Analizine Yönelik Bir Model Önerisi. [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:655116)
 • Previtali, F., Allen, L.D. ve Varlamova, M. (2020). Not Only Virus Spread: The Diffusion of Ageism during the Outbreak of COVID-19. Journal of Aging and Social Policy, 32(4-5), 506-514.
 • Roberts, A. (2020). “The Third and Fatal Shock: How Pandemic Killed theMillennial Paradigm”, Public Administration Review, 80(4) 603–609.
 • Sandher, J. ve Kleider, H. (2020). COVID-19 Could Change The Welfare State Forever, World Economic Forum. 30 June 2020.
 • Selçuk, O. (2021). Sosyal Hizmet ve COVID-19: Salgın Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün Mü? . OPUS International Journal of Society Researches ,Pandemi Özel Sayısı , 3745-3763 .DOI: 10.26466/opus.829178
 • Snowden, F. M. (2019). Epidemics and society: From the black death to the present. New Haven: YaleUniversity Press.
 • Swazoom (2020). Sociaal werk toegevoegd aan lijst cruciale beroepen. Social work added to the list of crucial professions. Retrieved from: Haziran, 2023 tarihinde htps://swazoom.nl/nieuws/sociaal-werk-toegevoegd-aan-lijst-cruciale-beroepen adresinden alındı.
 • Tekindal, M. , Ege, A. , Erim, F. & Gedik, T. E. (2020). Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla COVID- 19 Sürecinde Yaşlı Bireyler: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Öneriler . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 159-164 .
 • Urhan, G. & Arslankoç, S. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği . Çalışma ve Toplum, 2 (69), 945-980.
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.
 • Yanardağ, U. ve Selcuk, O. (2020). COVID-19 Pandemi Surecinde Sosyal Hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-2.
 • Yelboğa, N. & Açıkgöz, N. (2020). Sosyal hizmet perspektifinden kovid-19: psikososyal etkiler ve sosyal dönüşümler, Turkish Studies - Social, 15(6), 3235-3256. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42958
 • Yıldırım, S. (2020). Salgınların sosyal-psikolojik görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) pandemi örneği. Turkish Studies, 15(4), 1331-1351. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43585
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science (Other)
Journal Section Review
Authors

Aziz Armutlu 0000-0003-2838-7588

Early Pub Date January 1, 2024
Publication Date January 3, 2024
Submission Date November 4, 2023
Acceptance Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Armutlu, A. (2024). Aile Sosyal Destek Programının(ASDEP) Covıd-19 Pandemisi Süreci ve Sonrasındaki Rolü. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(2), 154-164. https://doi.org/10.59372/turajas.1386122

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148