Research Article
BibTex RIS Cite

Amerika Kongre Kütüphanesi Sultan II. Abdülhamid Dijital Koleksiyonundaki Okul Görsellerinin İncelenmesi ve Tarih Konularının Öğretiminde Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 188 - 198, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1397546

Abstract

Bu araştırma, Amerika Kongre Kütüphanesi'nde bulunan Sultan II. Abdülhamid Dijital Koleksiyonu'nda yer alan okul görsellerinin incelenmesini ve bu görsellerin tarih konularının öğretimindeki potansiyelinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma, desen olarak tanıtıcı, keşfedici, belli bir tarihi içeren kesitsel ve tarihsel kaynak taramasına dayandığı için nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, Amerika Kongre Kütüphanesi'nde bulunan Sultan II. Abdülhamid Dijital Koleksiyonu'nda yer alan 1880-1893 yılları arasında çekilmiş okul (ortaokul, lise, özel okul) görsellerinden oluşmaktadır. Koleksiyondaki görseller, tarih öğretimine katkı sağlayabilecek benzersiz kaynaklar içermektedir. Araştırma, bu görsellerin içeriği, okul düzeyleri ve öğretim materyali olarak kullanım olanaklarını betimsel bir şekilde analiz ederek, tarih konularının öğretiminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği konusunda bilgi sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Amerika Kongre Kütüphanesi'ndeki dijital koleksiyonun, tarih öğretimine yeni perspektifler kazandırma potansiyeline odaklanarak, eğitim alanındaki uzmanlara ve öğretmenlere önemli bir kaynak sunmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre II. Abdülhamid Dijital koleksiyondaki okul görsellerinin öğrencilere tarih konularını öğretmek için destekleyici bir araç olabileceği öngörülmektedir. Özellikle sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanında milli kültür ögeleri, tarihi kültürel kalıntılar konularında kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ortaöğretim 11. Sınıf tarih dersinde II. Abdülhamid döneminde eğitim sistemi ve okullar ile ilgili konuların öğretim sürecinde kullanımının uygun olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda dijital kaynakların öğretim sürecinde kullanımı önerilmektedir.

References

 • Acun, F. (2011) Görselden tarih yazmak. Vedat Engin & Ahmet. Şimşek. (Ed.). Türkiye’de tarih yazımı. İçinde (s. 421-434). İstanbul: Yeditepe Yayınevi
 • Açıkgöz, K. (2007). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları
 • Ak, M. M., Erdoğan, M. F. & İlhan, G. O. (2020). Görsel bir öğretim materyalı olarak dijital çizgi roman tasarımı: Gezdim, gördüm, öğrettim. Journal of History School, 47, 2458-2484.
 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Akbaba, B. (2009) Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı. Mustafa Safran. (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi (birinci baskı) içinde (s. 283-319). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akyol, E. D. (2013). Sultan II. Abdülhamid döneminde sosyal politika uygulamaları. Sosyal Politika Çalışmaları. s. 31, 33-47.
 • Albayrak, M. & Şeker, K. (2014). Arşiv belgelerine göre Osmanlı eğitiminde modernleşme. İstanbul: Bion Matbaacılık
 • Alkan, M. Ö. (2019). II. Abdülhamid döneminde eğitim ve ideoloji. M. Bulut, M. E., Kala, N., Salık & M. Nar (Eds). Sultan II. Abdülhamid dönemi: siyaset, iktisat, dış politika, kültür, eğitim. İçinde. (s. 309-367). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Allen, W. (1986), Abdülhamit II koleksiyonu, (Çeviren: Vasıf K. Kortun), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 16‐19. Aslan, H., & Turan, İ. (2016). Tarih öğretmenlerinin görsel materyal kullanım düzeyleri 1. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, (18), 347-361.
 • Atay, S. (2002). Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafın başlangıcı. Türkler Ansiklopedisi. c. 15: 518-523. İstanbul: Yeni Yüzyıl Yayınları.
 • Bal, M. S. & Yiğittir, S. (2012) Okul duvarlarındaki görsellerin tarih öğretimi açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 999-1016.
 • Balkaya, A. (2002) İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde tarihsel kanıtların etkililiği. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Bayram, H. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimi ve dijital okuryazarlık. [Sözlü bildiri]. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konfesansı, 204-215.
 • Baytal, Y. (2000). Tanzimat ve II. Abdülhamid dönemi eğitim politikaları. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, s. 11, c. 11: 23-32.
 • Can, S. (2011). II. Abdülhamid dönemi Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışı. M. Hülagü & A. Cihan (Eds). Devr-i Hamid-Sultan II. Abdülhamid. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. 25-41.
 • Demircioğlu, İ. (2012) Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (birinci baskı) içinde (s. 1-12). Ankara: Pegem Akademi.
 • Eskici, E. & Altun, A. (2023). Sosyal bilimlerde dijitalleşme ve sosyal bilgiler öğretim programına yansıtılması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (4), 1686-1719 doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1322731
 • Genç, A., & Orhan M. Ç. (2008). Sultan II. Abdülhamid arşivi İstanbul fotoğrafları. İstanbul: Kültür A.Ş.
 • Georgeon, F. (2012). Sultan Abdülhamid. 2. bs. çev. Ali Berktay. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gunnıng, D. (1978). The Teaching of history, London.
 • Gül, O.K. & Gez, A. (2021), Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin sınıf ve web temelli tarihsel birincil kaynakları kullanma durumları. International Journal of New Approaches in Social Studies, 5(1), 79-97
 • Gülaçtı, İ. E. (2017). Fotoğraf ve propaganda ilişkisi bağlamında batılılaşma propagandası olarak II. Abdülhamid armağan albümleri. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Gündüz, M. (2008). II. Abdülhamid dönemi eğitimi ve ideolojisi üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. c.6, s. 12: 243-286.
 • Güngör Akıncı, B. A., & Dilek, D. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 5-27
 • İnel, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat ve motivasyon düzeylerine etkisi [Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaplan, M., Can, M. & Karakaya, Y. (2023). Ortaöğretim tarih 10. sınıf ders kitabı. O. Yazıcı (Ed). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kaplan, M., Can. M. & Karakaya, Y. (2023). Tarih 10. sınıf ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara
 • Kodaman, B. (1998). Abdülhamid devri eğitim sistemi. Ankara: TTK Yayınları.
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). II. Abdülhamid schools. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/?fa=subject:education%7Csubject:schools
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). When was the Library built?. https://www.loc.gov/about/frequently-asked-questions/#what_lc
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Abdülhamid II Collection. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/about-this-collection/
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Private schools. https://www.loc.gov/collections/abdulhamidii/?fa=subject:education%7Csubject:private+schools
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Subjects in Abdul Hamid II Collections. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/index/subject/?fa=subject:education
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2023). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Nıchol, J. (1996) Tarih öğretimi, çev. Mustafa Safran, Ankara
 • Pala, F. (2021). Sosyal bilgiler dersi tarihe yolculuk ünitesi bağlamında dijital hikâye kullanımının öğrenci akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 43-58.
 • Sağlamgöncü, A. (2016). Sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarına görsel okumayı eklemlemek: örnek bir uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Stow, W., & Haydn, T. (2000). Issues in history teaching. James A. and Robert P. (Eds.). Issues in the teaching of chronology (pp. 83-97). Routledge
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 143- 157.
 • Şimşek, A. (2012) Görsel tarih materyalleri. İsmail H. Demircioğlu & İbrahim Turan. (Ed.). Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (Birinci baskı) içinde (s. 135-131). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ulusoy, K., & Gülüm, K. (2009) Sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya konuları işlenirken öğretmenlerin materyal kullanma durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 85-99.
 • Uyanık, N. & Duranoğlu, H. M. (2017). II. Abdülhamid’in Amerika Birleşik Devletleri kongre kütüphanesi’ne gönderdiği fotoğraf albümleri ve bu albümlerde yer alan Konya fotoğrafları. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi [Tarihin peşinde], 18, 319‐336
 • Yalçın, A. (2022). Sosyal bilgiler, dijital okuryazarlık ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Emre Kuzugüdenli (Ed.), Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar VI. İçinde, 19-30, İstanbul: Artikel Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Yıldız, S. & Ardıç, Y. (2020c). Tarih 11 sınıf ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Analyzing the School Visuals in the Sultan Abdulhamid II Digital Collection of the U.S. Library of Congress and Evaluating Potential for Use in Teaching History Subjects

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 188 - 198, 03.01.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1397546

Abstract

This study aims to analyze the school visuals in the Sultan Abdulhamid II Digital Collection at the US Library of Congress and to evaluate the potential of these visuals in teaching history subjects. The research was designed according to the case study, one of the qualitative research methods, as it is based on an introductory, exploratory, cross-sectional and historical literature review involving a specific date. The data of the study consisted of school (middle school, high school, private school) images taken between 1880-1893 in the Sultan Abdulhamid II Digital Collection at the US Library of Congress. The images in the collection contain unique resources that can contribute to history teaching. The research aims to provide information on how these images can be used effectively in teaching history subjects by analyzing their content, school levels and possibilities of use as teaching materials in a descriptive way. In this context, by focusing on the potential of the digital collection in the US Library of Congress to bring new perspectives to history teaching, it offers an important resource to experts and teachers in the field of education. According to the results of the study, it is predicted that the school visuals in the Abdulhamid II Digital Collection can be a supportive tool for teaching history subjects to students. It is thought that they can be used especially in the subjects of national cultural elements and historical cultural remains in the field of culture and heritage learning in the social studies course. In addition, it can be said that it is appropriate to use the subjects related to the education system and schools during the reign of Abdulhamid II in the 11th grade history course in secondary education. In this context, the use of digital resources in the teaching process is recommended.

References

 • Acun, F. (2011) Görselden tarih yazmak. Vedat Engin & Ahmet. Şimşek. (Ed.). Türkiye’de tarih yazımı. İçinde (s. 421-434). İstanbul: Yeditepe Yayınevi
 • Açıkgöz, K. (2007). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları
 • Ak, M. M., Erdoğan, M. F. & İlhan, G. O. (2020). Görsel bir öğretim materyalı olarak dijital çizgi roman tasarımı: Gezdim, gördüm, öğrettim. Journal of History School, 47, 2458-2484.
 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Akbaba, B. (2009) Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı. Mustafa Safran. (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi (birinci baskı) içinde (s. 283-319). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akyol, E. D. (2013). Sultan II. Abdülhamid döneminde sosyal politika uygulamaları. Sosyal Politika Çalışmaları. s. 31, 33-47.
 • Albayrak, M. & Şeker, K. (2014). Arşiv belgelerine göre Osmanlı eğitiminde modernleşme. İstanbul: Bion Matbaacılık
 • Alkan, M. Ö. (2019). II. Abdülhamid döneminde eğitim ve ideoloji. M. Bulut, M. E., Kala, N., Salık & M. Nar (Eds). Sultan II. Abdülhamid dönemi: siyaset, iktisat, dış politika, kültür, eğitim. İçinde. (s. 309-367). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Allen, W. (1986), Abdülhamit II koleksiyonu, (Çeviren: Vasıf K. Kortun), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 16‐19. Aslan, H., & Turan, İ. (2016). Tarih öğretmenlerinin görsel materyal kullanım düzeyleri 1. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, (18), 347-361.
 • Atay, S. (2002). Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafın başlangıcı. Türkler Ansiklopedisi. c. 15: 518-523. İstanbul: Yeni Yüzyıl Yayınları.
 • Bal, M. S. & Yiğittir, S. (2012) Okul duvarlarındaki görsellerin tarih öğretimi açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 999-1016.
 • Balkaya, A. (2002) İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde tarihsel kanıtların etkililiği. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Bayram, H. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimi ve dijital okuryazarlık. [Sözlü bildiri]. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konfesansı, 204-215.
 • Baytal, Y. (2000). Tanzimat ve II. Abdülhamid dönemi eğitim politikaları. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, s. 11, c. 11: 23-32.
 • Can, S. (2011). II. Abdülhamid dönemi Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışı. M. Hülagü & A. Cihan (Eds). Devr-i Hamid-Sultan II. Abdülhamid. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. 25-41.
 • Demircioğlu, İ. (2012) Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (birinci baskı) içinde (s. 1-12). Ankara: Pegem Akademi.
 • Eskici, E. & Altun, A. (2023). Sosyal bilimlerde dijitalleşme ve sosyal bilgiler öğretim programına yansıtılması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (4), 1686-1719 doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1322731
 • Genç, A., & Orhan M. Ç. (2008). Sultan II. Abdülhamid arşivi İstanbul fotoğrafları. İstanbul: Kültür A.Ş.
 • Georgeon, F. (2012). Sultan Abdülhamid. 2. bs. çev. Ali Berktay. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gunnıng, D. (1978). The Teaching of history, London.
 • Gül, O.K. & Gez, A. (2021), Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin sınıf ve web temelli tarihsel birincil kaynakları kullanma durumları. International Journal of New Approaches in Social Studies, 5(1), 79-97
 • Gülaçtı, İ. E. (2017). Fotoğraf ve propaganda ilişkisi bağlamında batılılaşma propagandası olarak II. Abdülhamid armağan albümleri. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Gündüz, M. (2008). II. Abdülhamid dönemi eğitimi ve ideolojisi üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. c.6, s. 12: 243-286.
 • Güngör Akıncı, B. A., & Dilek, D. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 5-27
 • İnel, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat ve motivasyon düzeylerine etkisi [Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaplan, M., Can, M. & Karakaya, Y. (2023). Ortaöğretim tarih 10. sınıf ders kitabı. O. Yazıcı (Ed). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kaplan, M., Can. M. & Karakaya, Y. (2023). Tarih 10. sınıf ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara
 • Kodaman, B. (1998). Abdülhamid devri eğitim sistemi. Ankara: TTK Yayınları.
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). II. Abdülhamid schools. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/?fa=subject:education%7Csubject:schools
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). When was the Library built?. https://www.loc.gov/about/frequently-asked-questions/#what_lc
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Abdülhamid II Collection. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/about-this-collection/
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Private schools. https://www.loc.gov/collections/abdulhamidii/?fa=subject:education%7Csubject:private+schools
 • Library of Congress Digital Collectios (2023). Subjects in Abdul Hamid II Collections. https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/index/subject/?fa=subject:education
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2023). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Nıchol, J. (1996) Tarih öğretimi, çev. Mustafa Safran, Ankara
 • Pala, F. (2021). Sosyal bilgiler dersi tarihe yolculuk ünitesi bağlamında dijital hikâye kullanımının öğrenci akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 43-58.
 • Sağlamgöncü, A. (2016). Sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarına görsel okumayı eklemlemek: örnek bir uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Stow, W., & Haydn, T. (2000). Issues in history teaching. James A. and Robert P. (Eds.). Issues in the teaching of chronology (pp. 83-97). Routledge
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 143- 157.
 • Şimşek, A. (2012) Görsel tarih materyalleri. İsmail H. Demircioğlu & İbrahim Turan. (Ed.). Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (Birinci baskı) içinde (s. 135-131). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ulusoy, K., & Gülüm, K. (2009) Sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya konuları işlenirken öğretmenlerin materyal kullanma durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 85-99.
 • Uyanık, N. & Duranoğlu, H. M. (2017). II. Abdülhamid’in Amerika Birleşik Devletleri kongre kütüphanesi’ne gönderdiği fotoğraf albümleri ve bu albümlerde yer alan Konya fotoğrafları. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi [Tarihin peşinde], 18, 319‐336
 • Yalçın, A. (2022). Sosyal bilgiler, dijital okuryazarlık ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Emre Kuzugüdenli (Ed.), Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar VI. İçinde, 19-30, İstanbul: Artikel Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Yıldız, S. & Ardıç, Y. (2020c). Tarih 11 sınıf ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Ali Yalçın 0000-0001-8421-3924

Early Pub Date January 2, 2024
Publication Date January 3, 2024
Submission Date November 29, 2023
Acceptance Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Yalçın, A. (2024). Amerika Kongre Kütüphanesi Sultan II. Abdülhamid Dijital Koleksiyonundaki Okul Görsellerinin İncelenmesi ve Tarih Konularının Öğretiminde Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 6(2), 188-198. https://doi.org/10.59372/turajas.1397546

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148