Review Article
BibTex RIS Cite

Problems Experienced by Foreign University Students Studying in Turkey Towards Spirituality and Religiosity: A Qualitative Study

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 12 - 18, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1316725

Abstract

The aim of this study is to evaluate the problems experienced by foreign university students studying in Turkey regarding spirituality and religiosity by using a qualitative phenomenological approach. Phenomenological research design, which is a qualitative research design, was used in this research. This qualitative research was conducted with 65 volunteer foreign students. The interviews were conducted individually and face-to-face. The data were made using Colaizzi's phenomenological analysis method. In the analysis of the data, five categories (thoughts about the contribution of spirituality, problems experienced due to being a foreign student, problems experienced related to spirituality, problems experienced related to religiosity and spirit) eleven sub-themes (spiritual, social, physical, communication/environment, family, people, environment, worship, social, physical and spiritual) were identified. It has been determined that most of the foreign students do not have problems in a religious sense, but they have problems related to spirituality. In addition, it has been found that students sometimes feel loneliness and exclusion due to living in a different country. It has been determined that foreign students receive social support from their families, perform social activities and religious practices in order to protect and improve their mental health

References

 • Altun, V. K. (2015). Din Eğitimi Alanındaki Bilimsel Çalışmaların Seyri Hakkında Bir Değerlendirme. Artuklu Akademi, 2(2), 1-27.
 • Altunay, E., Oral, G., & Yalçınkaya, M. (2014). A qualitative research about mobbing implications in educational institutions. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Batır, R., & Okur, A. (2016). The effect of cultural distance on sociocultural adaptation and academic performance of international students Kültürel mesafenin uluslararası öğrencilerin sosyokültürel adaptasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(3), 3951-3960.
 • Başkaya, E., & Demir, S. (2023). The problems and information needs of patients with bipolar disorder during the treatment process: A qualitative study in Turkey. Archives of Psychiatric Nursing, 42, 45-54.
 • Boztilki, M., Ardıç, E. (2017). Maneviyat ve sağlık.Journal of Academic Research in Nursing,3(1), 39-45.
 • Büşra, T., & Totan, T. (2021). Aile yaşamında maneviyat: aile psikolojik danışmasında maneviyatın değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-20.
 • Demir, S., Ercan, F., (2018). The first clinical practice experiences of psychiatric nursing students: a phenomenological study. Nurse Educ. Today 61, 146–152. https://doi. org/10.1016/j.nedt.2017.11.019.
 • Güllü, İ. (2016). Yeni Bir Göç Türü Olarak Öğrenci Göçü, Kimlik ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Journal Of International Social Research, 9(42).
 • Karaca, A. (2021). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 465-486.
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek Algıları İle Psikolojik İyi Oluş Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği. Electronic Journal Of Social Sciences, 18(70).
 • Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, (2), 26-39
 • Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. John Wiley & Sons.
 • Mori, S. C. (2000). Addressing the mental health concerns of international students. Journal of counseling & development, 78(2), 137-144.
 • Morrow, R.,Rodriguez, A., &King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643–644.
 • Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsi. Ankara.
 • Rio, C. D. M., & White, L. J. (2016). Separating spirituality from religiosity: A hylomorphic perspective. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 37, 73-113.
 • Sağır, Z. (2020). Kültürleşme, Dini Başa Çıkma Ve Yaşam Memnuniyeti: Türkiye’de Yaşayan Yabancı Öğrenciler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Kilitbahir, (17), 5-37.
 • Şahin, M., & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabanci uyruklu öğrencilerin akademik başari düzeyleri, yaşadiklari sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 44(204), 88-113.
 • Tong, A.,Sainsbury, P., &Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item check list for interview sand focus groups. International Journal for Quality in HealthCare, 19(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqh c/mzm042.
 • Ulutaşdemir, N., Ay, H., Göçmen, A., Uzun, S., & Kulakaç, N. (2022). Needs of caregivers of patients with palliative neurological problems: a qualitative study. Current Psychology, 1-7.
 • Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology, 3rd ed. Open UniversityPress.
 • Yapıcı, A. (2007). Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum Ve Dindarlık. Karahan Yayınları, Adana. Pp:35-45.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2016). Qualitative research methods in social sciences, 10th ed. Seçkin Publishing.
 • Yıldırım, N., Aydoğan, A., & Bulut, M. (2021). A qualitative study on the experiences of the first nurses assigned to COVID‐19 units in Turkey. Journal of Nursing Management, 29(6), 1366-1374.

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Maneviyat ve Dindarlığa Yönelik Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 12 - 18, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1316725

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin maneviyat ve dindarlığa yönelik yaşadıkları sorunları niteliksel fenomenolojik bir yaklaşım kullanarak değerlendirmektir. Bu araştırmada nitel araştırma deseni olan fenomenolojik araştırma tasarımı kullanılmıştır. Bu nitel araştırma 65 gönüllü yabancı öğrenci ile yapılmıştır. Görüşmeler bireysel olarak ve yüzyüze gerçekleştirilmiştir. Veriler, Colaizzi'nin fenomenolojik analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde beş kategori (maneviyatın katkısına yönelik düşünceler, yabancı uyruklu öğrenci olmaktan dolayı yaşanan sorunlar, maneviyatla ilgili yaşanan sorunlar, dindarlığa yönelik yaşanan sorunlar ve ruh) on bir alt tema (ruhsal, sosyal, fiziksel, iletişim/ortam, aile, kişiler, ortam, ibadet, sosyal, fiziksel ve ruhsal) saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin birçoğunun dini anlamda sorun yaşamadığı fakat maneviyatla ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin farklı bir ülkede yaşmaktan dolayı bazen yalnızlık hissettiği ve dışlanma yaşadığı saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için ailelerinden sosyal destek aldığı, sosyal aktiviteler ve dini uygulamalar yaptığı belirlenmiştir.

References

 • Altun, V. K. (2015). Din Eğitimi Alanındaki Bilimsel Çalışmaların Seyri Hakkında Bir Değerlendirme. Artuklu Akademi, 2(2), 1-27.
 • Altunay, E., Oral, G., & Yalçınkaya, M. (2014). A qualitative research about mobbing implications in educational institutions. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Batır, R., & Okur, A. (2016). The effect of cultural distance on sociocultural adaptation and academic performance of international students Kültürel mesafenin uluslararası öğrencilerin sosyokültürel adaptasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(3), 3951-3960.
 • Başkaya, E., & Demir, S. (2023). The problems and information needs of patients with bipolar disorder during the treatment process: A qualitative study in Turkey. Archives of Psychiatric Nursing, 42, 45-54.
 • Boztilki, M., Ardıç, E. (2017). Maneviyat ve sağlık.Journal of Academic Research in Nursing,3(1), 39-45.
 • Büşra, T., & Totan, T. (2021). Aile yaşamında maneviyat: aile psikolojik danışmasında maneviyatın değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-20.
 • Demir, S., Ercan, F., (2018). The first clinical practice experiences of psychiatric nursing students: a phenomenological study. Nurse Educ. Today 61, 146–152. https://doi. org/10.1016/j.nedt.2017.11.019.
 • Güllü, İ. (2016). Yeni Bir Göç Türü Olarak Öğrenci Göçü, Kimlik ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Journal Of International Social Research, 9(42).
 • Karaca, A. (2021). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 465-486.
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek Algıları İle Psikolojik İyi Oluş Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği. Electronic Journal Of Social Sciences, 18(70).
 • Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, (2), 26-39
 • Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. John Wiley & Sons.
 • Mori, S. C. (2000). Addressing the mental health concerns of international students. Journal of counseling & development, 78(2), 137-144.
 • Morrow, R.,Rodriguez, A., &King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643–644.
 • Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsi. Ankara.
 • Rio, C. D. M., & White, L. J. (2016). Separating spirituality from religiosity: A hylomorphic perspective. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 37, 73-113.
 • Sağır, Z. (2020). Kültürleşme, Dini Başa Çıkma Ve Yaşam Memnuniyeti: Türkiye’de Yaşayan Yabancı Öğrenciler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Kilitbahir, (17), 5-37.
 • Şahin, M., & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabanci uyruklu öğrencilerin akademik başari düzeyleri, yaşadiklari sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 44(204), 88-113.
 • Tong, A.,Sainsbury, P., &Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item check list for interview sand focus groups. International Journal for Quality in HealthCare, 19(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqh c/mzm042.
 • Ulutaşdemir, N., Ay, H., Göçmen, A., Uzun, S., & Kulakaç, N. (2022). Needs of caregivers of patients with palliative neurological problems: a qualitative study. Current Psychology, 1-7.
 • Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology, 3rd ed. Open UniversityPress.
 • Yapıcı, A. (2007). Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum Ve Dindarlık. Karahan Yayınları, Adana. Pp:35-45.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2016). Qualitative research methods in social sciences, 10th ed. Seçkin Publishing.
 • Yıldırım, N., Aydoğan, A., & Bulut, M. (2021). A qualitative study on the experiences of the first nurses assigned to COVID‐19 units in Turkey. Journal of Nursing Management, 29(6), 1366-1374.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Islamic Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Sevda Uzun 0000-0002-5954-717X

Çimen Aslan 0000-0003-3085-179X

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date June 19, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Uzun, S., & Aslan, Ç. (2024). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Maneviyat ve Dindarlığa Yönelik Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 12-18. https://doi.org/10.59372/turajas.1316725

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148