Research Article
BibTex RIS Cite

İngilizce Öğretimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 67 - 75, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1391264

Abstract

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ile ilgili lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin “gelişmiş tarama” kısmına “İngilizce” ve “öğretimi” yazılmış ve listelenen 147 lisansüstü tezden konusu “Eğitim ve Öğretim” olan 75 yüksek lisans ve doktora tezi incelenmiştir. Çalışma kapsamına alınan lisansüstü tezler doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen tezler dikkate alındığında en fazla karma araştırma yönteminin kullanıldığı ve veri toplama araçlarından en çok anket ve görüşme formunun tercih edildiği görülmüştür. Araştırmalarda nispeten daha küçük gruplarla çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneklem seçim yöntemlerinden ise en sık uygun örnekleme tercih edilmiştir. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerden elde edilen ortak bulguların en çok İngilizce öğretiminde dramanın kullanılması, kelime öğretimi ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı konularından elde edildiği görülmüştür. Ayrıca değerlendirilen lisansüstü tezlerde yer alan önerilerin çoğunlukla bulgularla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgularla ilişkili önerilerden en sık karşılaşılan öneri “Araştırmaya dâhil edilen katılımcı sayısı artırılabilir.” önerisidir.

References

 • Acar, A. (2009). On EIL competence. English as an International Language Journal, 5, 11-26.
 • Acıroğlu, E. (2020). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akdağ, M. (2022). Türkiye’de ve Dünyada Yaratıcı Drama Yöntemi İle İngilizce Öğretimi Konulu Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Averbek, E. (2022). Türkiye’de İngilizce Öğretimi İle İlgili Yapılan Araştırmalar: Bir Meta Sentez Çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method, Qualitative Research Journal, 9 (2): 27-40.
 • British Council. (2013). The English Effect. (August, 2013). https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/english-effect-report-v2.pdf
 • Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching, 5th Edition, New York: Pearson Education.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2021). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:.Pegem Akademi.
 • Cohen L., Manion L. ve Morrison K. (2007). Research Methods in Education, 6th Edition, Routledge, UK.
 • Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, Methods and Techniques, London: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd Edition, Sage Publications, USA.
 • Çakır, İ. (2011). Yabancı dil öğrenme ortamlarında kültürün rolü. Milli Eğitim Dergisi, 41(190): 248-255.
 • Ergin, M. (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul:.Bayrak Yayınları,
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I. ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1): 65-86.
 • Kılıç, C. ve Tonga, Z. (2022). Deneysel araştırmalarda iç geçerlik: psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (3), 2631-2661.
 • Nunan, D. (2003). The impact of english as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific region. TESOL Quarterly, 37(4), 589-613.
 • Oral, Y. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi politikaları bağlamında İngilizce: ‘Eleştirel bir çalışma’. Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 59-68.
 • Oruç, Ş. (2016). Türkçede ana dil ve ana dili. Journal of Turkish Language and Literature, 2 (1), 311-322.
 • Patel, M.F. ve Jain, P.M. (2008). English Language Teaching, 1st Edition. Jaipur: Sunrise Publisher.
 • Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Prabhu, N. S. (1990). There is no best method – Why?. TESOL Quarterly. 24(2), 161-176.
 • Rao, P. S. (2019). The Role of English as a global language. Research Journal of English, 4 (1), 65-79.
 • Richards, J. C., ve Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Seidlhofer B. (2005). English as a Lingua Franca, ELT Journal, 59 (4), 329-341.
 • Sunal Kuruöz, P. (2019). Türkiye’de Okul Öncesi, İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Drama Ağırlıklı İngilizce Öğretimi Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı dille eğitim sorunu. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1), 28-42.

Analysis of Postgraduate Theses on Teaching English

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 67 - 75, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1391264

Abstract

The aim of this research is to investigate the postgraduate theses on teaching English as a foreign language. For this purpose, “English” and “Teaching” were written in the “advanced search” section of the Council of Higher Education Thesis Center, and out of 147 postgraduate theses listed, 75 master’s and doctoral thesis with the subject “Education and Training” were examined. These postgraduate theses were analyzed with the help of document analysis. Considering the theses examined the mixed method was used most commonly in the researches. It was seen that the most preferred data collection tools were the questionnaires and the interview forms. It was concluded that the studies were conducted with relatively smaller groups. Convenience sampling was most frequently used as a sampling method. The results of the study showed that the common findings of the postgraduate theses on teaching English as a foreign language were obtained from the subjects related to using drama in teaching English, teaching vocabulary, and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Furthermore, it was found out that the suggestions of the postgraduate theses mostly correlated with the findings of the theses. The suggestion “The number of participants can be increased.” was the most frequently used among the suggestions correlated with the findings.

References

 • Acar, A. (2009). On EIL competence. English as an International Language Journal, 5, 11-26.
 • Acıroğlu, E. (2020). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akdağ, M. (2022). Türkiye’de ve Dünyada Yaratıcı Drama Yöntemi İle İngilizce Öğretimi Konulu Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Averbek, E. (2022). Türkiye’de İngilizce Öğretimi İle İlgili Yapılan Araştırmalar: Bir Meta Sentez Çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method, Qualitative Research Journal, 9 (2): 27-40.
 • British Council. (2013). The English Effect. (August, 2013). https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/english-effect-report-v2.pdf
 • Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching, 5th Edition, New York: Pearson Education.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2021). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:.Pegem Akademi.
 • Cohen L., Manion L. ve Morrison K. (2007). Research Methods in Education, 6th Edition, Routledge, UK.
 • Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, Methods and Techniques, London: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd Edition, Sage Publications, USA.
 • Çakır, İ. (2011). Yabancı dil öğrenme ortamlarında kültürün rolü. Milli Eğitim Dergisi, 41(190): 248-255.
 • Ergin, M. (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul:.Bayrak Yayınları,
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I. ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1): 65-86.
 • Kılıç, C. ve Tonga, Z. (2022). Deneysel araştırmalarda iç geçerlik: psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (3), 2631-2661.
 • Nunan, D. (2003). The impact of english as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific region. TESOL Quarterly, 37(4), 589-613.
 • Oral, Y. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi politikaları bağlamında İngilizce: ‘Eleştirel bir çalışma’. Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 59-68.
 • Oruç, Ş. (2016). Türkçede ana dil ve ana dili. Journal of Turkish Language and Literature, 2 (1), 311-322.
 • Patel, M.F. ve Jain, P.M. (2008). English Language Teaching, 1st Edition. Jaipur: Sunrise Publisher.
 • Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Prabhu, N. S. (1990). There is no best method – Why?. TESOL Quarterly. 24(2), 161-176.
 • Rao, P. S. (2019). The Role of English as a global language. Research Journal of English, 4 (1), 65-79.
 • Richards, J. C., ve Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Seidlhofer B. (2005). English as a Lingua Franca, ELT Journal, 59 (4), 329-341.
 • Sunal Kuruöz, P. (2019). Türkiye’de Okul Öncesi, İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Drama Ağırlıklı İngilizce Öğretimi Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı dille eğitim sorunu. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1), 28-42.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cognitive and Computational Psychology (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Murat Tuncer 0000-0001-9136-6355

Ezgi Yıldız Çetin 0000-0003-4003-2798

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date November 15, 2023
Acceptance Date March 15, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Tuncer, M., & Yıldız Çetin, E. (2024). İngilizce Öğretimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 67-75. https://doi.org/10.59372/turajas.1391264

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148