Research Article
BibTex RIS Cite

Social Life of Women in The Journal of Sirat-ı Mustakim and Hijab in The Context of Ferid Vecdi's Articles

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 34 - 43, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1477424

Abstract

The political and economic changes experienced in the last periods of the Ottoman Empire have also brought up the issue of the relationship between traditional values and modern elements in the shaping of state and social life. The freedom of press and publication, which emerged with the re-enactment of the Kanun-i Esasî in 1908, enabled the discussion of political, religious, economic and political issues concerning the society through newspapers and magazines. One of the publications of this period, the Journal of Sırat-ı Müstakim, mentioned subjects such as religion, literature, philosophy and law. While searching for solutions to the problems of society, articles were published on the family and women issue, which is the cornerstone of society. A series of articles titled "Muslim women", specifically for women, was published in Sırat-ı Müstakim, and the position of Muslim women in the changing society was tried to be determined. Opinions have been put forward in the context of the issue of values that women, who have an active role in the development of society and the upbringing of generations, will preserve between Western ideas and Islamic tradition. The work titled "Muslim Woman", written by Muhammed Ferid Vecdi, was translated by Mehmet Akif Ersoy and published weekly in the Journal of Sırat-ı Müstakim. It will be important to reveal the perspective of the period in terms of determining the place where women should be positioned in social change. Thus, it will be revealed how the issue of women and hijab, which is still being discussed today, is evaluated on the way to the establishment of the Republic.

References

 • Abduh, Şeyh Muhammed (ö.1905). “Hadîka-i Fikriyye”, Sırât-ı Müstakim Dergisi ( 4 Safer 1327), 2/27.
 • Akif, Mehmet. “Bir İki Söz”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/3, (14 Şa’ban 1326), 4.
 • Aktaş, Cihan. Kılık Kıyafet ve İktidar : Tanzimattan Günümüze. (İstanbul : Nehir Yayınları, 1991).
 • “Avrupa’da Talebemiz: İstanbul’da Tesettür – İşret-i Aleniyye”. 4/94, (15 Cemaziyelahir 1328), 282.
 • Bayram, Kerim. II. Meşrutiyet Dönemi Yayın Organlarından Sırat-ı Müstakim’de Kadın ve Aile. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. 410-415. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 12.Basım, 2008.
 • Ceviz, Mustafa. Tefsir Ve Fıkıh Bağlamında Tesettür Ayetlerinin Değerlendirilmesi. Bursa UIudağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Yüksek lisans Tezi, 2023.
 • Ceyhan, Abdullah. Sırât-ı Müstakîm ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi. Ankara:Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,1991.
 • Cousin, Victor. “Adl ü İhsan”, Sırât-ı Müstakim Dergisi (9 Şevval 1328) 5/206, 90-91.
 • Daru’l Hilafe, “Adab-ı Umumiyyeye Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 3/53, (27 Ağustos 1325/ 9 Eylül 1909), 16.
 • Daru’l Hilafe, “Adab-ı Umumiyyeye Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 3/53, (24 Şaban 1324),16.
 • “Direklerarası’nda Hanımların Otomobille Gece Piyasaları”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (11 Ramazan 1328), 5/106, 26-28.
 • Düzdağ, M.Ertuğrul. Sıratı Müstakim Sebilürreşad Külliyatı Neşri. İstanbul: Bağcılar Belediyesi Yayınları,2013.
 • “ed-Dinü’n-Nasiha”. Sırât-ı Müstakim Dergisi, 1/1 (Ağustos1324).
 • Edib, Sirozlu H. Eşref . “Mevâiz”, Sırat-ı Müstakim Dergisi (30 Receb 1326) 1/1: 7.
 • Efe, Adem .“Uzun Soluklu İslamcı Bir Dergi: Sebilürreşad”, Marife 8/2 (2008), 160.
 • Ebû Dâvûd(ö. 275/889), Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. Sünenu Ebî Davûd, tah. Şuayb el-Arnavut-Muhammed Kâmil Karabelli, y.y.: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 2009
 • el-Cessas, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Razi (ö. 370/981). Ahkamu’l-Kur’an. (Beyrut:Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 3. Basım, 2007). 3/470-471.
 • el-Mevsıli, Ebü’l-Fazl Mecdüddin Abdullāh b. Mahmud b. Mevdud (ö. 683/1284). el-İhtiyar li-taʿlili’l-Muhtar. ( İstanbul: Çağrı Yayınları, 2007). 4/ 154-155.
 • En-Neklâvî, Fethî. "Kāsım Emîn". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 541-542.
 • es-Serahsi, Ebu Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebi Sehl Ahmed (ö. 483/1090), “Kitâbu’l-Mebsût li-Şemsiddîn es-Serahsî, (Mısır: Matbaatus-Saâde,1324)
 • Eskikurt, Ayşegül. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Modernleşmesinin Kadınla İlgili Âyetlerin Yorumlarına Yansıması . Sakarya :Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • ez-Zebîdî, bü’l-Abbâs Zeynüddîn (Şihâbüddîn) Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf eş-Şercî (ö. 893/1488) “Et-Tecrîdü’s-Sarîh li-Ehâdîsi’l-Câmi’i’s-Sahîh”, çev. Ahmed Naim, Sırât-ı Müstakim Dergisi (20 Zilhicce 1328),5/120, 257-261.
 • Fahreddin, Mehmed. “Medeniyet-İ İslâmiyye’den Bir Sahîfe Yahud Tesettür-İ Nisvân”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 6/147, (16 Haziran 1327)
 • Görmez, Mehmet. İslâm’da Örtünmenin Felsefesi ve Yeniden Temellendirmesi. https://www.ide.org.tr/Common/DownloadFile.aspx?f=OrtunmeninFelsefesi_20220914093912941.pdf Erişim Tarihi 24.03.2024.
 • İstanbul Vilayeti. “Tesettüre Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 3/54(3 Eylül 1325/16 Eylül 1909), 32.
 • Kara, İsmail. İslamcıların Siyasî görüşleri. 1/20. İstanbul:Dergah Yayınları,2020.
 • Kara, İsmail. Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi. 2 cilt. 1/18. İstanbul: Dergah Yayınları, 2020.
 • Kazım, Musa . “Hürriyet-Müsavat”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (30 Şaban 1324), 1/1, 1-3.
 • Kazım, Musa. “Hürriyet- Müsavat”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/3, (14 Şa’ban 1326), 36.
 • Kâzım, Musa. “Hürriyet-Müsavat”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/ 2 (7 Şaban 1326), 21.
 • Koca, Ferhat. "Mûsâ Kâzım Efendi". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları ,2020) 31/221.
 • Kolağası Niyazi, “Kahramân-ı Hürriyyet-ü Fazîlet Niyâzi Beyefendi Tarafından Risâlemize İhdâ Buyurulmuşdur:”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/ 6, (5 Ramazan 1326), 84.
 • “Mekâtîb”, Sırat-ı Müstakim Dergisi (12 Şa’ban 1328) 4/120: 414.
 • Mertoğlu, Suvat. Osmanlı’da II. Meşrutiyet sonrası Modern Tefsir Anlayışı (Sırât-ı Müstakîm / Sebilürreşâd dergisi örneği: 1908-1914. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2001.
 • Mertoğlu,M. Suat. Sırât-ı Müstakîm Mecmuası Açıklamalı Fihrist ve Dizin. İstanbul: Klasik Yayınları,2008.
 • Muhlis, Nezihe. “Terbiye-i İnas Etrafında”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 6/ 146, (9 Haziran 1307), 249.
 • Müslim (ö. 261/875), Ebü’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc. Sahîhu Müslim, tah. Muhammed Fuâd Abdülbâkī, (Kahire: Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve Şürekâuhû, 1955).
 • Nejat, Edhem. “Kız Mektepleri”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 7/156, (18 Ağustos 1327), 408.
 • Nejat, Edhem. “Neden Muallim Yetiştirilmiyor”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (18 Ağustos 1327), 390.
 • Okay, M.Orhan - Düzdağ, M.Ertuğrul. "Mehmed Âkif Ersoy" . Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 432-439.
 • Öksüz, Melek. “Tesettür Tartışmalarının Dünü: II. Meşrutiyet Dönemi”. “Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,” 7/4, (2012), 467-487.
 • Özpula, Funda ve Pelin Uyar, ve Cahide Erzurum. “D Vitamini Eksikliğini Etkileyen Faktörler: Devlet Hastanesi Örneği”, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2002) 3/3:38-39.
 • Pak, Süleyman. Sebilürreşad ve Sırât-ı Müstakîm Dergilerinde Çıkan Eğitimle İlgili Yazıların Tesbit ve Tahlili. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,1995.
 • “Sâhibe-i İffet Ümmehât-ı İslamiyye’nin Enzar-ı Dikkatine”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi,6/146, (9 Haziran 1307/ 22 Haziran 1911), 249.
 • Sarımermer, Rumeysa. Sırât-ı Müstakîm dergisinde İslamcı Münevverlerin Kadın Algısı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Savan, Mehmet. II. Meşrutiyet Döneminde Sırât-ı Müstakîm Mecmuası Örneğinde İslamcıların İktisadî Görüşleri (1908- 1912). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Sırât-ı Müstakîm Dergisi Arşivi. http://ktp.isam.org.tr/?tarama=S%C4%B1rat-%C4%B1+M%C3%BCstakim&blm=sonucmklosm&geldi=ara_mklosm&navdil=tr&aratur=tum&degisti_osm=&-max=10&-find= (Erişim Tarihi 14.03.2024)
 • Sırât-ı Müstakîm Dergisi Arşivi. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/details/777 (Erişim tarihi 14.03.2024)
 • Stubbe, “İslâmiyet'in Zuhur ve Terakkisi ve Hayat-ı Hazret-i Muhammed”,çev. Mardinî-zâde Ârif, Sırât-ı Müstakim Dergisi, (4 Ramazan 1328), 5/105, 8.
 • Tahirü’l-Mevlevî. “Nâfi’ Ve Mühim Bir Teşebbüs”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 6/152, (21 Temmuz 1327), 349.
 • “Tefsir-i Sûre-i İhlas li-İbn Sina”, çev. Şerefeddin Sırât-ı Müstakim Dergisi, (11 Ramazan1328), 5/106, 21-25
 • Topaloğlu, Bekir. “İslam İtikadı açısından Kıyafet ve Örtünme”. İslam’da Kılık Kıyafet ve Örtünme. (İstanbul: İlmi Neşriyat Yayınları,1991). 16.
 • Vecdî ,Ferid. “Müslüman Kadını On üçüncü Fasıl” . Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/18, (11 Kanunievvel 1324), 285.
 • Vecdî, Ferid. “Bir Nazar-ı İcmali”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/19, (18 Kanun-ı Evvel 1324),
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını Dokuzuncu Faslın ma’badi”, Sırât-ı Müstakim ,1/12(30 Teşrinievvel 1324),186.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını On Birinci Fasıl”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/15(20Teşrîsâni 1324), 235.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını On İkinci Fasıl“. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/16 (27 TeşrÎsânî 1324),254.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını: Dokuzuncu Fasıl”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/11,(23 Teşrinievvel 1324) ,174-176.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (26 Ramazan 1326), 139-142.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”. çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/5, (28 Şa’ban 1326), 77-78.
 • Vecdî, Ferid “Müslüman Kadını Üçüncü Fasıl”, çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (28 Şaban 1326),76-79.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”. çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/4 (21 Şaban 1326), 57.
 • Yavuz, Yusuf Şevki. "Ferîd Vecdî". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,1995), 393-395.
 • Zengin, Zeki Salih. II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islahı Hareketleri ve Din Eğitimi (1908-1918). Kayseri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 199.

Sırât-ı Müstakîm Dergisi'nde Kadının Sosyal Hayatı ve Ferid Vecdi’nin Dergideki Makaleleri Bağlamında Tesettür

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 34 - 43, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1477424

Abstract

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan siyâsî ve ekonomik problemler, devlet ve toplum hayatının şekillenmesinde, geleneksel değerlerle Batılı unsurların ilişkisi meselesini gündeme getirmiştir. 1908 yılında, Kanun-ı Esasî’nin yeniden yürürlüğe konulmasıyla ortaya çıkan basın yayın hürriyeti, gazeteler ve dergiler vasıtasıyla toplumu ilgilendiren siyasi, dîni ve ekonomiye dair konuların tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemin yayınlarından biri olan Sırat-ı Müstakim Dergisi’nde din, edebiyat, felsefe, hukuk gibi konulardan bahsedilmiştir. Değişen toplumun problemlerine çözümler aranırken toplumun temel taşı olan aile ve kadın meselesi üzerinde de yazılar yayınlanmıştır. Sırat-ı Müstakim’de kadınlar özelinde “Müslüman kadını” başlıklı yazı dizisi neşredilmiş, değişen toplumda Müslüman kadının konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Toplumun gelişmesi ve nesillerin yetişmesinde aktif rolü olan kadının, Batılı fikirlerle İslâmî gelenek arasında muhafaza edeceği değerler bağlamında görüşler ortaya konmuştur. Muhammed Ferid Vecdi tarafından yazılan “Müslüman Kadını” eseri Mehmet Akif Ersoy tarafından tercüme edilerek Sırat-ı Müstakim Dergisi’nde haftalık olarak yayınlanmıştır. Toplumsal değişim içindeki kadının konumlanması gereken yeri tespit açısından dönemin bakışını ortaya koymak önemli olacaktır. Böylece günümüzde halen tartışılmaya devam eden kadın ve tesettür konusunun, Cumhuriyet’in kurulması sürecine giden yolda nasıl değerlendirdiğini dikkatlerinize sunmuş olacağız.

References

 • Abduh, Şeyh Muhammed (ö.1905). “Hadîka-i Fikriyye”, Sırât-ı Müstakim Dergisi ( 4 Safer 1327), 2/27.
 • Akif, Mehmet. “Bir İki Söz”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/3, (14 Şa’ban 1326), 4.
 • Aktaş, Cihan. Kılık Kıyafet ve İktidar : Tanzimattan Günümüze. (İstanbul : Nehir Yayınları, 1991).
 • “Avrupa’da Talebemiz: İstanbul’da Tesettür – İşret-i Aleniyye”. 4/94, (15 Cemaziyelahir 1328), 282.
 • Bayram, Kerim. II. Meşrutiyet Dönemi Yayın Organlarından Sırat-ı Müstakim’de Kadın ve Aile. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. 410-415. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 12.Basım, 2008.
 • Ceviz, Mustafa. Tefsir Ve Fıkıh Bağlamında Tesettür Ayetlerinin Değerlendirilmesi. Bursa UIudağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Yüksek lisans Tezi, 2023.
 • Ceyhan, Abdullah. Sırât-ı Müstakîm ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi. Ankara:Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,1991.
 • Cousin, Victor. “Adl ü İhsan”, Sırât-ı Müstakim Dergisi (9 Şevval 1328) 5/206, 90-91.
 • Daru’l Hilafe, “Adab-ı Umumiyyeye Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 3/53, (27 Ağustos 1325/ 9 Eylül 1909), 16.
 • Daru’l Hilafe, “Adab-ı Umumiyyeye Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 3/53, (24 Şaban 1324),16.
 • “Direklerarası’nda Hanımların Otomobille Gece Piyasaları”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (11 Ramazan 1328), 5/106, 26-28.
 • Düzdağ, M.Ertuğrul. Sıratı Müstakim Sebilürreşad Külliyatı Neşri. İstanbul: Bağcılar Belediyesi Yayınları,2013.
 • “ed-Dinü’n-Nasiha”. Sırât-ı Müstakim Dergisi, 1/1 (Ağustos1324).
 • Edib, Sirozlu H. Eşref . “Mevâiz”, Sırat-ı Müstakim Dergisi (30 Receb 1326) 1/1: 7.
 • Efe, Adem .“Uzun Soluklu İslamcı Bir Dergi: Sebilürreşad”, Marife 8/2 (2008), 160.
 • Ebû Dâvûd(ö. 275/889), Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. Sünenu Ebî Davûd, tah. Şuayb el-Arnavut-Muhammed Kâmil Karabelli, y.y.: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 2009
 • el-Cessas, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Razi (ö. 370/981). Ahkamu’l-Kur’an. (Beyrut:Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 3. Basım, 2007). 3/470-471.
 • el-Mevsıli, Ebü’l-Fazl Mecdüddin Abdullāh b. Mahmud b. Mevdud (ö. 683/1284). el-İhtiyar li-taʿlili’l-Muhtar. ( İstanbul: Çağrı Yayınları, 2007). 4/ 154-155.
 • En-Neklâvî, Fethî. "Kāsım Emîn". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 541-542.
 • es-Serahsi, Ebu Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebi Sehl Ahmed (ö. 483/1090), “Kitâbu’l-Mebsût li-Şemsiddîn es-Serahsî, (Mısır: Matbaatus-Saâde,1324)
 • Eskikurt, Ayşegül. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Modernleşmesinin Kadınla İlgili Âyetlerin Yorumlarına Yansıması . Sakarya :Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • ez-Zebîdî, bü’l-Abbâs Zeynüddîn (Şihâbüddîn) Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf eş-Şercî (ö. 893/1488) “Et-Tecrîdü’s-Sarîh li-Ehâdîsi’l-Câmi’i’s-Sahîh”, çev. Ahmed Naim, Sırât-ı Müstakim Dergisi (20 Zilhicce 1328),5/120, 257-261.
 • Fahreddin, Mehmed. “Medeniyet-İ İslâmiyye’den Bir Sahîfe Yahud Tesettür-İ Nisvân”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 6/147, (16 Haziran 1327)
 • Görmez, Mehmet. İslâm’da Örtünmenin Felsefesi ve Yeniden Temellendirmesi. https://www.ide.org.tr/Common/DownloadFile.aspx?f=OrtunmeninFelsefesi_20220914093912941.pdf Erişim Tarihi 24.03.2024.
 • İstanbul Vilayeti. “Tesettüre Riayet”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 3/54(3 Eylül 1325/16 Eylül 1909), 32.
 • Kara, İsmail. İslamcıların Siyasî görüşleri. 1/20. İstanbul:Dergah Yayınları,2020.
 • Kara, İsmail. Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi. 2 cilt. 1/18. İstanbul: Dergah Yayınları, 2020.
 • Kazım, Musa . “Hürriyet-Müsavat”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (30 Şaban 1324), 1/1, 1-3.
 • Kazım, Musa. “Hürriyet- Müsavat”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/3, (14 Şa’ban 1326), 36.
 • Kâzım, Musa. “Hürriyet-Müsavat”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/ 2 (7 Şaban 1326), 21.
 • Koca, Ferhat. "Mûsâ Kâzım Efendi". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları ,2020) 31/221.
 • Kolağası Niyazi, “Kahramân-ı Hürriyyet-ü Fazîlet Niyâzi Beyefendi Tarafından Risâlemize İhdâ Buyurulmuşdur:”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/ 6, (5 Ramazan 1326), 84.
 • “Mekâtîb”, Sırat-ı Müstakim Dergisi (12 Şa’ban 1328) 4/120: 414.
 • Mertoğlu, Suvat. Osmanlı’da II. Meşrutiyet sonrası Modern Tefsir Anlayışı (Sırât-ı Müstakîm / Sebilürreşâd dergisi örneği: 1908-1914. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2001.
 • Mertoğlu,M. Suat. Sırât-ı Müstakîm Mecmuası Açıklamalı Fihrist ve Dizin. İstanbul: Klasik Yayınları,2008.
 • Muhlis, Nezihe. “Terbiye-i İnas Etrafında”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 6/ 146, (9 Haziran 1307), 249.
 • Müslim (ö. 261/875), Ebü’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc. Sahîhu Müslim, tah. Muhammed Fuâd Abdülbâkī, (Kahire: Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve Şürekâuhû, 1955).
 • Nejat, Edhem. “Kız Mektepleri”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi , 7/156, (18 Ağustos 1327), 408.
 • Nejat, Edhem. “Neden Muallim Yetiştirilmiyor”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (18 Ağustos 1327), 390.
 • Okay, M.Orhan - Düzdağ, M.Ertuğrul. "Mehmed Âkif Ersoy" . Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 432-439.
 • Öksüz, Melek. “Tesettür Tartışmalarının Dünü: II. Meşrutiyet Dönemi”. “Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,” 7/4, (2012), 467-487.
 • Özpula, Funda ve Pelin Uyar, ve Cahide Erzurum. “D Vitamini Eksikliğini Etkileyen Faktörler: Devlet Hastanesi Örneği”, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2002) 3/3:38-39.
 • Pak, Süleyman. Sebilürreşad ve Sırât-ı Müstakîm Dergilerinde Çıkan Eğitimle İlgili Yazıların Tesbit ve Tahlili. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,1995.
 • “Sâhibe-i İffet Ümmehât-ı İslamiyye’nin Enzar-ı Dikkatine”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi,6/146, (9 Haziran 1307/ 22 Haziran 1911), 249.
 • Sarımermer, Rumeysa. Sırât-ı Müstakîm dergisinde İslamcı Münevverlerin Kadın Algısı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Savan, Mehmet. II. Meşrutiyet Döneminde Sırât-ı Müstakîm Mecmuası Örneğinde İslamcıların İktisadî Görüşleri (1908- 1912). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Sırât-ı Müstakîm Dergisi Arşivi. http://ktp.isam.org.tr/?tarama=S%C4%B1rat-%C4%B1+M%C3%BCstakim&blm=sonucmklosm&geldi=ara_mklosm&navdil=tr&aratur=tum&degisti_osm=&-max=10&-find= (Erişim Tarihi 14.03.2024)
 • Sırât-ı Müstakîm Dergisi Arşivi. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/details/777 (Erişim tarihi 14.03.2024)
 • Stubbe, “İslâmiyet'in Zuhur ve Terakkisi ve Hayat-ı Hazret-i Muhammed”,çev. Mardinî-zâde Ârif, Sırât-ı Müstakim Dergisi, (4 Ramazan 1328), 5/105, 8.
 • Tahirü’l-Mevlevî. “Nâfi’ Ve Mühim Bir Teşebbüs”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 6/152, (21 Temmuz 1327), 349.
 • “Tefsir-i Sûre-i İhlas li-İbn Sina”, çev. Şerefeddin Sırât-ı Müstakim Dergisi, (11 Ramazan1328), 5/106, 21-25
 • Topaloğlu, Bekir. “İslam İtikadı açısından Kıyafet ve Örtünme”. İslam’da Kılık Kıyafet ve Örtünme. (İstanbul: İlmi Neşriyat Yayınları,1991). 16.
 • Vecdî ,Ferid. “Müslüman Kadını On üçüncü Fasıl” . Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/18, (11 Kanunievvel 1324), 285.
 • Vecdî, Ferid. “Bir Nazar-ı İcmali”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/19, (18 Kanun-ı Evvel 1324),
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını Dokuzuncu Faslın ma’badi”, Sırât-ı Müstakim ,1/12(30 Teşrinievvel 1324),186.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını On Birinci Fasıl”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/15(20Teşrîsâni 1324), 235.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını On İkinci Fasıl“. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/16 (27 TeşrÎsânî 1324),254.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını: Dokuzuncu Fasıl”. Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/11,(23 Teşrinievvel 1324) ,174-176.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”, Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (26 Ramazan 1326), 139-142.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”. çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/5, (28 Şa’ban 1326), 77-78.
 • Vecdî, Ferid “Müslüman Kadını Üçüncü Fasıl”, çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, (28 Şaban 1326),76-79.
 • Vecdî, Ferid. “Müslüman Kadını”. çev. Mehmet Akif , Sırât-ı Müstakîm Dergisi, 1/4 (21 Şaban 1326), 57.
 • Yavuz, Yusuf Şevki. "Ferîd Vecdî". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,1995), 393-395.
 • Zengin, Zeki Salih. II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islahı Hareketleri ve Din Eğitimi (1908-1918). Kayseri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 199.
There are 65 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Islamic Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Göncü 0000-0003-1436-2646

İsmail Yüksek 0000-0003-0270-6181

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date May 2, 2024
Acceptance Date June 28, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Göncü, F., & Yüksek, İ. (2024). Sırât-ı Müstakîm Dergisi’nde Kadının Sosyal Hayatı ve Ferid Vecdi’nin Dergideki Makaleleri Bağlamında Tesettür. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 34-43. https://doi.org/10.59372/turajas.1477424

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148