Research Article
BibTex RIS Cite

Students' Approaches Towards Fiqh Course in Higher Religious Education Institutions

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 44 - 52, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1480621

Abstract

Recently, there has been a rapid increase in the number of higher religious education institutions in our country. Most of the students graduating from these institutions are employed in various professional fields within the Presidency of Religious Affairs or the Ministry of National Education in order to meet the religious education needs of the people. Religious education service has sensitivities and difficulties arising from both its own nature and social conditions. For this reason, it is extremely important to provide students with a qualified pre-service education in higher religious education institutions. In this study, fiqh courses, which have a very important place in the curriculum of higher religious education institutions, are discussed. In the research, "What are the students' approaches towards fiqh lessons?" The answer to the question has been sought. The population of the research consists of students enrolled in Afyon Kocatepe University Faculty of Theology and Uşak University Faculty of Islamic Sciences. The sample consists of 387 students studying in the 2nd, 3rd and 4th grades of the said faculties in the 2023/2024 academic year. In this study where quantitative method was used, data were collected by survey technique. SPSS program was used to analyze the data. Independent sample t test was used for pairwise comparisons in normally distributed groups; Mann-Whitney U test was used for pairwise comparisons in non-normally distributed groups and Kruskal-Wallis H test was applied in multiple groups. According to the findings obtained from the research, the average score of the answers given by the students to the items regarding their approaches to the content of the course was x = 3.86, while the average score of the answers given to the items regarding the value of the fiqh course in the eyes of the students was x = 3.96. In addition, it was determined that there was a moderate and positive (0.666) relationship between the value of the fiqh course in the eyes of the students and their approaches to the content of the fiqh course.

References

 • Bayraktar, Muhammet M. (2022). “Dârü’l-Fünûn’dan Günümüze Türkiye’de İlahiyat/İslâmi İlimler Fakültelerinin Akademik Yapılanma Sorunu Üzerine Bir İnceleme”, Eskiyeni Dergisi (47), 437-462.
 • Beşer, F. (2006). Bir Bilgi Türü Olarak Fıkıh ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Usûl İslâm Araştırmaları Dergisi, 2-65.
 • Bilmen, Ö. N. (2016). Fıkıh İlmi ve İslâm Hukuku Terimleri Sözlüğü. (A. Kahraman, Dü.) İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları.
 • Çelik, E. (2012). Medreseler İle İlahiyat Fakültelerinde Fıkıh İlminin Eğitim ve Öğretimi. B. üniversitesi (Dü.), Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler(Uluslararası Sempozyum). içinde 1, s. 733-748. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları.
 • Gazzâlî (1998). el-Menhûl, thk. Muhammed Hasan Heyto. Dımaşk: Dârü’l-Fikr.
 • Karaman, H. (1975). Başlangıçtan Zamanımıza Kadar İslâm Hukuk Tarihi. İstanbul: İrfan Matbaası.
 • Karaman, H. (1996). Fıkıh (Cilt 13). İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 • Keskioğlu, O. (1969). Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku. Ankara: Müftüoğlu Yayınları.
 • Köse, S. (2015). İslam Hukukuna Giriş. İstanbul: Hikmetevi Yayınları.
 • Önal, N., & Önal, N. T. (2019). İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 283-289.
 • Turan, İ. (2017). “Türkiye’de İlahiyat Eğitimi: İstihdam Alanı‐Program İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (37), 59-77.
 • Türcan, T. (2012). Fıkıh, Hukuk ve İslâm Hukuku. T. Türcan içinde, İslâm Hukuku El Kitabı (s. 12-48). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Yaman, A. (2009). İlahiyat Fakültelerinde Uygulanan Ders Programları Yeterli mi? İslam Hukuku Dersleri Özelinde Bir Değerlendirme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(1), 65-80.
 • Yaman, A., & Çalış, H. (2015). İslâm Hukukuna Giriş. İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Zengin, Z. S. (2021). İslam Din Eğitiminin Tarihsel Gelişimi:İslam'da Eğitim ve Öğretim. R. Doğan, & R. Ege içinde, Din Eğitimi El Kitabı (s. 19-40). Ankara: Grafiker Yayınları.

Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Öğrencilerin Fıkıh Dersine Yönelik Yaklaşımları

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 44 - 52, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1480621

Abstract

Son dönemde ülkemizdeki yüksek din öğretimi kurumlarının sayısında hızlı bir artış olmuştur. Bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı halkın din eğitimi ihtiyacına cevap vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek alanlarında istihdam edilmektedir. Din eğitimi hizmetinin hem kendi mahiyetinden hem de toplumsal koşullardan kaynaklanan hassasiyetleri ve zorlukları bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek din öğretimi kurumlarında öğrencilere nitelikli bir hizmet öncesi eğitim verilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, yüksek din öğretimi kurumları müfredatında çok önemli bir yeri olan fıkıh dersleri konu edilmiştir. Araştırmada, “öğrencilerin fıkıh derslerine yönelik yaklaşımları nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2023/2024 öğretim yılında söz konusu fakültelerin 2, 3 ve 4.sınıflarında okumakta olan 387 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmış, normal dağılım gösteren gruplarda ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi; normal dağılmayan gruplarda ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi ve çoklu gruplarda ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin dersin içeriğine yönelik yaklaşımları ile ilgili maddelere verdikleri cevapların puan ortalaması x=3,86 olurken, fıkıh dersinin öğrenciler nazarındaki değerine ilişkin maddelere verilen cevapların puan ortalaması x=3,96 olmuştur. Ayrıca fıkıh dersinin öğrenciler nazarındaki değeri ile fıkıh dersinin içeriğine yönelik yaklaşımları arasında orta düzeyde ve pozitif (0,666) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Bayraktar, Muhammet M. (2022). “Dârü’l-Fünûn’dan Günümüze Türkiye’de İlahiyat/İslâmi İlimler Fakültelerinin Akademik Yapılanma Sorunu Üzerine Bir İnceleme”, Eskiyeni Dergisi (47), 437-462.
 • Beşer, F. (2006). Bir Bilgi Türü Olarak Fıkıh ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Usûl İslâm Araştırmaları Dergisi, 2-65.
 • Bilmen, Ö. N. (2016). Fıkıh İlmi ve İslâm Hukuku Terimleri Sözlüğü. (A. Kahraman, Dü.) İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları.
 • Çelik, E. (2012). Medreseler İle İlahiyat Fakültelerinde Fıkıh İlminin Eğitim ve Öğretimi. B. üniversitesi (Dü.), Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler(Uluslararası Sempozyum). içinde 1, s. 733-748. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları.
 • Gazzâlî (1998). el-Menhûl, thk. Muhammed Hasan Heyto. Dımaşk: Dârü’l-Fikr.
 • Karaman, H. (1975). Başlangıçtan Zamanımıza Kadar İslâm Hukuk Tarihi. İstanbul: İrfan Matbaası.
 • Karaman, H. (1996). Fıkıh (Cilt 13). İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 • Keskioğlu, O. (1969). Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku. Ankara: Müftüoğlu Yayınları.
 • Köse, S. (2015). İslam Hukukuna Giriş. İstanbul: Hikmetevi Yayınları.
 • Önal, N., & Önal, N. T. (2019). İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 283-289.
 • Turan, İ. (2017). “Türkiye’de İlahiyat Eğitimi: İstihdam Alanı‐Program İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (37), 59-77.
 • Türcan, T. (2012). Fıkıh, Hukuk ve İslâm Hukuku. T. Türcan içinde, İslâm Hukuku El Kitabı (s. 12-48). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Yaman, A. (2009). İlahiyat Fakültelerinde Uygulanan Ders Programları Yeterli mi? İslam Hukuku Dersleri Özelinde Bir Değerlendirme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(1), 65-80.
 • Yaman, A., & Çalış, H. (2015). İslâm Hukukuna Giriş. İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Zengin, Z. S. (2021). İslam Din Eğitiminin Tarihsel Gelişimi:İslam'da Eğitim ve Öğretim. R. Doğan, & R. Ege içinde, Din Eğitimi El Kitabı (s. 19-40). Ankara: Grafiker Yayınları.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Islamic Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Esma Mumcu 0000-0002-8676-8971

Nazım Bayrakdar 0000-0002-5500-5170

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date May 8, 2024
Acceptance Date June 28, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Mumcu, E., & Bayrakdar, N. (2024). Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Öğrencilerin Fıkıh Dersine Yönelik Yaklaşımları. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 44-52. https://doi.org/10.59372/turajas.1480621

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148