Research Article
BibTex RIS Cite

Nusrettin Bolelli and The Book of Relationships

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 53 - 58, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1494428

Abstract

Nusrettin Bolelli is one of the people who conducted many researches and studies on Arabic.In this research, the aim of this study is to analyze Nusrettin Bolelli’s life and his book titled Belağat.In line with this purpose, the previous researches and studies in the literature were reviewed. In addition, Nusrettin Bolelli’s work named Belagat was examined and the necessary information and concepts were included in the research. This research is important in terms of examining and evaluating the book named Belagat, which is among the works written by Nusrettin Bolelli, who has written important works and conducted researches on behalf of Arabic and Persian languages and literatures, and contributing to the literature due to the fact that there are not many researches and studies on Nusrettin Bolelli and his works in the literature, and setting an example for the research and studies to be carried out on the subject in the coming years.

References

 • Abbas, F. H. (2005). el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, (‘İlmu’l-Beyân ve’l-Bedi’), 10. Baskı.
 • Abdüssettar, H. (1989). Devrü’l-Basra fi tatavvuri’t-tefsîr fi’l-karneyni’s-sânî ve’s-sâlisi’l-hicriyyeyn, Mevsû’atü’l-Basrati’l-hadâriyye, Basra.
 • Bolelli, N. (2024). Eserler, https://www.bolelli.org/eserler, (Erişim Tarihi: 04.02.2024).
 • Bolelli, N. (2012). Belâğat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Dede, H. (2021). Sarf İlminde el-Mâzinî ve et-Tasrîf Adlı Eseri (A. Sevdi & M. N. Ayyıldız, Ed.; 1. bs). Sonçağ Akademi.
 • Dede, H. (2022a). Arap Edebî Eleştiri Sanatına Genel Bir Bakış. İçinde A. Yıldız (Ed.), Arap Edebiyatının Gelişim Serüveni 1 (ss. 39-68). Palet Yayınları.
 • Ege, R., & Dede, H. (2022). Muhammed el-Ḳavvâs el-Ḥalebî ve Riyâḍu’l-ezhâr ve nesîmu’l-esḥâr Adlı Maḳâmâtı. Ekev Akademi Dergisi, 92, 206-217.
 • el-Haşimî, A. (1999). Cevâhiru’l-Belâga fi’l-Meʻânî ve’l-Beyân ve’l-Bedîʻ, el-Mektebetu’l-ʻAsriyye, Beyrut. Ibn Manzur, M. I. M. (1993). Lisan al-Arab (Beirut: Dar Sader.
 • el-Hatîb Kazvînî, C. M. (1998). el-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâga, thk. Behîç Gazâvî, Beyrut: Dâru İhyâi’l-Ulûm.
 • Mihrap, H. (2019). Nusrettin Bolelli Kimdir?, https://www.mihraphaber.com/haber/2399889/nusrettin-bolelli-kimdir, (Erişim Tarihi: 04.02.2024).
 • Sekkâkî, E. Y. S. Y. (1987). Miftâhu’l-’Ulûm, thk. Ne’îm Zerzûr, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-’Ilmiye.
 • es-Sübkî, E. H. B. A. (2003). ʿArûsu’l-Efrâḥ fî Şerhi Telhîṣi’l-Miftâh, thk. Abdulhamid Hendavî, Beyrut: el-Mektebetü’l-’Asriyye.
 • et-Tîbî, E. M. Ş., et-Tibyân.
 • et-Teftâzânî, S. M. F. (2008). el-Muṭavvel, Dâru’l-Kutubi’l-’İlmiyye, 2. baskı, Beyrut.
 • et-Tehânevî, M. A. Keşşâfü ıatılahati’l-funûn.
 • Hacımüftüoğlu, N. (1992). Beyân, DİA, İstanbul.
 • Ünal, M. (2020). Türk-İslam Edebiyatı, İstanbul: Lisans Yayınları.
 • Ünal, M. (2020). Mesti Divanı, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Ünal, M. (2023). Uzun Firdevsi’den Mitolojik Hikayeler, Isparta: El-Ya Yayınları.
 • Ünal, M. (2019). Bandırmalızade Mustafa Haşim Efendi’nin Divan-ı Manzumesi, Isparta: Fakülte Kitabevi.

Nusrettin Bolelli ve Belagat Kitabı

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 53 - 58, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1494428

Abstract

Nusrettin Bolelli Arap Dili ve Belağatı alanında birçok araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmiş, bu alanda dersler vererek çok sayıda öğrenci yetiştirmiş bir ilim adamıdır. Bu araştırmada, Nusrettin Bolelli’nin hayatı ve Belağat adlı kitabının incelemesi amaçlanmıştır. Belirlenmiş olan bu amaç doğrultusunda, literatür içerisinde yer alan daha öncesinde gerçekleştirilmiş olan araştırma ve çalışmalara göz atılmıştır. Ayrıca Nusrettin Bolelli’nin Belağat adlı eseri incelenerek gereken bilgi ve kavramlara araştırma içerisinde yer verilmiştir. Bu araştırma, Arap ve Fars dilleri ve edebiyatları adına önemli eserler kaleme almış ve araştırmalar gerçekleştirmiş olan Nusrettin Bolelli’nin kaleme aldığı eserler arasında yer alan Belağat adlı kitabın incelenerek değerlendirilmesi, literatür içerisinde Nusrettin Bolelli ve eserlerine yönelik çok fazla araştırma ve çalışmanın yer almaması nedeniyle literatüre katkıda bulunarak gelecek yıllarda konuyla alakalı gerçekleştirilecek olan araştırma ve çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir.

References

 • Abbas, F. H. (2005). el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, (‘İlmu’l-Beyân ve’l-Bedi’), 10. Baskı.
 • Abdüssettar, H. (1989). Devrü’l-Basra fi tatavvuri’t-tefsîr fi’l-karneyni’s-sânî ve’s-sâlisi’l-hicriyyeyn, Mevsû’atü’l-Basrati’l-hadâriyye, Basra.
 • Bolelli, N. (2024). Eserler, https://www.bolelli.org/eserler, (Erişim Tarihi: 04.02.2024).
 • Bolelli, N. (2012). Belâğat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Dede, H. (2021). Sarf İlminde el-Mâzinî ve et-Tasrîf Adlı Eseri (A. Sevdi & M. N. Ayyıldız, Ed.; 1. bs). Sonçağ Akademi.
 • Dede, H. (2022a). Arap Edebî Eleştiri Sanatına Genel Bir Bakış. İçinde A. Yıldız (Ed.), Arap Edebiyatının Gelişim Serüveni 1 (ss. 39-68). Palet Yayınları.
 • Ege, R., & Dede, H. (2022). Muhammed el-Ḳavvâs el-Ḥalebî ve Riyâḍu’l-ezhâr ve nesîmu’l-esḥâr Adlı Maḳâmâtı. Ekev Akademi Dergisi, 92, 206-217.
 • el-Haşimî, A. (1999). Cevâhiru’l-Belâga fi’l-Meʻânî ve’l-Beyân ve’l-Bedîʻ, el-Mektebetu’l-ʻAsriyye, Beyrut. Ibn Manzur, M. I. M. (1993). Lisan al-Arab (Beirut: Dar Sader.
 • el-Hatîb Kazvînî, C. M. (1998). el-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâga, thk. Behîç Gazâvî, Beyrut: Dâru İhyâi’l-Ulûm.
 • Mihrap, H. (2019). Nusrettin Bolelli Kimdir?, https://www.mihraphaber.com/haber/2399889/nusrettin-bolelli-kimdir, (Erişim Tarihi: 04.02.2024).
 • Sekkâkî, E. Y. S. Y. (1987). Miftâhu’l-’Ulûm, thk. Ne’îm Zerzûr, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-’Ilmiye.
 • es-Sübkî, E. H. B. A. (2003). ʿArûsu’l-Efrâḥ fî Şerhi Telhîṣi’l-Miftâh, thk. Abdulhamid Hendavî, Beyrut: el-Mektebetü’l-’Asriyye.
 • et-Tîbî, E. M. Ş., et-Tibyân.
 • et-Teftâzânî, S. M. F. (2008). el-Muṭavvel, Dâru’l-Kutubi’l-’İlmiyye, 2. baskı, Beyrut.
 • et-Tehânevî, M. A. Keşşâfü ıatılahati’l-funûn.
 • Hacımüftüoğlu, N. (1992). Beyân, DİA, İstanbul.
 • Ünal, M. (2020). Türk-İslam Edebiyatı, İstanbul: Lisans Yayınları.
 • Ünal, M. (2020). Mesti Divanı, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Ünal, M. (2023). Uzun Firdevsi’den Mitolojik Hikayeler, Isparta: El-Ya Yayınları.
 • Ünal, M. (2019). Bandırmalızade Mustafa Haşim Efendi’nin Divan-ı Manzumesi, Isparta: Fakülte Kitabevi.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Islamic Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

İbrahim Kocabıyık 0000-0002-0941-6980

Hasan Onur Demiray 0000-0002-4903-7029

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date June 2, 2024
Acceptance Date June 28, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Kocabıyık, İ., & Demiray, H. O. (2024). Nusrettin Bolelli ve Belagat Kitabı. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 53-58. https://doi.org/10.59372/turajas.1494428

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148