PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Place of The Concept of Belagat in the Understanding of the Qur’an

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 14, 01.01.2018

Öz

The Kur'an is a divine book that has been sent down to the sultans who speak the language best with a clear Arabic language, and who has challenged them in the best way. For this reason, scholars have turned to investigate and learn the style and form of the Kur'an, and have turned their attention to rhetoric. The language of belagat is at the beginning of the knowledge which is important for understanding the characteristics of the Arabic language and for being a foundation for its secrets. Through Belagat, the linguistic delicacies that can not be recognized at first sight in the style of the Kur'an and which can be understood as a result of the detailed examinations have been tried to be excluded from the Kur'an’s iʿcaz and Allah cc . Thus, the meaning of the verbal allegation is fulfilled in an error-free manner, affecting the person, using beautiful words appropriate to explain the account is described in an impressive and thought-provoking manner. In our research, the role and contribution of belaghat in understanding the Kur'an is examined. First of all, the opinions of the scholars related to the rhetoric were stated, the periods and parts of the rhetoric, the subject and purpose of the studies were explained briefly. Later on, the subject of the lecture was tried to be explained by the examples related to me'ânî, beyân, bedi '.

Kaynakça

 • Abbas, Faḍl Ḥasan. el-BelâŞa Fununuhâ Ve Efnânuhâ İlmu’l- Meʿânî. 12. Ürdün: Dâru’n-Nefâis, 2009.
 • Abbas, Faḍl Ḥasan. İʿcâzu’l-Ḳur’âni’l-Kerîm. Amman, 1991.
 • Akdemir, Hikmet. Belagat Terimleri Ansiklopedisi, İzmir: Nil Yayınları, 1999.
 • Askerî, Ebî Hilâl el-Ḥasan b. Abdullah b. Sehl. Kitâbu’ṣ- Ṣınâʿateyn. Thk. Mufîd Ḳamîḥa. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l- İlmiyye, 2008.
 • Atiḳ, Abdulʿaziz. İlmu’l-Meʿanî- el-Beyân- el-Bediʿ, Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye.
 • Besyûnî, Abdulfettah Feyyûd. İlmu’l-Bediʿ Dirâse Târiḫiyye ve Fenniyye, 2. Baskı. Kahire: Dâru’l-Meʿâlimî’ŝ-Ŝeḳâfiyye, 1998.
 • Bulut, Ali. Belagat, Meani, Beyan, Bediʿ, İstanbul: İFAV, 2013.
 • Câḥıž, Amr b. Baḥr b. Mahbûb. el-Beyân ve’t-Tebyîn. 2. Baskı. Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003.
 • Cârim, Ali. – Emin, Mustafa. el-BelâŞatu’l-Vâḍıḥa. Kahire: Dâru’l-Meʿârif.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd. eṣ-Ṣıḥâḥ. Thk. Şihabuddin Ebû Amr. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1998.
 • Cezerî, Mecduddin Ebu’s-Saʿadât b. el-Esîr. en-Nihâye fî İarîbi’l-Ḥadîŝ ve’l-Eŝer. Thk. Ebû Abdurrahman Salah b. Muhammed. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 2002.
 • Curcânî, Abdulḳâhir. Delâilu’l-İʿcâz. Thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, Fâyez ed-Dâye. Dımışk: Dâru’l-Fikr, 2007.
 • Curcânî, Seyyid eş-Şerif. Kitâbu’t-Taʿrifât. Kahire: Dâru’l- Fazile.
 • Ḍayf, Şevḳi. el-BelâŞa Teṭavvur ve Târîḫ. 9. Baskı. Dâru’l- Mearif.
 • Demirayak, Kenan. Arap Edebiyatı Tarihi-1 Cahiliye Dönemi. 2. Baskı. Erzurum: Fenomen Yayınları, 2012.
 • Durmuş, İsmail. “İltifât”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 22: 152-153. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
 • Durmuş, İsmail. “İstiare”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23: 315-318. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Durmuş, İsmail. “Kinaye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 26: 34-37. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
 • Durmuş, İsmail. “Me’ânî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 28: 204-207. Ankara: TDV Yayınları. 2003.
 • Durmuş, İsmail. “Tazmin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 40: 204-206. İstanbul: TDV Yayınları, 2011. Eren, Cüneyt. Arap Belagatının Anlaşılmasına Katkısı. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2004): 115-138. Kur’ân-ı Kerim’in
 • Hacımüftüoğlu, Nasrullah. “Bediʿ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 5: 320-321. İstanbul: TDV Yayınları,1992.
 • Hacımüftüoğlu, Nasrullah. “Beyân”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 6: 22-23. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Hâşimî, Seyyid Ahmed. Cevâhiru’l-BelâŞa. Muessesetu’l- Kutubi’s-Sekâfiyye, 2012.
 • İbn Manžûr, Muhammed b. Mukrim b. Ali b. Ahmed. Lisânu’l- Arab. Buyrut: Dâru Sadr.
 • Ḳayrevânî, İbn Reşîḳ el-Ḥasan. el-Umde fî Meḥâsini’ş-Şiʿr ve Âdâbihî ve Naḳdihî. Thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid. 5. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Ciyl, 1981.
 • Ḳažvînî, Ḫaṭîb. el-Îḍaḥ fî Ulûmi’l-BelâŞa. Thk. Abdulhamid Hindâvî. 2. Baskı. Kahire: Muessesetu’l_Muhtâr, 2001.
 • Kılıç, Hulusi. “Belagat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 5: 380-387. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Kudâme b. Caʿfer. Nakdu’ş-Şiʿr. 4. Baskı. Kahire: Mektebetu’l- Ḫâncî, 2015.
 • Medenî, Sadruddin b. Mâʿsûm. Envâru’r-Rebiʿ fî Envâʿi’l- Bediʿ, Thk. Şâkir Hâdî Şukur. Necef: Matbaʿatu’n-Nuʿmân, 1968.
 • Râzî, Fahreddin. Nihâyetu’l-İcâz fî Dirâyeti’l-İʿcâz. Beyrut: Dâru’l-ʿİlmi’l-Melâyîn, 1985. Sahih-i Buhari.
 • Saraç, M.A.Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat. 12. Baskı. İstanbul: Gökkubbe, 2014.
 • Sekkâkî, Ebû Yakub Yusuf b. Muhammed b. Ali. Miftâḥu’l- Ulûm. 3. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2014.
 • Suyuṭî, Celâluddîn Abdurrahmân. el-İtḳân fî Ulûmi’l-Ḳur’ân. 4. Baskı. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2000.
 • Suyutî, Celâluddîn Abdurrahmân. Şerhu Ukudi’l-Cumân fi’l- Meʿânî ve’l-Beyân. Thk. İbrahim Muhammed el-Hemedânî, Emîn Lokmân el-Ḥabbâr. Lübnan: Dâru’l-Kitabu’l-İlmiyye, 2011.
 • Taşköprülüzâde, Ahmed Efendi. Mevzuatu’l-Ulûm. Sadeleştiren: Mümin Çevik. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1975.
 • Teftâzânî, Saʿduddîn Mesʿûd b. Omer. el-Muṭavvel. Thk. Abdulhamid Hindâvî. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l- İlmiyye, 2008.

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Belagat İlminin Yeri

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 14, 01.01.2018

Öz

Kur’ân’ı Kerim apaçık bir Arapça ile dili en iyi bilen sözün sultanlarına indirilmiş ve onlara en iyi bildikleri konuda meydan okumuş ilahi bir kitaptır. Bundan dolayı âlimler Kur’ân’ın üslubunu ve icazını araştırmaya ve öğrenmeye yönelmişler, dikkatlerini belagat ilmine çevirmişlerdir. Belagat ilmi ise, Arap dilinin özelliklerini anlamak, onun sırlarına vakıf olmak bakımından önem arz eden ilimlerin ilk sırasında yer almıştır. Belagat sayesinde Kur’ân’ın üslubunda ilk bakışta fark edilemeyen, detaylı incelemeler sonucunda anlaşılabilen dilsel incelikler, Kur’ân’ın iʿcazı ve Allah’ın cc muradı açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece belagat ile murat edilen mana hatasız bir şekilde yerine getirilmiş, kişilere tesir eden, manalara uygun güzel kelimeler kullanılarak muhataba anlatılmak istenen etkileyici ve düşündürücü bir şekilde anlatılmış olur. Araştırmamızda belagatın Kur’ân’ı Kerim’in anlaşılmasındaki rolü ve katkısı incelenmiştir. İlk önce belagatın tarifi ile ilgili âlimlerin görüşleri belirtilmiş; belagat ilminin geçirdiği dönemler ve kısımları, konu ve amacı kısaca açıklanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise belagatın kısımları olan meʿânî, beyân, bediʿ ile ilgili sanatlardan misallerle konu açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Abbas, Faḍl Ḥasan. el-BelâŞa Fununuhâ Ve Efnânuhâ İlmu’l- Meʿânî. 12. Ürdün: Dâru’n-Nefâis, 2009.
 • Abbas, Faḍl Ḥasan. İʿcâzu’l-Ḳur’âni’l-Kerîm. Amman, 1991.
 • Akdemir, Hikmet. Belagat Terimleri Ansiklopedisi, İzmir: Nil Yayınları, 1999.
 • Askerî, Ebî Hilâl el-Ḥasan b. Abdullah b. Sehl. Kitâbu’ṣ- Ṣınâʿateyn. Thk. Mufîd Ḳamîḥa. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l- İlmiyye, 2008.
 • Atiḳ, Abdulʿaziz. İlmu’l-Meʿanî- el-Beyân- el-Bediʿ, Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye.
 • Besyûnî, Abdulfettah Feyyûd. İlmu’l-Bediʿ Dirâse Târiḫiyye ve Fenniyye, 2. Baskı. Kahire: Dâru’l-Meʿâlimî’ŝ-Ŝeḳâfiyye, 1998.
 • Bulut, Ali. Belagat, Meani, Beyan, Bediʿ, İstanbul: İFAV, 2013.
 • Câḥıž, Amr b. Baḥr b. Mahbûb. el-Beyân ve’t-Tebyîn. 2. Baskı. Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003.
 • Cârim, Ali. – Emin, Mustafa. el-BelâŞatu’l-Vâḍıḥa. Kahire: Dâru’l-Meʿârif.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd. eṣ-Ṣıḥâḥ. Thk. Şihabuddin Ebû Amr. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1998.
 • Cezerî, Mecduddin Ebu’s-Saʿadât b. el-Esîr. en-Nihâye fî İarîbi’l-Ḥadîŝ ve’l-Eŝer. Thk. Ebû Abdurrahman Salah b. Muhammed. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 2002.
 • Curcânî, Abdulḳâhir. Delâilu’l-İʿcâz. Thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, Fâyez ed-Dâye. Dımışk: Dâru’l-Fikr, 2007.
 • Curcânî, Seyyid eş-Şerif. Kitâbu’t-Taʿrifât. Kahire: Dâru’l- Fazile.
 • Ḍayf, Şevḳi. el-BelâŞa Teṭavvur ve Târîḫ. 9. Baskı. Dâru’l- Mearif.
 • Demirayak, Kenan. Arap Edebiyatı Tarihi-1 Cahiliye Dönemi. 2. Baskı. Erzurum: Fenomen Yayınları, 2012.
 • Durmuş, İsmail. “İltifât”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 22: 152-153. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
 • Durmuş, İsmail. “İstiare”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23: 315-318. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Durmuş, İsmail. “Kinaye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 26: 34-37. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
 • Durmuş, İsmail. “Me’ânî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 28: 204-207. Ankara: TDV Yayınları. 2003.
 • Durmuş, İsmail. “Tazmin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 40: 204-206. İstanbul: TDV Yayınları, 2011. Eren, Cüneyt. Arap Belagatının Anlaşılmasına Katkısı. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2004): 115-138. Kur’ân-ı Kerim’in
 • Hacımüftüoğlu, Nasrullah. “Bediʿ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 5: 320-321. İstanbul: TDV Yayınları,1992.
 • Hacımüftüoğlu, Nasrullah. “Beyân”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 6: 22-23. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Hâşimî, Seyyid Ahmed. Cevâhiru’l-BelâŞa. Muessesetu’l- Kutubi’s-Sekâfiyye, 2012.
 • İbn Manžûr, Muhammed b. Mukrim b. Ali b. Ahmed. Lisânu’l- Arab. Buyrut: Dâru Sadr.
 • Ḳayrevânî, İbn Reşîḳ el-Ḥasan. el-Umde fî Meḥâsini’ş-Şiʿr ve Âdâbihî ve Naḳdihî. Thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid. 5. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Ciyl, 1981.
 • Ḳažvînî, Ḫaṭîb. el-Îḍaḥ fî Ulûmi’l-BelâŞa. Thk. Abdulhamid Hindâvî. 2. Baskı. Kahire: Muessesetu’l_Muhtâr, 2001.
 • Kılıç, Hulusi. “Belagat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 5: 380-387. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Kudâme b. Caʿfer. Nakdu’ş-Şiʿr. 4. Baskı. Kahire: Mektebetu’l- Ḫâncî, 2015.
 • Medenî, Sadruddin b. Mâʿsûm. Envâru’r-Rebiʿ fî Envâʿi’l- Bediʿ, Thk. Şâkir Hâdî Şukur. Necef: Matbaʿatu’n-Nuʿmân, 1968.
 • Râzî, Fahreddin. Nihâyetu’l-İcâz fî Dirâyeti’l-İʿcâz. Beyrut: Dâru’l-ʿİlmi’l-Melâyîn, 1985. Sahih-i Buhari.
 • Saraç, M.A.Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat. 12. Baskı. İstanbul: Gökkubbe, 2014.
 • Sekkâkî, Ebû Yakub Yusuf b. Muhammed b. Ali. Miftâḥu’l- Ulûm. 3. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2014.
 • Suyuṭî, Celâluddîn Abdurrahmân. el-İtḳân fî Ulûmi’l-Ḳur’ân. 4. Baskı. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2000.
 • Suyutî, Celâluddîn Abdurrahmân. Şerhu Ukudi’l-Cumân fi’l- Meʿânî ve’l-Beyân. Thk. İbrahim Muhammed el-Hemedânî, Emîn Lokmân el-Ḥabbâr. Lübnan: Dâru’l-Kitabu’l-İlmiyye, 2011.
 • Taşköprülüzâde, Ahmed Efendi. Mevzuatu’l-Ulûm. Sadeleştiren: Mümin Çevik. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1975.
 • Teftâzânî, Saʿduddîn Mesʿûd b. Omer. el-Muṭavvel. Thk. Abdulhamid Hindâvî. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l- İlmiyye, 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Süleyman CESUR Bu kişi benim
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 58140 Sivas, Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Cesur, S. (2018). The Place of The Concept of Belagat in the Understanding of the Qur’an . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 1 (1) , 1-14 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57155/806597

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148