PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İbn Mekkî Es-Sikilli's Life, Institutional Personality and Investigation of the Arabic Language of Tathqīf Al-Lisan

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 21 - 30, 01.01.2018

Öz

One of the important topics on the Arabian language scene is the mistakes made on the ground. A lot of work has been done to preserve the language structure and its basic characteristics and to convey it accurately and strongly to the future generations. Sarf, nahiv, belagat studies, as well as some scholars and the Qur'an expressed in the term expressed in the name of the Qur'an have worked on errors. The Andalusian language and literary scholar Ibn Mekkî es-Ṣıḳıllî d. 501/1108 [?] Is one of the linguists who performed this work. In this article, we have discussed the work of this important scholar, Tathqīf al-lisan and talqîḥ al-jinân, in terms of Arabic language mistakes. In doing so, we kept the scope in this framework by remaining faithful to the title of the fifty subjects that the author has determined. By addressing each topic individually, we have identified the mistakes and the correct shapes of them. Research is crucial in determining the mistakes that are made in Arabic language, in order to identify the mistakes made by people belonging to various layers of the society. Thus, a modest study has been aimed at the formation of the awareness of using Arabic correctly and beautifully.

Kaynakça

 • Bağdâdî,İsmail Paşa. Hediyyetu’l-‘ârifîn. Beyrut: Müessesetu’t- târihi’l-‘Arabî, ts.
 • Demirayak, Kenan. Arap İslâm Edebiyatı Literatürü. İstanbul: Cantaş Yayınları, 2016.
 • İbn Cinnî. el-Ḥasâis. tahk.: Muhammed Ali en-Neccâr. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-‘Arabî, 1952.
 • İbn Ḳıftî. İnbâhu’r-ruvât. thk. Muhammed Ebu’l-Faḍl İbrahim . 2 cilt. Kahire: Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî,1986.
 • İbn Mekkî. Tesķīfü’l-lisân. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l- ‘İlmiyye,1990.
 • Kâtip Çelebî. Keşfu’z-zünûn. 1.cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-‘Arabî, ts.
 • Köse, Saffet. “İbn Mekkî” , DİA. 20: 174-175. İstanbul: TDV Yayınları,1999.
 • Sellâmî, Abdulḳādir. “Min turâsi’l-laḥni fi’l-baḥri’ş-Şâmî Kitâbi Tesḳīfu’l-lisân ve telḳīḥu’l-cinân li-İbn Mekkî es-Ṣıḳıllî”. Mecelletu’l-d-dirâsâti’l-lugaviyyeti ve’l-edebiyye 1(Eylül 2013): 115-127
 • Suyûtî, Celaleddin. Bugyetu’l-vu‘ât. 2. cilt. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1979.
 • Şebektu Sa‘îd el-fevâid. “el-Muḫtâru şi‘ri ehli cezîreti’s- Ṣıḳılliyye”. Erişim: 1 Mayıs 2018. http://www.saaid.net/ wahat/24.htm?print_it=1
 • Tüccar,Zülfükar. “İbn Reşîk el-Ḳayravânî”. DİA. 20: 248-249. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
 • Ziriklî, Ḫayreddin. “İbn Mekkî” . el-A‘lâm. 5. cilt. Beyrut: Dâru’l-‘ilmi’l-melâyîn, 2002.

İbn Mekkî Es-Sıḳıllî’nin Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Tesḳīfü’l-Lisan Adlı Eserinin Arap Dili Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 21 - 30, 01.01.2018

Öz

Arap dili sahasındaki önemli konu başlıklarından biri de dilde yapılan yanlışlıklardır. Dilin yapısını ve temel özelliklerini korumak ve o dili gelecek nesillere doğru ve güçlü bir şekilde aktarmak için birçok çalışmalar yapılmıştır. Sarf, nahiv, belagat alanlarındaki çalışmalar yanında kimi âlimler de حنَّال terimiyle ifade edilen dilde ve Kur’an okumadaki hatalar üzerinde çalışmışlardır. Endülüslü dil ve edebiyat âlimi İbn Mekkî es-Ṣıḳıllî de ö. 501/1108 bu alanda eser vermiş dilcilerden biridir. Biz de bu makalemizde bu önemli ilim adamının Tesķīfü’l-lisân ve telḳīḥu’l-cinân adlı eserini Arap dili açısından hata kabul edilen konular bakımından ele aldık. Bunu yaparken müellifin belirlediği elli konu başlığına sadık kalarak kapsamını bu çerçevede tuttuk. Her konu başlığını tek tek ele alarak söz konusu hataları ve bunların doğru şekillerini tespit ettik. Araştırma, Arap dilinde hata sayılan kullanımları tespit etme, toplumun çeşitli katmanlarına mensup insanların yaptıkları hataları belirleme açısından önem arz etmektedir. Böylece Arapçayı doğru ve güzel kullanma bilincinin oluşmasında mütevazı bir çalışma hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Bağdâdî,İsmail Paşa. Hediyyetu’l-‘ârifîn. Beyrut: Müessesetu’t- târihi’l-‘Arabî, ts.
 • Demirayak, Kenan. Arap İslâm Edebiyatı Literatürü. İstanbul: Cantaş Yayınları, 2016.
 • İbn Cinnî. el-Ḥasâis. tahk.: Muhammed Ali en-Neccâr. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-‘Arabî, 1952.
 • İbn Ḳıftî. İnbâhu’r-ruvât. thk. Muhammed Ebu’l-Faḍl İbrahim . 2 cilt. Kahire: Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî,1986.
 • İbn Mekkî. Tesķīfü’l-lisân. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l- ‘İlmiyye,1990.
 • Kâtip Çelebî. Keşfu’z-zünûn. 1.cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-‘Arabî, ts.
 • Köse, Saffet. “İbn Mekkî” , DİA. 20: 174-175. İstanbul: TDV Yayınları,1999.
 • Sellâmî, Abdulḳādir. “Min turâsi’l-laḥni fi’l-baḥri’ş-Şâmî Kitâbi Tesḳīfu’l-lisân ve telḳīḥu’l-cinân li-İbn Mekkî es-Ṣıḳıllî”. Mecelletu’l-d-dirâsâti’l-lugaviyyeti ve’l-edebiyye 1(Eylül 2013): 115-127
 • Suyûtî, Celaleddin. Bugyetu’l-vu‘ât. 2. cilt. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1979.
 • Şebektu Sa‘îd el-fevâid. “el-Muḫtâru şi‘ri ehli cezîreti’s- Ṣıḳılliyye”. Erişim: 1 Mayıs 2018. http://www.saaid.net/ wahat/24.htm?print_it=1
 • Tüccar,Zülfükar. “İbn Reşîk el-Ḳayravânî”. DİA. 20: 248-249. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
 • Ziriklî, Ḫayreddin. “İbn Mekkî” . el-A‘lâm. 5. cilt. Beyrut: Dâru’l-‘ilmi’l-melâyîn, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ekrem ÇELİK Bu kişi benim
Cumhuriyet University, Institute of Social Sciences, Department of Basic Islamic Sciences, Arabic Language and Rhetoric, 58140 Sivas, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, E. (2018). İbn Mekkî Es-Sıḳıllî’nin Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Tesḳīfü’l-Lisan Adlı Eserinin Arap Dili Açısından İncelenmesi . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 1 (1) , 21-30 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57155/806599

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148