BibTex RIS Kaynak Göster

Quran Differences Affecting Mana in Furkan Surah

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 7, 01.01.2019

Öz

Allah Almighty cc , Hz. It is a well-known fact that it is of great importance that he sent to us through Muhammad peace be upon him , that he taught to humanity through his companions, and therefore to us, and that the transmission and teaching of the message of the Qur'an and its trans-ages to humanity is of great importance. Certainly, Qur'anic differences have more or less impact on the understanding and explanation of this message of the Qur'an. Kıraât are different readings of the Holy Quran. The Qur'an itself. The Qur'an is the main source of all Islamic sciences. Quran is also a convenience for Muslims. It is a guide and road map for the Ummah in the reading of the Holy Quran. Mercy, breadth and convenience in the reading of the Holy Quran and the pronunciation of the letters. At the same time, the Qur'an helped Muslims to understand the Qur'an. A wealth of meaning was obtained in understanding and interpreting the Qur'an with different Qur'anic aspects. Qur'anic disputes have been very important in understanding some jurisprudence issues. The ablution verse is the best example. We will examine the verses of Qur'an different readings in the Furkan surah in order to introduce this science which is the subject of different readings of the Holy Quran and which is supposed to be kifaye and asraf al-ulum. When considering the Qur'an differences in Surat al-Furqan, we took into consideration the ten verses of the Qur'an imams who were accepted as trustees according to the ulema and the aspects from the râvîs.

Kaynakça

 • Acar, Mustafa, Furkan Suresinin Kıraatler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Akdemir, Mustafa Atilla, Kıraat İlmi Eğitim ve Öğretim Metotları, İfav Yay. İstanbul, 2015
 • Celaleddin, Abdurrahman B. Ebu Bekir / Celaleddin, Ahmed B. Muhammed, Tefsiru’l-Celaleyn, Daru İbn. Kesir, 2013, Beyrut
 • Cessaas, Ebu Bekir, Ahmed B. Ali, Ahkamü’l-Kur’an, D.K.İ, Beyrut, 1971
 • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014
 • Ebu’l-A’la, Muhammed, Mushafü’l-Kıraati’l-Aşri’l-Mütevatire, (Diğer Bilgileri Yok. Pdf Formatında Eser )
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Ahrufu’s-Seb’a Lil-Kur’an, Suudi Abariya, 1. Bs. 1997
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Camiü’l-Beyan Fi’l-Kıraati’s Seb’a, (thk. M.Kemal Atik), TDV Yay. Ankara, 1999
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s-Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1.Bs, 2013
 • El-Benna, Ahmet b. Muhammed Dimyati, İthaf’u Fudalâ’ilBeşar fi’l-Kıraâti’l-Erbeati Aşer, DKİ, Beyrut, 2011
 • Emin Efendi, Molla Muhammed, Ümdetu’l-Hallân Fi İzahi Zübdetü’l-İrfân, Asitâne Yay.
 • En-Nesefi, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Muhammed Mahmud, Tefsiru’n-Nesefi, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2008
 • Er-Razi, Fahruddin, Tefsiru’l-Kebir Ev Mefâtihu’l-Ğayb, DKİ, Beyrut, 2013
 • Es-Sabuni, Muhammed Ali, Saffetü’t-Tefasir, Daru’s-Sabuni, 10. Bs, Kahire
 • Es-Suyuti, İmam Celaleddin, El-İtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2006
 • Feyizli, Hasan Tahsin, Kıraât-ı Aşere, DİB Yay. Ankara 2016
 • Hârûf, Muhammed Fahd, El-Muyesserfi’l-Kıraât, Daru İbn Kesir, Beyrut 2016
 • Hârûf, Muhammed Fahd, Teshilü’l-Kıraati’t-Tenzil, Daru’lBeyruti, 2013, 3.Bs
 • İbn Kesîr, İsmail b. Amr Ed-Dımaşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Daru Selam, Riyâd, 1994
 • İbn Manzûr, Ebû’l-Fadl Cemâlu’d-Dîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî El-Ensârî, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrût, 2004
 • Komisyon, Kur’an Yolu Tükçe Meal Ve Tefsir, DİB Yay. Ankara 2012
 • Kur’an-ı Kerim, Yüce Kura’n Ve Açıklamalı-Yorumlu Meali, (trc. Mustafa Yıldırım, / Abdülkadir Şener, / Cemal Sofuoğlu), TDV. Yay. 2011
 • Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, El-Keşf’ü An Vücûhi’lKıraâti’l-Aşr Ve İleliha Ve Hüceciha, (thk., Ahmed Mehdelî), Kitabu Naşirûn Yay., Beyrut, 2011
 • Muhaysın, Muhammed, Salim, El-Mühezzeb Fi’l-Kırrati’l-Aşr, Mektebetü’l-Ezheriyye, 1997
 • Muhyiddin Ed-Derviş, İ’rabü’l-Kur’an-ı Kerim ve Beyanüh, Darü İbn. Kesir, Beyrut, 1999
 • Paluvi, Abdulfettah, Zübdetü’l-İrfan, Asitane Yay. İstanbul 2009
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Carullah Mahmûd b. Ömer, El-Keşşâf 'An Hakâiki Ğavâmidi't-Tenzîl Ve 'Uyûni'l-Ekâvîl Fî Vucûhi't-Te'vîl, Daru’l-İhya, Beyrut, 1997
 • Zencele, Abdurrahman b. Muhammed b, Huccetü’l-Kıraat, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 2014

Furkan Suresindeki Manaya Etki Eden Kıraat Farklılıkları

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 7, 01.01.2019

Öz

Yüce Allah’ın cc , Hz. Muhammed sav aracılığıyla bizlere göndermiş olduğu, onunda ashabı aracılığıyla insanlığa ve dolayası ile bizlere öğrettiği Kur’an-ı Kerim ve onun çağlar ötesi mesajını insanlığa ulaştırılmasının ve öğretilmesinin büyük bir önem arz ettiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kur’an-ı Kerim’in bu mesajının anlaşılması ve açıklanması hususunda elbette kıraat farklılıklarının yerine göre az ya da çok etkisi olmuştur. Kıraâtler, Kur’an-ı Kerim’in değişik okuyuşlarıdır. Bizatihi Kur’an’dır. Kur’an ise islâmî ilimlerin tümünde ana kaynaktır. Kıraatler aynı zamanda Müslümanlar için bir kolaylıktır. Kur’an-ı Kerim’in okunmasında Ümmete bir rehber ve yol haritasıdır. Kur’an-ı Kerim’in okunmasında ve harflerin telaffuzunda, rahmet, genişlik ve kolaylık ruhsatıdır. Aynı zamanda kıraatler, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasında da Müslümanlara kolaylık sağlamıştır. Farklı kıraat vecihleri ile Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanmasında anlam zenginliği elde edilmiştir. Bazı fıkhi meselelerin anlaşılmasında kıraat ihtilaflarının çok önemli faydaları olmuştur. Abdest ayeti de buna en iyi örnektir. Kur’an-ı Kerim’in faklı okunuşlarını konu edinen, farz-ı kifaye ve eşrafü’l-ulüm olan bu ilmi tanıtmak amacı ile Furkan suresindeki kıraat vecihlerini farklı okumalar inceleyeceğiz. Furkan Sûresindeki kıraat farklılıklarını ele alırken, ulemaya göre mütevatir kabul edilen on kıraat imamı ve râvilerinden gelen vecihleri dikkate aldık.

Kaynakça

 • Acar, Mustafa, Furkan Suresinin Kıraatler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Akdemir, Mustafa Atilla, Kıraat İlmi Eğitim ve Öğretim Metotları, İfav Yay. İstanbul, 2015
 • Celaleddin, Abdurrahman B. Ebu Bekir / Celaleddin, Ahmed B. Muhammed, Tefsiru’l-Celaleyn, Daru İbn. Kesir, 2013, Beyrut
 • Cessaas, Ebu Bekir, Ahmed B. Ali, Ahkamü’l-Kur’an, D.K.İ, Beyrut, 1971
 • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014
 • Ebu’l-A’la, Muhammed, Mushafü’l-Kıraati’l-Aşri’l-Mütevatire, (Diğer Bilgileri Yok. Pdf Formatında Eser )
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Ahrufu’s-Seb’a Lil-Kur’an, Suudi Abariya, 1. Bs. 1997
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Camiü’l-Beyan Fi’l-Kıraati’s Seb’a, (thk. M.Kemal Atik), TDV Yay. Ankara, 1999
 • Ed-Dani, Ebu Amr, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s-Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1.Bs, 2013
 • El-Benna, Ahmet b. Muhammed Dimyati, İthaf’u Fudalâ’ilBeşar fi’l-Kıraâti’l-Erbeati Aşer, DKİ, Beyrut, 2011
 • Emin Efendi, Molla Muhammed, Ümdetu’l-Hallân Fi İzahi Zübdetü’l-İrfân, Asitâne Yay.
 • En-Nesefi, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Muhammed Mahmud, Tefsiru’n-Nesefi, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2008
 • Er-Razi, Fahruddin, Tefsiru’l-Kebir Ev Mefâtihu’l-Ğayb, DKİ, Beyrut, 2013
 • Es-Sabuni, Muhammed Ali, Saffetü’t-Tefasir, Daru’s-Sabuni, 10. Bs, Kahire
 • Es-Suyuti, İmam Celaleddin, El-İtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2006
 • Feyizli, Hasan Tahsin, Kıraât-ı Aşere, DİB Yay. Ankara 2016
 • Hârûf, Muhammed Fahd, El-Muyesserfi’l-Kıraât, Daru İbn Kesir, Beyrut 2016
 • Hârûf, Muhammed Fahd, Teshilü’l-Kıraati’t-Tenzil, Daru’lBeyruti, 2013, 3.Bs
 • İbn Kesîr, İsmail b. Amr Ed-Dımaşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Daru Selam, Riyâd, 1994
 • İbn Manzûr, Ebû’l-Fadl Cemâlu’d-Dîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî El-Ensârî, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrût, 2004
 • Komisyon, Kur’an Yolu Tükçe Meal Ve Tefsir, DİB Yay. Ankara 2012
 • Kur’an-ı Kerim, Yüce Kura’n Ve Açıklamalı-Yorumlu Meali, (trc. Mustafa Yıldırım, / Abdülkadir Şener, / Cemal Sofuoğlu), TDV. Yay. 2011
 • Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, El-Keşf’ü An Vücûhi’lKıraâti’l-Aşr Ve İleliha Ve Hüceciha, (thk., Ahmed Mehdelî), Kitabu Naşirûn Yay., Beyrut, 2011
 • Muhaysın, Muhammed, Salim, El-Mühezzeb Fi’l-Kırrati’l-Aşr, Mektebetü’l-Ezheriyye, 1997
 • Muhyiddin Ed-Derviş, İ’rabü’l-Kur’an-ı Kerim ve Beyanüh, Darü İbn. Kesir, Beyrut, 1999
 • Paluvi, Abdulfettah, Zübdetü’l-İrfan, Asitane Yay. İstanbul 2009
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Carullah Mahmûd b. Ömer, El-Keşşâf 'An Hakâiki Ğavâmidi't-Tenzîl Ve 'Uyûni'l-Ekâvîl Fî Vucûhi't-Te'vîl, Daru’l-İhya, Beyrut, 1997
 • Zencele, Abdurrahman b. Muhammed b, Huccetü’l-Kıraat, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 2014

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orhan PARLAK

Mustafa MEMİ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA PARLAK, O., & MEMİ, M. (2019). Quran Differences Affecting Mana in Furkan Surah. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 2(1), 1-7.

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148