PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Prof. Dr. Talat Koçyiğit’s Life and the Method in his Book of Quran Translation and Commentary

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 8 - 13, 01.01.2019

Öz

Talat Koçyiğit 1927-2011 is one of the first student and graduates of the Faculty of Theology of Ankara University. With the guidance of M. Tayyip Okiç who was the teaching staff of this faculty, he started working as a researcher assistant in Hadith department at the faculty where he graduated from. Talat Koçyiğit was actually a Hadith scholar and he wrote some wonderful works related to his field. Also, Talat Koçyiğit had a great interest in commentary science, and in 2016, a new work of him consisting of seven large volumes in the name of “Quran Translation and Commentary” was published. The commentator benefited from all sources of commentary in his mentioned work. Talat Koçyiğit himself, based this work on the School of Literary-Social Commentary. When the work is analysed, it will be seen that the social affairs are also explained in a fluent style with the provisions of Islamic law. Compared to the works published recently in our country, it will be seen that the work named “Quran Translation and Commentary” is a nice and useful commentary.

Kaynakça

 • Abdurrahman b. Nâsır. (2003). Teysîru’l-Kerîmi’r-Rahman fi Tefsîri Kerîmi’r-Rahmân, Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • Abdülhak el-Kâdî. (2014). et-Teysîr fî Usûli’t-Tefsîr, Sana: Mektebetü’l-Leyli’l-Cedîd.
 • Bilgin, Recep, (2015). Talat Koçyiğit’in Hayatı, Eserleri ve Türkiye’deki Hadis Çalışmalarına Katkısı, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12. Buhari, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, (1987). el-Camiu’s-Sahih, (Trc. Sofuoğlu, M.) İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Celaleddin el-Mahallî. Tefsîr’ul-Celâleyn, İstanbul: Dâru Yâ Sîn.
 • Cerrahoğlu, İsmail, (1976). Tefsir Usûlü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Cerrahoğlu, İsmail, (2015). Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr Yayınevi.
 • Demirci, Muhsin, (2009). Tefsir Tarihi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları.
 • er-Rûmî, Fehd b. Abdurrahman, (2015). Usûli’t_Tefsîr ve Menâhicuh, Riyad.
 • Ğanayim, Muhammed Nebîl. (1995). Dirâsât fi’t-Tefsir, Dâru’l- Hidaye.
 • Halil b. Ahmed. (2003). Kitâbu’l-Ayn, Beyrut: Dâru’l-Kütüb’il- İlmiyye.
 • İbn Kesîr. (1985). Tefsîr’ul-Kur’an-il-Azîm, İstanbul, Dâru Ihyai’l-Kütübi’l-Arabiyye (Kahraman Yayınları).
 • Kitabı Mukaddes. İstanbul: Ohan Matbaacılık.
 • Koçyiğit, Talat, (2016). Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Komisyon, (2011). el-Mu’cemu’l-Vasît. Beyrut.
 • Marafî, Süleyman Sefer. (2017). Fî Ulûm’il-Kur’an (Kur’an İlimleri I) (Terc. Orhan Parlak), Konya: Tekin Kitabevi.
 • Müsaid, Müslim Abdullah, (2006). Eseru’t-Tatavvuri’l-Fikrî fi’t-Tefsir (Terc. Muhammed Çelik), İzmir: Çağlayan Matbaası.
 • Neseî, Ebu Abdirrahman Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinan bin Bahr el-Horasânî' (1963). Sünen. Mısır.
 • Seyyid Kutup, (1972). Fî Zilâl’il-Kur’an, Kahire, Dârüş’-Şüruk.
 • Şimşek, M.Said, (2013). Günümüz Tefsir Problemleri, Konya: Lord Matbaası.
 • Taberi, Ebû Ca'fer Muhammed, (1992). Câmiu’l-Beyân fî Te’vili’l-Kur’an, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Yazır, Muhammed Hamdi, (1960). Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin. (2004). Et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, Mektebetü Mus’ab b. Umeyr.

Prof. Dr. Talat Koçyiğit’in Hayatı, Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri Adlı Eserindeki Metodu

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 8 - 13, 01.01.2019

Öz

Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1927-2011 , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk öğrencilerinden ve aynı zamanda ilk mezunlarındandır. Fakülte hocalarından M. Tayyip Okiç’in yönlendirmesiyle mezun olduğu fakülteye Hadis Anabilim Dalından araştırma görevlisi olmuştur. Talat Koçyiğit aslında bir Hadis akademisyeni olup alanıyla ilgili fevkalade güzel eserler telif etmiştir. Tefsire de büyük ilgisi olan Talat Koçyiğit hocanın, 2016 yılında “Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri” adıyla yedi büyük ciltten oluşan yeni bir eseri yayımlanmıştır. Müfessir, adı geçen eserinde tüm tefsir kaynaklarından yararlanmıştır. Talat Koçyiğit hoca, bizzat kendisi bu eserini Edebî İctimaî Tefsir Ekolüne nisbet etmektedir. Eser incelendiğinde fıkhî hükümlerle birlikte toplumsal meselelerin de akıcı bir üslupla anlatıldığı görülecektir. Son dönemde ülkemizde yazılıp yayımlanan eserlerle karşılaştırıldığında, “Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri” adlı eserin de güzel, yararlı bir tefsir olduğu görülecektir.

Kaynakça

 • Abdurrahman b. Nâsır. (2003). Teysîru’l-Kerîmi’r-Rahman fi Tefsîri Kerîmi’r-Rahmân, Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • Abdülhak el-Kâdî. (2014). et-Teysîr fî Usûli’t-Tefsîr, Sana: Mektebetü’l-Leyli’l-Cedîd.
 • Bilgin, Recep, (2015). Talat Koçyiğit’in Hayatı, Eserleri ve Türkiye’deki Hadis Çalışmalarına Katkısı, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12. Buhari, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, (1987). el-Camiu’s-Sahih, (Trc. Sofuoğlu, M.) İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Celaleddin el-Mahallî. Tefsîr’ul-Celâleyn, İstanbul: Dâru Yâ Sîn.
 • Cerrahoğlu, İsmail, (1976). Tefsir Usûlü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Cerrahoğlu, İsmail, (2015). Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr Yayınevi.
 • Demirci, Muhsin, (2009). Tefsir Tarihi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları.
 • er-Rûmî, Fehd b. Abdurrahman, (2015). Usûli’t_Tefsîr ve Menâhicuh, Riyad.
 • Ğanayim, Muhammed Nebîl. (1995). Dirâsât fi’t-Tefsir, Dâru’l- Hidaye.
 • Halil b. Ahmed. (2003). Kitâbu’l-Ayn, Beyrut: Dâru’l-Kütüb’il- İlmiyye.
 • İbn Kesîr. (1985). Tefsîr’ul-Kur’an-il-Azîm, İstanbul, Dâru Ihyai’l-Kütübi’l-Arabiyye (Kahraman Yayınları).
 • Kitabı Mukaddes. İstanbul: Ohan Matbaacılık.
 • Koçyiğit, Talat, (2016). Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Komisyon, (2011). el-Mu’cemu’l-Vasît. Beyrut.
 • Marafî, Süleyman Sefer. (2017). Fî Ulûm’il-Kur’an (Kur’an İlimleri I) (Terc. Orhan Parlak), Konya: Tekin Kitabevi.
 • Müsaid, Müslim Abdullah, (2006). Eseru’t-Tatavvuri’l-Fikrî fi’t-Tefsir (Terc. Muhammed Çelik), İzmir: Çağlayan Matbaası.
 • Neseî, Ebu Abdirrahman Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinan bin Bahr el-Horasânî' (1963). Sünen. Mısır.
 • Seyyid Kutup, (1972). Fî Zilâl’il-Kur’an, Kahire, Dârüş’-Şüruk.
 • Şimşek, M.Said, (2013). Günümüz Tefsir Problemleri, Konya: Lord Matbaası.
 • Taberi, Ebû Ca'fer Muhammed, (1992). Câmiu’l-Beyân fî Te’vili’l-Kur’an, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Yazır, Muhammed Hamdi, (1960). Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin. (2004). Et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, Mektebetü Mus’ab b. Umeyr.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orhan PARLAK Bu kişi benim
Faculty Of Theology, Uşak University, 64000 Uşak, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Parlak, O. (2019). Prof. Dr. Talat Koçyiğit’s Life and the Method in his Book of Quran Translation and Commentary . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 2 (1) , 8-13 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57156/806606

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148