Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 26 2020-12-31

Rental Differences During Ahzab and Its Effect on Management
Ahzab Suresindeki Kıraat Farklılıkları ve Manaya Etkisi

Necdet ÇIRACI [1] , Orhan PARLAK [2]


It is of great importance to know the effect of differences in recitation on meaning in understanding the Quran. Because, we understand how these differences have made changes in the word, how much they affect the interpretation of the Quran and the presentation of fiqh provisions. In our article, we first thought it appropriate to give brief information about the general structure of Surah al-Ahzab. Later, we gave brief information about qiraat science, the effect of qiraat science on tafsir and the issue of seven letters, the effect of qiraat differences on meaning, infirad, indirac methods and fershu'l huruf. Another issue we have included in our study is the differences in recitation in the Surah al-Ahzab and its effect on its meaning.

Kur’an’ın anlaşılmasında kıraat farklılıklarının manaya etkisinin bilinmesi büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu farklılıklar, kelimede ne gibi değişiklik yapmış, bunlar Kur’an’ın yorumunda ve fıkhi hükümlerin ortaya konulmasında ne kadar etki yaptığını bu şekilde anlıyoruz. Makalemizde önce, Ahzab suresinin genel yapısına dair kısaca bilgi vermeyi uygun gördük. Daha sonra kıraat ilmi, kıraat ilminin tefsire etkisi ve yedi harf meselesi, kıraat farklılıkların manaya etkisi, infirad, indirac usulleri ve ferşu’l huruf hakkında kısaca bilgi verdik. Çalışmamızda yer verdiğimiz diğer bir konu ise Ahzab suresindeki kıraat farklılıkları ve mana ya etkisi üzerinde olan etkisidir.

 • Ahmed el-Ferahidi, Halil, Kitabu’l Ayn,(2003), ,Beyrut-Lübnan
 • Begavi, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’, Mealimû’t-Tenzil, Riyad (1990)
 • Beydavî,Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzûl ve Esraru’t-Tevil, (2011) Lübnan, Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, Müncidü’l-Mukriin Ve Mürşidü’t-Talibin, DKİ, (diğer bilgileri yok)
 • Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’l-Aşr, Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014
 • Cermi, Ebû Ömer Sâlih b. İshâk, Mu’cemu Ulumi’l –Kur’an,(2001), Darul Kalem, Beyrut
 • Çelik, Ömer, Tefsir Usulü ve Tarihi,(2012),İstanbul
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’an İlimleri ve Kur’an Tarihi,2014
 • Çörtü, M. Meral, Arapça Dil Bilgisi Sarf,(1995), İstanbul
 • Dani, Ebu Amr, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s-Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut,1.Bs, 2013
 • Dani, El-Urcüzetü’l-Münebbihe, Tahkik, Muhammed b. Mecgan el-Cezâiri, 1999, Deru’l Muğni
 • Dani, Camiu’l-Beyan el-Kıraatü-s-Seb’ el-Meşhura, 2005, Beyrut
 • DİA, Kur’an Yolu,(komisyon)(2004),Ankara
 • Ebu’l-Âlâ, Ebu’l-Âlâ Muhammed, Mushafu’l Kıraat’l-Aşri’l Mütevâtira Bi’l-Elvâni’l-Mûyesser, Tarihsiz (t.s.), (b.y.y.)
 • Ebu Hayyan Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, el-Bahru’l – Muhit ,(2010),Beyrut,
 • Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,(1971) ,İstanbul
 • Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb b. Muhammed, el- Kamusu’l Muhit, Beyrut-Lübnan; Gazi İnaye, Hüde’l – Furkan fi Ulumi’l-Kur’an,( 1996) ,Beyrut-Lübnan Ğinam, Muhammed Nebil, Dirasetü fi’t-Tefsir,(1995), Kahire
 • Haruf, Muhammed Fehd, Et-Teshil Li Kırâti’t-Tenzil, (2012), Dimeşk
 • Işıcık Yusuf, Kur’an ve Meali,(2010),Konya
 • İbni Kesir, Tefsiri’l-Kur’an’il Azim,(1997),Riyad
 • Karaçam, İsmail, Kur’an Tilavetinin Esasları, (2018) , İfav Yay. 1. Bs, İstanbul,
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati, (2012), İfav Yay. ,İstanbul
 • Kahraman, Ferruh, Tefsirde İhtilaflar,(2011),İstanbul
 • Koyuncu, Recep, Kıraat İlmi Ve Takrib Usulü,(2018), İstanbul
 • Karslı, İlyas, Yeni Sözlük,(2013),İstanbul
 • Komisyon(Dr. İbrahim Enis, Dr.Abdu’l Halim Muntasır, Atiyye es-Savalihi, Muhammed Halefullah, Ahmed),Mu’cemu’l- Vasıt ,(2011), Mısır,
 • Komisyon:( Ahmet Ateş, Tahsin Yazıcı, Nihat M. Çetin), Arapça Dil Bilgisi (1964),İstanbul,
 • Komisyon : (Taceddin Uzun, Muhittin Uysal, Muhammet Tasa, Orhan Parlak, Ayhan Erdoğan, Latif Solmaz, Şahabettin Kırdar ),(2001), Konya
 • Kurtubi, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, el- Camiu li-Ahkami’l – Kur’an,(2006),Beyrut
 • Makdisi, Ebu’l Şame, el- Mürşidü’l Veciz;(1986),Ankara,
 • Matraci, Mahmud, fi’s-Sarfi veTatbikatihi,(2000),Beyrut
 • Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, El-Keşf’ü An Vücûhi’l-Kıraâti’l-Aşr Ve İleliha Ve Hüceciha, (2011), Beyrut,
 • Nehhas, İmam Ebu Cafer, Meani’l Kur’an,(1988),Mekke
 • Pakdil, Ramzan, Ta’lim Tecvid Ve Kıraat, (2014), İstanbul
 • Paluvi, Abdulfettah, Zübdetü’l-İrfan,2009, İstanbul
 • Racihi, Abde, et-Tatbku’s- Sarfi,(1984),Beyrut
 • Sabuni, Muhammed Ali, Tefsiru Ayati’l –Ahkâm,(1980),Dımeşk
 • Suyuti, İmam Celaleddin, El-İtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir, Beyrut, 2006
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî, Câmiʿu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân, ,(1994),Beyrut,
 • Temel, Nihat, Kıraat Ve Tecvid Istılahları, (2009),İstanbul
 • Uzun, Tacettin, Arapça Sarf Bilgileri,(2012),Konya
 • Yıldırım, Mustafa, Yüce Kur’an ve Tefsirli Meali
 • Yıldırım, Mustafa, Kıraat İlmine Giriş, Tibyan Yay. İzmir, 2013 Zemahşeri, Ebü’l-Kasım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî, el-Keşşaf, (2018), İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2126-6882
Yazar: Necdet ÇIRACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3556-926X
Yazar: Orhan PARLAK
Kurum: Uşak Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 30 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Çıracı, N , Parlak, O . (2020). Ahzab Suresindeki Kıraat Farklılıkları ve Manaya Etkisi . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 3 (2) , 19-26 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57529/846304