Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 6, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Adalıoğlu, H. H. (2013). Bir Siyasetnâme Olarak" Kutadgu Bilig". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 237-253.
 • Akar, Y. (2017). Dil Öğretiminde Sosyal Değerlerin Aktarımı. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3 (1), 104-115.
 • Arslan, M. (1986). Kutadgu Bilig'deki Ahlak ve Siyaset Felsefesi. Sosyoloji Konferansları, (21), 23.
 • Ata, A. (1993). Kutadgu Bilig üzerinde bir düzenleme denemesi: kör mü? kür mü?, Türkoloji Dergisi, 11 (1), 301-308.
 • Aydın, M. (2019). Kutadgu Bilig’de Dil ile Tasavvufta Samt ‘Susma’Meselesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (45), 167-177.
 • Ayten, A. (2005). Kendini gerçekleştirme ve dindarlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 29(2), 185-204.
 • Balcı, S. (2019). Türk Dünyası Masalları Tip Katalogu.
 • Batur, Z. (2016). Orhun Abideleri ve Maslow: Motivasyon. International Journal of Language Academy Volume 4/1 Spring 2016 p. 124/133.
 • Batur, Z, Gölcü, İ. (2013). Kutadgu Bilig’de anlatımı güçlendiren materyaller: ikna etme teknikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172 (172) , 169-202 .
 • Batur, Z, Soyuçok, M. (2018). Dede Korkut’ta Motivasyon. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 59-74.
 • Bayraktar, H. V. (2015). Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu Ve Motivasyonu Etkileyen Etmenler/ Student Motivatıon In Classroom Management And Factors That Affect Motivation. TURKISH STUDIES-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 3.
 • Bozkaplan, Ş. A. (2007). Kutadgu Bilig’deki hayvan adları üzerine bir inceleme. Electronic Turkish Studies, 2(4).
 • Bulut, Y. ve Aslan, M. M. (2018). Kutadgu Bilig’de iyi yönetimin esasları. Ombudsman Akademik, 5(1), 15-25.
 • Brenner, V. C., Carmack, C. W. ve Weinstein, M. G. (1971). An empirical test of the motivation-hygiene theory. Journal of Accounting Research, 9(2), 359-366.
 • Can, A. V., Karabınar, S., & Küçüker, M. (2012). Kutadgu bilig’de muhasebe, ticari hayat ve etik ile ilgili beyitler ve güncel yorumu. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), 68-100.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • Cüceloğlu, D. (1998). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Doğan, N. (2002). Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi-I. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12), 127-158.
 • Durmuş, İ. (2020). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin genç bireylerin yaşam tarzları ile girişimcilik niyetleri açısından incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1731-1749.
 • Eker, S. (2006). Kutadgu Bilig'de (tenri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami terimlerin kaynakları üzerine. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 103-122.
 • Emiroğlu, S. (2012). Kutadgu Bilig’de çocuk eğitimi. Turkish Studies (Elektronik), 7(1), 1027-1041.
 • Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
 • Gülsevin, G. (2007). Kutadgu Bilig'in dilinde lehçelerin özellikleri: denk çiftler. Turkish Studies, 2(2), 276-299.
 • Hacib, Y. H. (1070) Kutadgu Bilig. Ed. Ali Alkan İnal. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • İnalcık, H. (2000). Kutadgu Bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri. Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, 11-23.
 • Kalkışım, M. M. (2013). Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri. Mavi Atlas, (1), 91-98.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. basım). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Kaya, F. (2017). Kutadgu Bilig'e göre liderde bulunması gereken temel vasıflar, Turkish Studies, 12/33, 313-336.
 • Kaymaz, Z. (2016). Kutadgu Bilig araştırmaları üzerine bazı düşünceler. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, (7), 105-109.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivasyon and personality. Newyork: Harper and Row.
 • Mathes, E. W. (1981). Maslow's hierarchy of needs as a guide for living., Journal of Humanistic Psychology, 21(4), 69-72.
 • McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology, 1.
 • Merhan, A. (2012). Kutadgu Bilig’de betimleyici eylemler. Journal of International Social Research, 5(21).
 • Ölmez, M. (2004). Çağdaş Türk dillerinde Kutadgu Bilig çevirileri. Türk Dilleri Araştırmaları, 14, 103-126.
 • Sarıca, B. (2008). Kutadgu Bilig’de komutan ve ordunun nitelikleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15(37), 87-105.
 • Simons, J. A. ,Irwin, D. B., & Drinnien, B. A. (1987). Maslow’s hierarchy of needs. Retrieved October, 9(2009), 222.
 • Ünsar, S. vd. (2011). Hemşirelerin kendini gerçekleştirme düzeyleri ve etkileyen etmenler. DEUHYO ED, 4(1), 2-6.
 • Yavuz, K. (2009). Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 37(37), 137-180.
 • Yılmaz, G. (2006). Kutadgu Bilig'de devlet fikri. Kutadgu bilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, (9), 75-98.
 • Zakaria, M. ve Malek, N. A. A. (2014). Effects of human needs based on the ıntegration of needs as stipulated in Maqasid Syariah and Maslow’s hierarchy of needs on zakah distribution efficiency of asnaf assistance business program. Jurnal Pengurusan, 40, 41-52.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/ (Erişim tarihi: 20.02.2021)
 • https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 14.02.2021)

Bir Motivasyon Kaynağı Olarak Kutadgu Bilig

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 6, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmada Yusuf Has Hacib’in eseri olan Kutadgu Bilig’de yer alan motivasyon ile ilgili unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kutadgu Bilig hem yazıldığı dönemde hem de günümüz için kişilerin mutluluğunu, başarıyı ve adaleti hedefleyen önemli bir eserdir. Bu sebeple eserde motivasyon unsurlarının bulunması beklendik bir durumdur. Motivasyon kavramını Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerine inşa etmek gerekir. Buradan yola çıkarak Kutadgu Bilig’deki motivasyon unsurları, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ele alınmıştır. Eserdeki bulgular ve yorumları her bir basamağa göre uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Kutadgu Bilig’de ihtiyaçlar hiyerarşisinin her basamağı için yeterli düzeyde bulgu tespit edilmiştir. Buna göre eserin başta öğrenciler olmak üzere faydalanmak isteyen her bir birey için güdüleyici motive edici olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

 • Adalıoğlu, H. H. (2013). Bir Siyasetnâme Olarak" Kutadgu Bilig". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 237-253.
 • Akar, Y. (2017). Dil Öğretiminde Sosyal Değerlerin Aktarımı. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3 (1), 104-115.
 • Arslan, M. (1986). Kutadgu Bilig'deki Ahlak ve Siyaset Felsefesi. Sosyoloji Konferansları, (21), 23.
 • Ata, A. (1993). Kutadgu Bilig üzerinde bir düzenleme denemesi: kör mü? kür mü?, Türkoloji Dergisi, 11 (1), 301-308.
 • Aydın, M. (2019). Kutadgu Bilig’de Dil ile Tasavvufta Samt ‘Susma’Meselesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (45), 167-177.
 • Ayten, A. (2005). Kendini gerçekleştirme ve dindarlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 29(2), 185-204.
 • Balcı, S. (2019). Türk Dünyası Masalları Tip Katalogu.
 • Batur, Z. (2016). Orhun Abideleri ve Maslow: Motivasyon. International Journal of Language Academy Volume 4/1 Spring 2016 p. 124/133.
 • Batur, Z, Gölcü, İ. (2013). Kutadgu Bilig’de anlatımı güçlendiren materyaller: ikna etme teknikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172 (172) , 169-202 .
 • Batur, Z, Soyuçok, M. (2018). Dede Korkut’ta Motivasyon. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 59-74.
 • Bayraktar, H. V. (2015). Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu Ve Motivasyonu Etkileyen Etmenler/ Student Motivatıon In Classroom Management And Factors That Affect Motivation. TURKISH STUDIES-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 3.
 • Bozkaplan, Ş. A. (2007). Kutadgu Bilig’deki hayvan adları üzerine bir inceleme. Electronic Turkish Studies, 2(4).
 • Bulut, Y. ve Aslan, M. M. (2018). Kutadgu Bilig’de iyi yönetimin esasları. Ombudsman Akademik, 5(1), 15-25.
 • Brenner, V. C., Carmack, C. W. ve Weinstein, M. G. (1971). An empirical test of the motivation-hygiene theory. Journal of Accounting Research, 9(2), 359-366.
 • Can, A. V., Karabınar, S., & Küçüker, M. (2012). Kutadgu bilig’de muhasebe, ticari hayat ve etik ile ilgili beyitler ve güncel yorumu. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), 68-100.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • Cüceloğlu, D. (1998). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Doğan, N. (2002). Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi-I. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12), 127-158.
 • Durmuş, İ. (2020). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin genç bireylerin yaşam tarzları ile girişimcilik niyetleri açısından incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1731-1749.
 • Eker, S. (2006). Kutadgu Bilig'de (tenri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami terimlerin kaynakları üzerine. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 103-122.
 • Emiroğlu, S. (2012). Kutadgu Bilig’de çocuk eğitimi. Turkish Studies (Elektronik), 7(1), 1027-1041.
 • Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
 • Gülsevin, G. (2007). Kutadgu Bilig'in dilinde lehçelerin özellikleri: denk çiftler. Turkish Studies, 2(2), 276-299.
 • Hacib, Y. H. (1070) Kutadgu Bilig. Ed. Ali Alkan İnal. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • İnalcık, H. (2000). Kutadgu Bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri. Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, 11-23.
 • Kalkışım, M. M. (2013). Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri. Mavi Atlas, (1), 91-98.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. basım). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Kaya, F. (2017). Kutadgu Bilig'e göre liderde bulunması gereken temel vasıflar, Turkish Studies, 12/33, 313-336.
 • Kaymaz, Z. (2016). Kutadgu Bilig araştırmaları üzerine bazı düşünceler. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, (7), 105-109.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivasyon and personality. Newyork: Harper and Row.
 • Mathes, E. W. (1981). Maslow's hierarchy of needs as a guide for living., Journal of Humanistic Psychology, 21(4), 69-72.
 • McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology, 1.
 • Merhan, A. (2012). Kutadgu Bilig’de betimleyici eylemler. Journal of International Social Research, 5(21).
 • Ölmez, M. (2004). Çağdaş Türk dillerinde Kutadgu Bilig çevirileri. Türk Dilleri Araştırmaları, 14, 103-126.
 • Sarıca, B. (2008). Kutadgu Bilig’de komutan ve ordunun nitelikleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15(37), 87-105.
 • Simons, J. A. ,Irwin, D. B., & Drinnien, B. A. (1987). Maslow’s hierarchy of needs. Retrieved October, 9(2009), 222.
 • Ünsar, S. vd. (2011). Hemşirelerin kendini gerçekleştirme düzeyleri ve etkileyen etmenler. DEUHYO ED, 4(1), 2-6.
 • Yavuz, K. (2009). Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 37(37), 137-180.
 • Yılmaz, G. (2006). Kutadgu Bilig'de devlet fikri. Kutadgu bilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, (9), 75-98.
 • Zakaria, M. ve Malek, N. A. A. (2014). Effects of human needs based on the ıntegration of needs as stipulated in Maqasid Syariah and Maslow’s hierarchy of needs on zakah distribution efficiency of asnaf assistance business program. Jurnal Pengurusan, 40, 41-52.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/ (Erişim tarihi: 20.02.2021)
 • https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 14.02.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Şükrü ÖZEN (Sorumlu Yazar)
ALAŞEHİR FATİH ORTAOKULU
0000-0002-3731-4842
Türkiye


Zekerya BATUR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7918-5305
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 29 Mart 2021
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özen, Ş. & Batur, Z. (2021). Bir Motivasyon Kaynağı Olarak Kutadgu Bilig . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 4 (1) , 1-6 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/64157/905634

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148