Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eski Kurumsal Kuramdan Yeni Kurumsal Kurama: Yönetim ve Organizasyon Çalışmalarında Kurumsalcılık

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 52 - 60, 20.07.2022

Öz

İşletmecilik ve yönetim dünyasına ilişkin güncel kurumsal teori üretme çabaları, 1970’lere kadar uzanmaktadır. 1970’ler ve sonrasında yapılan çalışmalar daha ziyade “yeni kurumsal kuram” olarak adlandırılsa da, daha önceki dönemlerde de kurumsalcı gelenek üzerinden organizasyonların çevreleri ile sosyal ve kültürel bağlamda iç içe geçmeleri ve bütünleşmeleri akademik çalışmalara konu olmuştur. Kurumsalcı gelenek on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar iktisat, siyaset, sosyoloji ve ilahiyat gibi alanlarda, hem eski hem de yeni haliyle karşımıza çıkan bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir ve disiplinler arası niteliğini ortaya koymaktadır. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması kullanılan bu çalışmada, genel olarak işletmecilik, özel olarak ise yönetim ve organizasyon alt disiplini perspektifinden eski ve yeni kurumsal kuram karşılaştırılmakta, bu yaklaşımları temsil eden çalışmaların ortak özellikleri ortaya konmakta, Türk yönetim yazınının kurumsal kurama olan ilgisi derlenmekte ve son olarak yönetim araştırmalarında kurumsal kuramın geleceği ve araştırma önerileri ortaya konmaktadır.

Kaynakça

 • Akkemik, K.A. ve Özen, Ş. (2014). Macroeconomic and Institutional Determinants of Financialisation of Non-financial Firms: Case Study of Turkey, Socio-Economic Review, 12, 71-98.
 • Akkuzu, H. (2008). Mobil İletişim Sektöründe Kurumsal Kuram Açısından Değişim:Türk GSM Sektörü Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aksoy, B. (2007). Bir Meslek Örgütünün Kurumsal Değişimdeki Yeri: Türkiye Sağlık Alanı Örneği, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Alakavuklar, O.N., Kılıçaslan, S. ve Öztürk, E.B. (2009). Türkiye’de Hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Geçiş: Bir Kurumsal Değişim Öyküsü, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 103-143.
 • Alakavuklar, O.N. ve Çakar, U. (2012). Akademi, Kurumsal Baskılar ve Bilgi Üretiminin Politikası, 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 56-60.
 • Baum, J.A.C. ve Oliver, C. (1996). Toward and Institutional Ecology of Organizational Founding, The Academy of Management Journal, 39(5), 1378-1427.
 • Bell, S. (2002). Institutionalism: Old and New, Internet Adresi: https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_9699/Institutionalism.pdf?Expires=1496784915, Erişim Tarihi: 04.03.2019
 • Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2006). Yönetim ve Örgüt Düşüncesinde Kurumsalcılık, Yeni Kurumsalcılık ve Kurumsal Eşbiçimlilik, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 223-254.
 • Carroll, G., ve Hannan, M. (1989). Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspaper Organizations, American Sociological Review, 54(4), 524-541.
 • Clemens, E. S. ve Cook, J.M. (1999). Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change, Annual Review of Sociology, 25, 441-466.
 • Czarniawska, B. (2008). How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional Theory(ies), Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • DiMaggio, P. J. ve Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48, 147-60.
 • DiMaggio, P. (1988). Interest and Agency in Institutional Theory, L.G. Zucker (Ed). Research on Institutional Patterns: Environment and Culture içinde, Ballinger Publishing Co, Cambridge.
 • Duman, Ş.A. (2012). Kurumsal Kuram Yaklaşımı ile Örgütsel Değişimi Anlamaya Yönelik Bir İnceleme, Journal of Business Economics and Political Science, 1(1), 9-23.
 • Friedland, R. ve Alford, R.R. (1991). Bringing Society Back In: Symbols, Practices and Institutional Contradictions, Walter W. Powell ve Paul J. DiMaggio (Ed)., The New Institutionalism in Organizational Analysis içinde, The University of Chicago Press, Chicago, 232-263.
 • Glynn, M.A. ve Abzug, R. (2002). “Institutionalizing Identiy: Symbolic Isomorphism and Organizational Names, Academy of Management Journal, 45(1), 267-280.
 • Greenwood, R. ve Hinings, C.R. (1996). Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism, Academy of Management Review, 21(4), 1022-1054.
 • Hasselbladh, H. ve Kallinikos, J. (2010). The Project of Rationalization: A Critique and Reappraisal of Neo-Institutionalism in Organization Studies, Organization Studies, 21(4), 697-720.
 • Haveman, H.A. ve David, R.J. (2008). Ecologists and Institutionalist: Friends or Foes?, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Haveman, H.A. ve Kluttz, D.N. (2015). Organizational Populations and Fields, Robert A. Scott, Stephen M. Kosslyn (Ed.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences içinde, John Wiley & Sons, Inc.
 • Kartaltepe, N. (2010). Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumsal Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kırca, B. (2007). Göçebe Örgütlerde Öykünmeci Eşbiçimlilik, Ankara’da Küçük Ölçekli İşletmeler Üzerine Niteliksel Bir Çalışma, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Koçer, S. (2009). Örgütsel Alanın Dönüşümü ve Örgüt Yapılarına Etkisi: Türkiye’de Televizyon İşletmeleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Koelble, T. (1995). The New Institutionalism in Political Science and Sociology, Comparative Politics, 27(2), 231-243.
 • Kraatz, M. ve Zajac, E. (1996). Exploring the Limits of the New Institutionalism: The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change, American Sociological Review, 61(5), 812-836.
 • Meyer, J. W. ve Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Meyer, J.W. (2008). Reflections on Institutional Theories of Organizations, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.). SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde. SAGE Publications, London, 788-809.
 • Miles, J.A. (2012). Management and Organization Theory, Jossey-Bass, California.
 • Özcan, K. (2011). Kurumsal Söylemin Rasyonel Temelleri: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Rasyonalite Tartışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 297-326.
 • Özen, Ş. ve Yeloğlu, H.O. (2006). Bir Örgüt Kimliği Olarak Holding Adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1-2), 45-84.
 • Özen, Ş. (2010). Yeni Kurumsal Kuram, Selami Sargut, Şükrü Özen (Ed.). Örgüt Kuramları içinde. İmge Kitabevi, İstanbul.
 • Özen, Ş. ve Akkemik, K.A. (2013). Does Illegitimate Corporate Behaviour Follow the Forms of Polity? The Turkish Experience, Journal of Management Studies, 49(3), 515-537.
 • Özkan-Canbolat, E. (2008). Örgütsel Alan Düzeneğinin Örgütsel Alandaki Çeşitlilik ve Değişime Etkisi: Çankırı Örneği, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Parsons, T. (1956). Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations-I, Administrative Science Quarterly, 1(1), 63-85.
 • Peters, B.G. (2000). Institutional Theory: Problems and Prospects, (Reihe Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft, 69), Institut für Höhere Studien (IHS), Wien.
 • Phillips, D.J. ve Zuckerman, E.W. (2001). Middle- Status Conformity:Theoretical Restatement and Empirical Demonstration in Two Markets, American Journal of Sociology, 107(2), 379-429.
 • Phillips, N., Lawrence, T.B. ve Hardy, C. (2004). Discourse and Institutions, Academy of Management Review, 29(4), 635-652.
 • Powell, W. W. ve DiMaggio, P. J. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press.
 • Powell, W.W. (2007). The New Institutionalism (Working paper), The International Encylopedia of Organization Studies, SAGE Publishers.
 • Schneiberg, M. ve Lounsbury, M. (2008). Social Movements and Institutional Analysis, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Scott, W.R. (2001). Institutions and Organizations, Thousand Oaks, SAGE, California.
 • Scott, W.R. (2008). Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory, Theory and Society, 37(5), 427-442.
 • Selznick, P. (1948). Foundations of the Theory of Organization, American Sociological Review, 13(1), 25-35.
 • Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots, University of California Press, Berkeley.
 • Selznick, P. (1957). Leadership in Administration: a Sociological Interpretation, Evanston Publishing, Peterson.
 • Selznick, P. (1996). Institutionalism Old and New, Administrative Science Quarterly, 41, 270-277.
 • Sesliokuyucu, O.S. (2012). Yeni Kurumsal Kuram Çerçevesinde Elektronik Ticaretin Benimsenmesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Smith, J.O. ve Powell, W.W. (2008). Networks and Institutions, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Sözüer, A. ve Gökçen, Z. (2011). Hibrit Yapıların Yönetimi Perakendecilikte Bir Örnek Olay İncelemesi, Yönetim Dergisi, 70, 24-35.
 • Stinchcombe, A. (1965). Social Structure and Organizations, James G. March (Ed.), Handbook of Organizations içinde, Rand-McNally, Chicago.
 • Stinchcombe, A. (1968). Demography of Organizations, American Journal of Sociology, 74(3), 221-229. Suddaby, R. (2010). Challenges for Institutional Theory, Journal of Management Inquiry, 19(1), 14–20.
 • Şahin, A. ve Erkış, İ.U. (2013). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde ve Sonrasında Sloven Kamu Yönetimi Reformları, Kurumsal Kuram Açısından Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 25, 294-314.
 • Tayşir, E. A. (2010). Bir İşletmenin Uyguladığı Farklılaştırma Stratejisinin Pazarın Kurumsal Değişimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Kupon Pazarı Örneği, Öneri Dergisi, 9(34), 163-172.
 • Thornton, P. H., Ocasio, W., ve Lounsbury, M. (2015). The Institutional Logics Perspective, John Wiley & Sons, Inc.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c73f0f9965447.18823502, Erişim Tarihi: 03.02.2019
 • Üsdiken, B., Topaler, B. ve Koçak, Ö. (2013). Yasa, Piyasa ve Örgüt Tiplerinde Çeşitlilik, 1981 Sonrasında Türkiye’de Üniversiteler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 191-227.
 • Washington, M., Boal, K.B. ve Davis, J.N. (2008). Institutional Leadership: Past, Present and Future, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Weber, M. (1978). Economy and Society, University of California Press.
 • Zucker, L. G. (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, American Sociological Review, 42, 726–743.
 • Zucker, L.G. (1987). Institutional Theories of Organization, Annual Review of Sociology, 13, 443–464.

From Old to New: Institutionalism in Management and Organizatıons Studies

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 52 - 60, 20.07.2022

Öz

Scholarly efforts to build a contemporary instititutional theory for organizations date back to 1970s. Although the institutional work on organizational theory is named “new” or “neo” institutionalism after inspirational studies of 70s and early 80s, institutionalists were already working on organizations and their embeddedness with environment and culture for at least a few decades before 70s. Institutionalist tradition has been providing research in fields such as but not limited to economics, politics, sociology, theology and management since 19th century. In this study, using literature review methodology, authors compare old and new institutionalism, provide a brief summary of institutional studies from Turkish scholars and provide current insights and suggestions for future research in organizational institutionalism.

Kaynakça

 • Akkemik, K.A. ve Özen, Ş. (2014). Macroeconomic and Institutional Determinants of Financialisation of Non-financial Firms: Case Study of Turkey, Socio-Economic Review, 12, 71-98.
 • Akkuzu, H. (2008). Mobil İletişim Sektöründe Kurumsal Kuram Açısından Değişim:Türk GSM Sektörü Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aksoy, B. (2007). Bir Meslek Örgütünün Kurumsal Değişimdeki Yeri: Türkiye Sağlık Alanı Örneği, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Alakavuklar, O.N., Kılıçaslan, S. ve Öztürk, E.B. (2009). Türkiye’de Hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Geçiş: Bir Kurumsal Değişim Öyküsü, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 103-143.
 • Alakavuklar, O.N. ve Çakar, U. (2012). Akademi, Kurumsal Baskılar ve Bilgi Üretiminin Politikası, 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 56-60.
 • Baum, J.A.C. ve Oliver, C. (1996). Toward and Institutional Ecology of Organizational Founding, The Academy of Management Journal, 39(5), 1378-1427.
 • Bell, S. (2002). Institutionalism: Old and New, Internet Adresi: https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_9699/Institutionalism.pdf?Expires=1496784915, Erişim Tarihi: 04.03.2019
 • Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2006). Yönetim ve Örgüt Düşüncesinde Kurumsalcılık, Yeni Kurumsalcılık ve Kurumsal Eşbiçimlilik, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 223-254.
 • Carroll, G., ve Hannan, M. (1989). Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspaper Organizations, American Sociological Review, 54(4), 524-541.
 • Clemens, E. S. ve Cook, J.M. (1999). Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change, Annual Review of Sociology, 25, 441-466.
 • Czarniawska, B. (2008). How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional Theory(ies), Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • DiMaggio, P. J. ve Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48, 147-60.
 • DiMaggio, P. (1988). Interest and Agency in Institutional Theory, L.G. Zucker (Ed). Research on Institutional Patterns: Environment and Culture içinde, Ballinger Publishing Co, Cambridge.
 • Duman, Ş.A. (2012). Kurumsal Kuram Yaklaşımı ile Örgütsel Değişimi Anlamaya Yönelik Bir İnceleme, Journal of Business Economics and Political Science, 1(1), 9-23.
 • Friedland, R. ve Alford, R.R. (1991). Bringing Society Back In: Symbols, Practices and Institutional Contradictions, Walter W. Powell ve Paul J. DiMaggio (Ed)., The New Institutionalism in Organizational Analysis içinde, The University of Chicago Press, Chicago, 232-263.
 • Glynn, M.A. ve Abzug, R. (2002). “Institutionalizing Identiy: Symbolic Isomorphism and Organizational Names, Academy of Management Journal, 45(1), 267-280.
 • Greenwood, R. ve Hinings, C.R. (1996). Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism, Academy of Management Review, 21(4), 1022-1054.
 • Hasselbladh, H. ve Kallinikos, J. (2010). The Project of Rationalization: A Critique and Reappraisal of Neo-Institutionalism in Organization Studies, Organization Studies, 21(4), 697-720.
 • Haveman, H.A. ve David, R.J. (2008). Ecologists and Institutionalist: Friends or Foes?, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Haveman, H.A. ve Kluttz, D.N. (2015). Organizational Populations and Fields, Robert A. Scott, Stephen M. Kosslyn (Ed.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences içinde, John Wiley & Sons, Inc.
 • Kartaltepe, N. (2010). Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumsal Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kırca, B. (2007). Göçebe Örgütlerde Öykünmeci Eşbiçimlilik, Ankara’da Küçük Ölçekli İşletmeler Üzerine Niteliksel Bir Çalışma, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Koçer, S. (2009). Örgütsel Alanın Dönüşümü ve Örgüt Yapılarına Etkisi: Türkiye’de Televizyon İşletmeleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Koelble, T. (1995). The New Institutionalism in Political Science and Sociology, Comparative Politics, 27(2), 231-243.
 • Kraatz, M. ve Zajac, E. (1996). Exploring the Limits of the New Institutionalism: The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change, American Sociological Review, 61(5), 812-836.
 • Meyer, J. W. ve Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Meyer, J.W. (2008). Reflections on Institutional Theories of Organizations, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.). SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde. SAGE Publications, London, 788-809.
 • Miles, J.A. (2012). Management and Organization Theory, Jossey-Bass, California.
 • Özcan, K. (2011). Kurumsal Söylemin Rasyonel Temelleri: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Rasyonalite Tartışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 297-326.
 • Özen, Ş. ve Yeloğlu, H.O. (2006). Bir Örgüt Kimliği Olarak Holding Adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1-2), 45-84.
 • Özen, Ş. (2010). Yeni Kurumsal Kuram, Selami Sargut, Şükrü Özen (Ed.). Örgüt Kuramları içinde. İmge Kitabevi, İstanbul.
 • Özen, Ş. ve Akkemik, K.A. (2013). Does Illegitimate Corporate Behaviour Follow the Forms of Polity? The Turkish Experience, Journal of Management Studies, 49(3), 515-537.
 • Özkan-Canbolat, E. (2008). Örgütsel Alan Düzeneğinin Örgütsel Alandaki Çeşitlilik ve Değişime Etkisi: Çankırı Örneği, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Parsons, T. (1956). Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations-I, Administrative Science Quarterly, 1(1), 63-85.
 • Peters, B.G. (2000). Institutional Theory: Problems and Prospects, (Reihe Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft, 69), Institut für Höhere Studien (IHS), Wien.
 • Phillips, D.J. ve Zuckerman, E.W. (2001). Middle- Status Conformity:Theoretical Restatement and Empirical Demonstration in Two Markets, American Journal of Sociology, 107(2), 379-429.
 • Phillips, N., Lawrence, T.B. ve Hardy, C. (2004). Discourse and Institutions, Academy of Management Review, 29(4), 635-652.
 • Powell, W. W. ve DiMaggio, P. J. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press.
 • Powell, W.W. (2007). The New Institutionalism (Working paper), The International Encylopedia of Organization Studies, SAGE Publishers.
 • Schneiberg, M. ve Lounsbury, M. (2008). Social Movements and Institutional Analysis, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Scott, W.R. (2001). Institutions and Organizations, Thousand Oaks, SAGE, California.
 • Scott, W.R. (2008). Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory, Theory and Society, 37(5), 427-442.
 • Selznick, P. (1948). Foundations of the Theory of Organization, American Sociological Review, 13(1), 25-35.
 • Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots, University of California Press, Berkeley.
 • Selznick, P. (1957). Leadership in Administration: a Sociological Interpretation, Evanston Publishing, Peterson.
 • Selznick, P. (1996). Institutionalism Old and New, Administrative Science Quarterly, 41, 270-277.
 • Sesliokuyucu, O.S. (2012). Yeni Kurumsal Kuram Çerçevesinde Elektronik Ticaretin Benimsenmesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Smith, J.O. ve Powell, W.W. (2008). Networks and Institutions, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Sözüer, A. ve Gökçen, Z. (2011). Hibrit Yapıların Yönetimi Perakendecilikte Bir Örnek Olay İncelemesi, Yönetim Dergisi, 70, 24-35.
 • Stinchcombe, A. (1965). Social Structure and Organizations, James G. March (Ed.), Handbook of Organizations içinde, Rand-McNally, Chicago.
 • Stinchcombe, A. (1968). Demography of Organizations, American Journal of Sociology, 74(3), 221-229. Suddaby, R. (2010). Challenges for Institutional Theory, Journal of Management Inquiry, 19(1), 14–20.
 • Şahin, A. ve Erkış, İ.U. (2013). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde ve Sonrasında Sloven Kamu Yönetimi Reformları, Kurumsal Kuram Açısından Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 25, 294-314.
 • Tayşir, E. A. (2010). Bir İşletmenin Uyguladığı Farklılaştırma Stratejisinin Pazarın Kurumsal Değişimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Kupon Pazarı Örneği, Öneri Dergisi, 9(34), 163-172.
 • Thornton, P. H., Ocasio, W., ve Lounsbury, M. (2015). The Institutional Logics Perspective, John Wiley & Sons, Inc.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c73f0f9965447.18823502, Erişim Tarihi: 03.02.2019
 • Üsdiken, B., Topaler, B. ve Koçak, Ö. (2013). Yasa, Piyasa ve Örgüt Tiplerinde Çeşitlilik, 1981 Sonrasında Türkiye’de Üniversiteler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 191-227.
 • Washington, M., Boal, K.B. ve Davis, J.N. (2008). Institutional Leadership: Past, Present and Future, Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby ve Kerstin Sahlin (Ed.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism içinde, SAGE Publications Ltd, Londra.
 • Weber, M. (1978). Economy and Society, University of California Press.
 • Zucker, L. G. (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, American Sociological Review, 42, 726–743.
 • Zucker, L.G. (1987). Institutional Theories of Organization, Annual Review of Sociology, 13, 443–464.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Ahmet Murat ÖZKAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7364-5390
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 20 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 11 Şubat 2022
Kabul Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özkan, A. M. (2022). Eski Kurumsal Kuramdan Yeni Kurumsal Kurama: Yönetim ve Organizasyon Çalışmalarında Kurumsalcılık . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 5 (1) , 52-60 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/71312/1072068

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148