Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Anlamlı Öğrenme Perspektifinden Kur’an’ın Yorumu

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 17 - 25, 20.07.2022

Öz

Özet
Günümüzün bilgilenme yaklaşımında bilginin ezberlenip aktarılmasından ziyade bilgiyi kavramlaştırarak anlamlı kılmak(kavrayarak öğrenme), bilgilerden ilkeler çıkarmak ve öğrenilen bilgiyle problem çözmek esastır. Birey öğrenmede kavramlar arasındaki ilişkiyi keşfettiğinde ve bunlara ilişkin yorum yaptığında öğrenme anlamlı olur. Söz konusu bilgi, sıradan bir bilgi değil de Kur’an’ı anlama bilgisi olunca sanırım bu konu çok büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmamızda Kur’an’ı, bir öğrenme çeşidi olan “anlamlı öğrenme” perspektifinden anlamanın mümkün olup olmayacağını ifade etmeye çalıştık. Çalışmamız, giriş, dört bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Girişte günümüz Müslümanlarının Kur’an’ı bilgilenme ve anlama boyutunun yetersiz olduğundan bahsettik. Birinci bölümde “bilgi” kavramının mahiyeti üzerinde durduk. İkinci bölümde Kur’an’ın anlam boyutunun önemi üzerinde durduk. Üçüncü bölümde ise “anlamlı öğrenme” kuramı üzerinde durduk. Dördüncü bölümde ise Kur’an’ın anlamlı öğrenme yorumuna örnekler sunduk.

Kaynakça

 • Akkurt, Halil. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Eleştiriler ve Tarih Öğretimine Yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Albayrak, Yılmaz. (2012). Yapılandırmacı Paradigma Bağlamında Öğretmenin Rolünün İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Maltepe Üniversitesi
 • Bayraktaroğlu, Canan Elif. (2011). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım ve Eleştirel Bir Bakış. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Maltepe Üniversitesi
 • Bayraklı, Bayraktar.(2006). Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, İstanbul: Bayraklı Yayınları
 • Beyatlı, Yahya Kemal.(2008). Aziz İstanbul, İstanbul: Fetih Cemiyeti Yayınevi
 • Beydâvî. 691. Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil, Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l Arabî
 • Bilmen, Ömer Nasuhi. (1990). K. Kerim’in Türkçe Meâli Alisi ve Tefsiri, İstanbul: Bilmen Yayınları
 • Birışık, Abdülhamit. (2020). “Müfessir”, DİA, Cilt: 31, İstanbul: TDV Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2020). Anlam’ın Tarihi, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2019). Sözün Özü, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2020). Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2018). Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Çetiner, Bedreddin. (2019). Esbâb-ı Nüzul, İstanbul: Çağrı Yayınevi
 • Erdem, Eda. (2001) Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Halil b. Ahmed. (1424 / 2003). Kitabu’l ayn, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1 / 436
 • İbn-i Âşûr. (1984). et-Tahrir ve’t- Tenvir, Tunus: Daru’t- Tunisiyye
 • İbn-i Cüzey. (1423 / 2002). Daru’l- Müyesser fi İlmi’t-Tefsir, Beyrut: el-Mektebü’l- İslami
 • İldeniz, Aysun. (Haziran 2008). “Milli Mücadelede Mehmet Âkif”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı: 100
 • Matürîdî. (2020) Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İstanbul: Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları
 • Nesefî. (1419/1998). Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, Beyrut: Daru’l-Kelimi’t-Tayyib
 • Sabunî. (1428 / 2007). et-Tefsiru’l-Vadıhu’l-Müyesser, Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye
 • Sâbûnî. (2003). Safvetü’t-Tefâsîr. İstanbul: İz Yayınevi
 • Selçuklu, Oğuz. (2019). Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Sıcak, Ahmet Sait. (2017). Kur’an Tefsirinde Öznellik, Ankara: Ankara Okulu Yayınları
 • Şevkanî. (2007). Fethu’l-Kadir, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l- İlmiyye
 • Özcan, Hanifi. (2017). Maturidi’de Bilgi Problemi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi
 • Özcan, Zeki. (2000). Teolojik Hermenötik, İstanbul: Alfa Yayınevi
 • Özçelik, Mustafa. (2007). M. Akif, Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları Yazır, M. Hamdi. (2014). Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul: Eyüp Sultan Yayınevi
 • Zemahşerî. (1418 / 1998). el-Keşşaf, Riyad: Mektebetü’l-Abîken

Interpretation of the Qur'an from a Meaningful Learning Perspective

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 17 - 25, 20.07.2022

Öz

Summary
In today's informing approach, rather than memorizing and transferring information, it is essential to conceptualize the information to make it meaningful (learning by understanding), to extract principles from the information and to solve problems with the learned information. Learning becomes meaningful when the individual discovers the relationship between concepts in learning and makes comments on them. When the knowledge in question is not ordinary knowledge, but the knowledge of understanding the Qur'an, I think this issue is of great importance.

In this study, we tried to understand whether it would be possible to understand the Qur'an from the perspective of "meaningful learning", which is a type of learning. Our study consists of an introduction, four chapters and a conclusion. In the introduction, we mentioned that today's Muslims have insufficient knowledge and understanding of the Qur'an. In the first part, we focused on the nature of the concept of “knowledge”. In the second part, we focused on the importance of the meaning of the Qur'an. In the third part, we focused on the theory of "meaningful learning". In the fourth chapter, we presented examples of the meaningful learning interpretation of the Qur'an.
Kay Konseptse: Meaningful learning, knowledge, meaning, tafsir, hermeneutics, prudence, opinion, interpretation

Kaynakça

 • Akkurt, Halil. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Eleştiriler ve Tarih Öğretimine Yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Albayrak, Yılmaz. (2012). Yapılandırmacı Paradigma Bağlamında Öğretmenin Rolünün İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Maltepe Üniversitesi
 • Bayraktaroğlu, Canan Elif. (2011). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım ve Eleştirel Bir Bakış. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul: Maltepe Üniversitesi
 • Bayraklı, Bayraktar.(2006). Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, İstanbul: Bayraklı Yayınları
 • Beyatlı, Yahya Kemal.(2008). Aziz İstanbul, İstanbul: Fetih Cemiyeti Yayınevi
 • Beydâvî. 691. Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil, Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l Arabî
 • Bilmen, Ömer Nasuhi. (1990). K. Kerim’in Türkçe Meâli Alisi ve Tefsiri, İstanbul: Bilmen Yayınları
 • Birışık, Abdülhamit. (2020). “Müfessir”, DİA, Cilt: 31, İstanbul: TDV Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2020). Anlam’ın Tarihi, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2019). Sözün Özü, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2020). Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Cündioğlu, Dücane. (2018). Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, İstanbul: Kapı Yayınları
 • Çetiner, Bedreddin. (2019). Esbâb-ı Nüzul, İstanbul: Çağrı Yayınevi
 • Erdem, Eda. (2001) Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Halil b. Ahmed. (1424 / 2003). Kitabu’l ayn, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1 / 436
 • İbn-i Âşûr. (1984). et-Tahrir ve’t- Tenvir, Tunus: Daru’t- Tunisiyye
 • İbn-i Cüzey. (1423 / 2002). Daru’l- Müyesser fi İlmi’t-Tefsir, Beyrut: el-Mektebü’l- İslami
 • İldeniz, Aysun. (Haziran 2008). “Milli Mücadelede Mehmet Âkif”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı: 100
 • Matürîdî. (2020) Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İstanbul: Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları
 • Nesefî. (1419/1998). Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, Beyrut: Daru’l-Kelimi’t-Tayyib
 • Sabunî. (1428 / 2007). et-Tefsiru’l-Vadıhu’l-Müyesser, Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye
 • Sâbûnî. (2003). Safvetü’t-Tefâsîr. İstanbul: İz Yayınevi
 • Selçuklu, Oğuz. (2019). Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü / Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Sıcak, Ahmet Sait. (2017). Kur’an Tefsirinde Öznellik, Ankara: Ankara Okulu Yayınları
 • Şevkanî. (2007). Fethu’l-Kadir, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l- İlmiyye
 • Özcan, Hanifi. (2017). Maturidi’de Bilgi Problemi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi
 • Özcan, Zeki. (2000). Teolojik Hermenötik, İstanbul: Alfa Yayınevi
 • Özçelik, Mustafa. (2007). M. Akif, Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları Yazır, M. Hamdi. (2014). Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul: Eyüp Sultan Yayınevi
 • Zemahşerî. (1418 / 1998). el-Keşşaf, Riyad: Mektebetü’l-Abîken
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orhan Parlak 0000-0002-3556-926X

Emin Balı 0000-0002-5715-9448

Erken Görünüm Tarihi 20 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 24 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Parlak, O., & Balı, E. (2022). Anlamlı Öğrenme Perspektifinden Kur’an’ın Yorumu. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 5(1), 17-25.

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148