Yazım Kuralları

Gönderme Yönergeleri:
Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS), Turkish Science and Technology (TURSTEP) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, sosyal bilimler ile ilgili özgün ve ileri araştırma sonuç ve yorumlarını yayınlamayı hedeflemektedir. Aşağıda verilen çalışmalara ağırlık verilecektir;

Demografik ve sosyal istatistikler, yöntemler ve hesaplama,
Kalkınma çalışmaları, insan coğrafyası ve çevre planlaması,
Ekonomi, yönetim ve işletme çalışmaları,
Eğitim, sosyal antropoloji ve dilbilim,
Hukuk, ekonomik ve sosyal tarih,
Siyaset ve uluslararası ilişkiler,
Psikoloji ve sosyoloji,
Bilim ve teknoloji çalışmaları,
Sosyal politika ve sosyal hizmet,
İlahiyat ve dini Araştırmalar,

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS), orijinal olmayan materyalleri görüntülemek için iThenticate™ yazılımını kullanmaktadır. Makalenizi dergimize göndererek, hakem incelemesi ve basım süreçleri sırasında yapılması gereken özgünlük kontrollerini kabul etmiş olursunuz. Dergimize İngilizce ve Türkçe dilinde hazırlanmış makaleler kabul edilmektedir. Makaleler çevirimiçi olarak basıldığından, aşağıda belirtilen yazılı kurallarla bağdaşmayan makaleler yayınlanamaz. Şekilsel olarak dergimiz formatına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmadan ret edilir.
Gönderi:
Online başvuru sistemimiz, makale detaylarınızı girme ve dosyalarınızı yükleme işlemi boyunca adım adım yol göstermektedir. Düzenlenebilir dosyalar (Word), makalenizin dizgisi için gereklidir. Editörün kararı ve düzeltme talepleri de dahil olmak üzere tüm yazışmalar dergipark sistemi ve dergimiz resmi e-mail adresi olan editor@turkishsocialscience.com adresi üzerinden yapılır.
Hakem Değerlendirmesi:
Bu dergide tek taraflı kör inceleme işlemi yürütülmektedir. Çalışmaların dergiye uygunlukları, öncelikle editörler tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra, uygun görülen gönderiler, bilimsel kaliteleri değerlendirilmek için en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Yazarın hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaparak 15 gün içerisinde düzeltilmiş makaleyi sisteme yüklemesi gerekmektedir. Süresinde düzeltmeler yapılmadığında makale reddedilecektir. Makale kabul veya reddetme ile ilgili nihai karar Editör'ün sorumluluğundadır. Editörün kararı nihaidir.
İlgi Beyanı:
Tüm yazarlar, çalışmalarını finansal veya kişiler olarak uygunsuz biçimde etkileyebilecek (yanlılık) olan üçüncü kişi veya kuruluşlarla olan finansal ve kişisel ilişkilerini bildirmek zorundadırlar. Potansiyel çıkar çatışmalarının örnekleri arasında istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği, honoraria, ücretli uzman ifadesi, patent başvuruları/kayıtları ve hibeler veya diğer finansman yer almaktadır.
Gönderi Beyanı ve Doğrulama:
Bir makalenin sistemimize yüklenmesiyle, sorumlu yazar , tanımlanan çalışmanın daha önce (soyutlanmış bir form veya yayınlanmış bir ders veya akademik tezin bir parçası veya bir elektronik ön baskı haricinde) yayınlanmamış olduğunu, başka yere yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınının tüm yazarlar tarafından onaylandığını ve çalışmanın yapıldığı sorumlu makamlar tarafından açık veya gizli olarak onaylandığını ve kabul edildiği takdirde tüm telif haklarının dergimize ait olacağını, İngilizce veya başka bir dilde dergimizin yazılı izni olmadan basılı veya online olarak tamamen veya kısmen yayınlanamayacağını kabul etmiş olur.
Kayıt
Makaleler Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS), dergisine üye olduktan sonra online olarak yazarlardan biri tarafından kayıt edilmelidir. Microsoft Word formatındaki (.doc, .docx, .rtf), dosyalar kaydedilebilir. Herhangi bir sayfa sınırlaması yoktur. Eğer makalenin dosyalarını yükleme sırasında bir problem yaşanırsa, özellikle şekil içeren makalelerde makalenin ebadının azaltılması gerekir. Yazarlardan herhangi biri dışında yapılacak kayıtlar kabul edilmeyecektir. Kaydı yapan yazar kayıt ve değerlendirme sürecindeki tüm sorumlulukları almış olacaktır. Kayıt sırasında yaşanacak teknik problemlerde editor@turkishsocialscience.com adresinden destek istenebilir.
Kabul Koşulları
Gönderilecek yayınların daha önce başka yerde yayınlanmamış (özet, yayımlanmış bir konferansın bölümü, derleme veya tez çalışmaları hariç) ve başka bir dergi tarafından değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Kaydı yapan yazar makalenin yayımlanması ile ilgili olarak tüm yazarların sorumluluğunu almış bulunacaktır. Belli kurumdan çıkan yayınlarda o kurumun onayının bulunmasını sağlamakta aynı zamanda yazarların sorumluluğundadır. Kabul tarihini sadece editöryel ofis tarafından yazılan kabul yazısı gösterir. Daha sonraki mektuplaşmalar ve düzeltmeler aksi gerekmedikçe yazar’(lar) a yayımdan önce gönderilecektir. Çalışmanın yayımlanabilmesi için sorumlu yazar tarafından izin verilmesi gerekmektedir. İzin için gerekli tüm belgeler editor@turkishsocialscience.com adresine gönderilebilir.
Değerlendirme
Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar akademik olarak belli standartları karşılamalıdır. Kayıtlar editör tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen çalışmalar yazarlar tarafından bilinmeyen hakemlerce değerlendirmeye alınacaktır.
Makale Yazma Kuralları:
Makaleler, A4 boyutlu kağıt ölçüsünde, her iki yanında 3 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde yazılacaktır.
Başlık ve yazar bilgileri
Aşağıdaki bilgileri içermelidir
Yazı başlığı
Yazarların tam isimleri
Kurumun elektronik posta adresleri
İletişim adresi
Elektronik posta adresi
Orcid numaraları (tüm yazarların)
Öz
Makale bir özet içermelidir. Özet referansları içermeden 75-300 kelime arasında olmalıdır.
Giriş
Bu bölüm alt başlık içermemelidir.
Bölümler
Bu bölüm detaylı yazılmalıdır. Eğer gerekirse alt başlıklara ayrılabilir.
Teşekkür
Teşekkür kısmı için basit cümleler kullanılmalıdır.

Kaynaklar
Yazılarda, örneklerde gösterildiği gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doğrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3 cümleyi geçmez ise Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.

Tek yazarlı kaynak gösterme:

Metin metin metin metin metin (Soyad, 2000:206).

İki yazarlı kaynak gösterme:

Metin metin metin metin metin (Soyad ve Soyad, 2003: 45).

İkiden fazla yazarla kaynak gösterme:

Metin metin metin metin metin (Soyad ve ark., 2000:328-338).

Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme:

Metin metin metin metin metin (Soyad, 1964: 32; Soyad, 1972: 64).

Kaynakçada kaynağın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eğer kaynağın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.25 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır. Kaynakçada gösterilen kaynaklar dipnotta, dipnotta gösterilen kaynaklar da kaynakçada da yer almalıdır.

Kitap Kaynak Gösterme

Soyad, A. (Yıl). Eser ismi, ?. Baskı, Yayınevi, Yer.

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme

Soyad, A. B. (Yıl). Başlık, eser Adı, (Çev: Soyad, A), Yayınevi, Yer

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme

Soyad, A. (Yıl). Başlık, Organizasyon: Başlık, (Ed: Soyad, A ve Soyad A.B), Kurum/kuruluş, Yer

Makale Kaynak Gösterme

Soyad, A. B. ve Soyad, A. B. (Yıl). Başlık, Dergi tam ismi, ?(?): ???-???

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme
Soyad, O. (Yıl). Başlık, Sempozyum ismi, Organizasyon, p: ???-???

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme

Soyad, A. B. (YIL). Başlık. (Yayımlanmamış ?????? Tezi). Enstitü/Üniversite


İnternetteki Makaleyi Kaynak Gösterme

Soyad, A. B. (YIL). Başlık. Dergi ismi ?, ???-???. http://www.??????? (Erişim tarihi: ??/??/????)

Internet Dokümanını Kaynak Gösterme

Kuruluş adı. (YIL). Başlık. (Erişim Tarihi: ??/??/????) http://www. ???????

Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme

Kısaltma (YIL), Başlık (2003), Yayın No: ??????, Ankara.

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme

Soyad, A. (YIL). Başlık, Gazete adı, Tarih


Şekillerin hazırlanması
Her bir şekil yayının içinde veya ayrı bir dosya olarak yüklenebilir ve yayın içinde sırasına göre isimlendirilmelidir. Şekil genişliği 4-6 inç ve 300 dpi olmalıdır. Şekil altyazıları açık ve net olmalıdır. Şekil adı ve alt yazıları 9 punto olmalıdır.
Tabloların hazırlanması
Tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır. Her bir tablo açıklayıcı bir başlık içermelidir ve eğer sayısal ölçümler kullanılırsa birimler sütün başlıklarında belirtilmelidir. Tablo adı ve alt yazıları 9 punto olmalıdır.
Düzeltmeler
Düzeltmeler yayıncıya alındıktan sonra en geç 2 hafta içinde geri gönderilmelidir. Yayıncı en doğru yayını sağlamak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle makale ve şekillerin derginin tarzında yazılması gerekmektedir.
Telif hakkı
Açık alan yazarları yazılarının telif haklarını kaybetmezler ve tüm yazılar Yaratıcı Ortak Atıf Lisansı altında dağıtılır ve izinsiz kullanımı, dağıtılması ve çoğaltılması engellenir.
Bu yayında kullanılan genel tanımlayıcı isimler, marka isimleri, ticari markalar özel olarak belirtilmediği zaman bile bu isimlerin ilgili kanunlar ve kurallar tarafından korunmadığını göstermez.
Bu dergide yayınlanan bilgilerin doğruluğuna ve yayım tarihinde yanlış yapılmamasına dikkat edilmesine rağmen yazarlar, editörler veya yayıncı yayında bulunan herhangi bir yanlış veya ihmalin sorumluluğunu almamaktadır. Yayıncı içeriğin herhangi bir yasal sorumluluğunu kabul etmemektedir.
Başvuru için Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular ret edilecektir.
Makale Microsoft Word dosya formatında olmalıdır
Kaynaklarda ulaşılmak koşulu ile URL kullanılabilir.
Metin, Yazarlara Bilgi bölümündeki stilde yazılmalıdır.
Yazarlar ve hakemler birbirlerini bilmeyecek olup hakemlik önyargısız olarak yapılacaktır. Makale son halini aldığında, çevrimiçi olarak PDF formunda sunulmalıdır.


ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148