Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 45 - 50, 30.06.2021

Abstract

References

 • Acar, S. ve Uslu, D. (2018). Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(4): 16-32.
 • Alkış, H, Akpınar, F. (2019). Duygusal Zekâ ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32): 341-379.
 • Altıntaş, C.Ö. (2009). Duygusal Zekâ Elemanlarının Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Sonuçlar Üzerindeki Etkisi: Isparta İlköğretim Okullarında Bir Uygulama. Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Arslan, R. (2020). Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeyleri. D. Karaman (Ed) içinde. Güncel Pazarlama Araştırmaları, (65-86), Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Arslan, R., Bircan, H. ve Eleroğlu, H. (2019). Cumhuriyet Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2): 409-427.
 • Avcı Ö. (2017). Duygusal Zekâ ve İletişim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Baltaş, Z. (2013). Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Beltekin, E. (2015). Türkiye’deki Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Yönetici Personelin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dasdamirova, L. (2019). Duygusal Zekânın Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Delice M. ve Odabaşı M. (2013). Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 15(3): 73-93.
 • Doğan S. ve Demiral Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1): 209-230.
 • Durak, İ. (2018). Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1): 281-297.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. 1. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2019). Tutum Ölçekleri. Ankara: Akademisyen Yayınevi.
 • Özdayı N. (2011). Futbol Hakemlerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Sudak, M. ve Zehir, C. (2013). Kişilik Tipleri, Duygusal Zekâ, İş Tatmini İlişkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22): 141-165.
 • Süslü, S, (2016). Duygusal Zekâ ve Örgütsel Stres: Örgütlerde Hemşirelerin Duygusal Zeka Becerileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şirin G. (2007). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleriyle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, Halil. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mesa Yayınları.
 • Wong, C.S. ve Law, K.S. (2002). The Effects Of Leader And Follower Emotional Intelligence On Performance And Attitude: An Exploratory Study, Leadership Quarterly, 13: 243-274.

DUYGUSAL ZEKÂYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DÜZENLİ KÜTÜPHANE KULLANAN BİREYLER İLE BİR UYGULAMA

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 45 - 50, 30.06.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Sivas’ta yaşayan ve düzenli olarak kütüphane kullanan kişilerin duygusal zekâ düzeylerinin belirli değişkenlere göre incelenmesidir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, Sivas ilinde düzenli olarak kütüphane kullanan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 250 katılımcıya uygulanmış, hatalı ve eksik olan 19 anket çıkarılmış kalan 231 anket ile araştırmanın verileri elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği analizinde açıklayıcı faktör analizi, iki grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, üç veya daha fazla sayıda grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda duygusal zekâ ölçeğinin “kendi duygularını değerlendirme”, “başkalarının duygularını değerlendirme”, “duygu kullanımı” ve “duygu düzenlenmesi” faktörleri olmak üzere 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kadınların başkalarının duygularını değerlendirme alt boyut ortalamasının erkeklere göre, erkeklerin duygu kullanımı alt boyut ortalamasının ise kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiş, kendi duygularını değerlendirme alt boyutunda ise yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

References

 • Acar, S. ve Uslu, D. (2018). Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(4): 16-32.
 • Alkış, H, Akpınar, F. (2019). Duygusal Zekâ ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32): 341-379.
 • Altıntaş, C.Ö. (2009). Duygusal Zekâ Elemanlarının Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Sonuçlar Üzerindeki Etkisi: Isparta İlköğretim Okullarında Bir Uygulama. Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Arslan, R. (2020). Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeyleri. D. Karaman (Ed) içinde. Güncel Pazarlama Araştırmaları, (65-86), Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Arslan, R., Bircan, H. ve Eleroğlu, H. (2019). Cumhuriyet Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2): 409-427.
 • Avcı Ö. (2017). Duygusal Zekâ ve İletişim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Baltaş, Z. (2013). Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Beltekin, E. (2015). Türkiye’deki Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Yönetici Personelin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dasdamirova, L. (2019). Duygusal Zekânın Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Delice M. ve Odabaşı M. (2013). Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 15(3): 73-93.
 • Doğan S. ve Demiral Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1): 209-230.
 • Durak, İ. (2018). Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1): 281-297.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. 1. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2019). Tutum Ölçekleri. Ankara: Akademisyen Yayınevi.
 • Özdayı N. (2011). Futbol Hakemlerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Sudak, M. ve Zehir, C. (2013). Kişilik Tipleri, Duygusal Zekâ, İş Tatmini İlişkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22): 141-165.
 • Süslü, S, (2016). Duygusal Zekâ ve Örgütsel Stres: Örgütlerde Hemşirelerin Duygusal Zeka Becerileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şirin G. (2007). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleriyle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, Halil. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mesa Yayınları.
 • Wong, C.S. ve Law, K.S. (2002). The Effects Of Leader And Follower Emotional Intelligence On Performance And Attitude: An Exploratory Study, Leadership Quarterly, 13: 243-274.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Cansu TUNAHAN This is me
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8953-9739
Türkiye


Bengisu HÜR This is me
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1356-9549
Türkiye


Sait BARDAKÇI (Primary Author)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF
0000-0003-3720-5029
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date June 16, 2021
Acceptance Date September 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Tunahan, C. , Hür, B. & Bardakçı, S. (2021). DUYGUSAL ZEKÂYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DÜZENLİ KÜTÜPHANE KULLANAN BİREYLER İLE BİR UYGULAMA . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 4 (1) , 45-50 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/64157/953099

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148