PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Şehir Hastanelerinin Mevcut Web Sitelerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 40 - 45, 01.01.2018

Öz

Bu çalışma 2018 Aralık ayına kadar hizmet vermeye başlamış olan şehir hastanelerinin, web sitelerinin belirlenen bir kısım kriterlere göre etkinliğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Form amaca uygun hale getirilmesi için gerekli literatür incelemesi ve uzman görüşü alınarak şehir hastanelerinin web sitelerinin değerlendirilmesi için yeterli hale getirilerek veri toplanmıştır. Şehir hastanelerinin web siteleri 10 kritere göre incelenmiş ve standardize edilerek puanlandırma yapılmıştır. Web siteleri hiçbir kriterden tam puanı almamış, en yüksek puanı randevu sistemi ve tedavi takibine ilişkin bilgiler kriteri alırken en düşük puan ise yabancı hastalara yönelik bilgiler kriteri almıştır. Hastanelerin web sayfaları yabancı hastalara ilişkin bilgiler, hekimlere ilişkin bilgiler, fotoğraf galerilerine ilişkin bilgiler ve farklı şekillerde sunuş kriterlerinden ortalama puanın altında almıştır. Şehir hastanelerinin incelenen kriterler altındaki maddelere dikkat ederek web sitelerindeki eksikliklerin giderilmesinin hizmet sunumunda, kullanımında ve kurumların imajı konularında pozitif etkili olabileceği düşünülmektedir

Kaynakça

 • Altunbaş, H. (2007). “Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 156-162.
 • Cerrahoğlu, A. (2016). Şehir hastaneleri ve birinci basamak, The Journal of Turkish Family Physician,7/3:81-84. Doi: 10.15511/tjtfp.16.00381
 • Elden, M. (2003). Reklam Yazarlığı, İletişim Yayını, İstanbul. Fırlar, B. ve Yeygel, S. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi, E.Ü. Yayını, İzmir.
 • Horton, J. (2003). PR and Updated Website, http://www. onlinepr.com/Holding/TheUpdated WebSite.pdf, 29.09.2006. İnternet Kullanım İstatistikleri. http://www.internetworldstats. com/stats.htm. Erişim Tarihi:05/12/2018.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012). Dünyada ve Türkiye'de kamu-özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeler, Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, http://www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/2_P assword_Removed.pdf, (Erişim tarihi: 02.12.218).
 • Karmowska, J. (2003). “Cultural Heritage as an Element of Marketing Strategy in European Historic Cities”, Proceedings of the 5th European Commission.
 • Kaya, M., Kar, A. ve Yılmaz, A. (2018). Sağlık Turizmi Bakış Açısıyla Hastanelerin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Bildiri Kitabı, S:1626-1632.
 • Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M. ve Eke, E. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C: 17, S: 3, ss. 1-23.
 • Khafizova, L. (2011). “Medikal Turizmin Gelişmesinde Seyahat İşletmelerinin Önemi ve Türkiye’deki Durum” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lemmink, J., Schuijf, A. and Streukens, S. (2003). The Role of Corporate Image and Company Employment Image in Explaining Application Intentions, Journal of Economic Psychology 24: 1–15.
 • Nelson, J. (2002). Building partnerships: cooperation between the united nations system and the private sector, report commissioned by the united nations global compact office, United Nations Department Of Public Information: NewYork.
 • Öksöz, B. ve Altıntaş, V. (2017). Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı. Seyahat ve otel işletmeciliği dergisi. 14(1): 59-75
 • Özüpek, M.N. (2010). Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk İletişim Dergisi 2010; 6(3).
 • Peltekoğlu, F. B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayını, İstanbul.
 • Samadbeik, M., Asadi, H., Mohseni, M., Takbiri, A., Moosavi A. and Garavand, A. (2017). Designing a Medical Tourism Website: A Qualitive Study. Iran J Public Health, Vol. 46, No.2, Feb 2017, pp.249-257.
 • Solmaz, B. (2007). Halkla İlişkiler Bakış Açısından Kriz Durumlarında İnternetin Rolü ve İnternet Kriz Planlaması. Selçuk İletişim Dergisi. 4: 67-74.

Investigation of The Current Web Sites of City Hospitals

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 40 - 45, 01.01.2018

Öz

This study was carried out to measure the effectiveness of the city hospitals, which started to serve until December 2018, according to a set of criteria. The data was collected by making the form necessary for the purpose of making the form fit for the evaluation of the web sites of the city hospitals by taking the literature review and expert opinion. The websites of city hospitals were examined according to 10 criteria and standardized and graded. Web sites did not get the full score from any criterion, while the highest score received information criterion for the appointment system and treatment follow-up, while the lowest score received information criterion for foreign patients. The web pages of the hospitals have received information about foreign patients, information about physicians, information about photo galleries and different presentation criteria. It is thought that the elimination of the deficiencies in the websites by taking into consideration the criteria of the city hospitals under the criteria examined can be a positive effect on the service provision, use and image of the institutions.

Kaynakça

 • Altunbaş, H. (2007). “Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 156-162.
 • Cerrahoğlu, A. (2016). Şehir hastaneleri ve birinci basamak, The Journal of Turkish Family Physician,7/3:81-84. Doi: 10.15511/tjtfp.16.00381
 • Elden, M. (2003). Reklam Yazarlığı, İletişim Yayını, İstanbul. Fırlar, B. ve Yeygel, S. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi, E.Ü. Yayını, İzmir.
 • Horton, J. (2003). PR and Updated Website, http://www. onlinepr.com/Holding/TheUpdated WebSite.pdf, 29.09.2006. İnternet Kullanım İstatistikleri. http://www.internetworldstats. com/stats.htm. Erişim Tarihi:05/12/2018.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012). Dünyada ve Türkiye'de kamu-özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeler, Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, http://www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/2_P assword_Removed.pdf, (Erişim tarihi: 02.12.218).
 • Karmowska, J. (2003). “Cultural Heritage as an Element of Marketing Strategy in European Historic Cities”, Proceedings of the 5th European Commission.
 • Kaya, M., Kar, A. ve Yılmaz, A. (2018). Sağlık Turizmi Bakış Açısıyla Hastanelerin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Bildiri Kitabı, S:1626-1632.
 • Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M. ve Eke, E. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C: 17, S: 3, ss. 1-23.
 • Khafizova, L. (2011). “Medikal Turizmin Gelişmesinde Seyahat İşletmelerinin Önemi ve Türkiye’deki Durum” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lemmink, J., Schuijf, A. and Streukens, S. (2003). The Role of Corporate Image and Company Employment Image in Explaining Application Intentions, Journal of Economic Psychology 24: 1–15.
 • Nelson, J. (2002). Building partnerships: cooperation between the united nations system and the private sector, report commissioned by the united nations global compact office, United Nations Department Of Public Information: NewYork.
 • Öksöz, B. ve Altıntaş, V. (2017). Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı. Seyahat ve otel işletmeciliği dergisi. 14(1): 59-75
 • Özüpek, M.N. (2010). Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk İletişim Dergisi 2010; 6(3).
 • Peltekoğlu, F. B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayını, İstanbul.
 • Samadbeik, M., Asadi, H., Mohseni, M., Takbiri, A., Moosavi A. and Garavand, A. (2017). Designing a Medical Tourism Website: A Qualitive Study. Iran J Public Health, Vol. 46, No.2, Feb 2017, pp.249-257.
 • Solmaz, B. (2007). Halkla İlişkiler Bakış Açısından Kriz Durumlarında İnternetin Rolü ve İnternet Kriz Planlaması. Selçuk İletişim Dergisi. 4: 67-74.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mustafa KAYA Bu kişi benim
Department of Health Management, Faculty of Health Sciences, Kırıkkale University, 71450 Kırıkkale, Turkey


Mustafa FİLİZ Bu kişi benim
Department of Medical Services and Techniques, Vocational School of Health Services, Artvin Coruh University, 08000 Artvin, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. & Filiz, M. (2018). Şehir Hastanelerinin Mevcut Web Sitelerinin İncelenmesi . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 1 (1) , 40-45 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57155/806601

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148