Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hofstede’nin Kültür Boyutları ve İç Girişimcilik İlişkisi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 44 - 52, 31.12.2020

Öz

Kültür, uzun yıllar boyunca tekrarlanan olaylar neticesinde ortaya çıkan yerleşmiş davranış kalıplarıdır. Kültür üzerine çalışan birçok araştırmacı vardır ve bu araştırmacılardan biri de Geert Hofstede’dir. Kültür, yaşamın her alanını etkilediği gibi, iç girişimcilik algısını da etkilemektedir. Bu çalışmada Hofstede’in kültür boyutları ile iç girişimcilik ilişkisi incelenmiştir. Veri toplama tekniği olarak anket kullanmıştır. Anket formunda kültür ölçeği, iç girişimcilik ölçeği ve tanımlayıcı bilgiler yer almaktadır. Anketler 554 kişiye dağıtılmış ve 321 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programı yardımıyla analiz edilmiş ve hipotezler test edilmiştir. Hipotez testleri için korelasyon analizi, bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Kültür boyutları ile iç girişimcilik boyutları arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Demografik değişkenlerle bazı boyutlar arasında anlamlı farklılık varken, bazıların da farklılık yoktur. 

Kaynakça

 • Ağca, V., & Kandemir, T. (2008). Aile İşletmelerinde İç girişimcilik Finansal Performans İlişkisi:Afyon Karahisarda Bir Araştırma. Sosya Bilimler Dergisi , 210-230.
 • Ağca, V., & Kurt, M. (2007). İç girişimcilik ve Temel Belirleyicileri:Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 83-112.
 • Ağca, V., & Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar:Kavramsal Bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , 155-173.
 • Akdoğan, A., & Cingöz, A. (2015). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İç girişimcilik (Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat Sanayiinde Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 1-25.
 • Akoğlan Kozak, M., & Gül Yılmaz , E. (2010). Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları:Frigya Bölgesi Örneği. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi , 86-97.
 • Alkailani, M., Athamneh, A.-B., & Azzam, I. (2012). Replicating Hofstede in Jordan: Ungeneralized, Reevaluating the Jordanian Culture. International Business Research , 71-80.
 • Altay, H. (2004). Güç Mesafesi, Erkeklik-Dişilik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri ile Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , 301-321.
 • Bakan, İ., Kara, E., & Güler, B. (2017). Örgütsel Demokrasi Algısının Çalışanların İç Girişimcilik Algısına Etkileri: Marmaris'teki Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Hak-İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi , 116-138.
 • Büyükyılmaz, O., & Kayış, M. (2018). Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi: Bolu İlinde Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 147-167.
 • Chanchani, S. (2009). Typologies Of Culture. Elsevıer , 1-22.
 • Demir, C., & Can Öztürk, U. (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17-41.
 • Ertürk, E. (2014). SOSYAL MÜBADELE TEORİSİ BAĞLAMINDA GÜÇ MESAFESİ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI , s. 43.
 • Fang, T. (2003). A Critique of Hofstede’s Fifth National Culture Dimension. CCM International Journal , 347-368.
 • Geylani, A. (2013). Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 1-23.
 • Hofstede, G. (2007). Cultural dimensions. Mexico - Mexican Geert Hofstede Cultural Dimensions Explained , 1-3.
 • Hofstede, G. (2011). online readings in psychology and culture. produced by the berkeley electronic press , 3-26.
 • Hofstede, G. (1994). The Business of International Business is Culture. International Business Review , 114.
 • Hofstede, G., & McCrae, R. (2004). Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture. Sage , 52-88.
 • İçerli, L., Yıldırım, M., & Demirel, Y. (2011). Kobilerde İç Girişimciliğin İncelenmesine yönelik Bir Araştırma:Aksaray Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 177-187.
 • Kaygın, E. (2012). Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu:İç Girişimcilik Anlayışı. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , 93-103.
 • KAYIŞ, M. (2017). Etkileşimci ve Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi Bolu İlinde Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı .
 • Kılıç, T. (2015). Kurum Kültürü: Bir Kamu Kuruluşunda Mevcut ve Arzulanan Kurum Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İktisadi, İdari, Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 58-73.
 • Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler. Yönetim ve Ekonomi , 220- 242.
 • Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 220-242.
 • Naktiyok, A., & Bayrak Kök, S. (2006). Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , 77-96.
 • Öktem, M., Leblebici, D., Arslan, M., Kılıç, M., & Aydın, M. (2003). Girişimci Örgütsel Kültür Ve Çalışanların İç girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 169-188.
 • Papatya , G., Papatya , N., & Hamşıoğlu, A. (2016). Girişimci Yönlülük,İç girişimciklik ve İşletme Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19-48.
 • Robbıns, S. P., & Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Seçer, B., & Çınar, E. (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 50- 62.
 • Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi , 21-34.
 • Şekerdil, R. (2016). İç girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyon Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Özel Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Ve İnovasyon Ana Bilim Dalı , s. 40.
 • Terzi, A. R. (2004). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜÇ MESAFESİ VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Bilimler Dergisi , 1-12.
 • Wasti, S., & Erdil, S. (2007). Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu (Self Construal Scale; SCS) ve Indcol Ölçeklerinin Türkçe Geçerlemesi. Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu (Self Construal Scale; SCS) ve Indcol Ölçeklerinin Türkçe Geçerlemesi (s. 2-44). Sakarya: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi .
 • Yılmaz, F. (2018). İçerik Analizi İle 2001-2017 Dönemi Lisans Üstü Tezlerinde İç Girişimciliğin İncelenmesi. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research , 3332-3340.
 • Yüksel, B. (1989). Kültürel Niteliklerimizin Yönetime Etkileri. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 333-347.

The Relationship of Hofstede's Cultural Dimensions and Internal Entrepreneurs

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 44 - 52, 31.12.2020

Öz

Culture is established behaviour patterns that emerge as a result of events repeated over many years. There are many researchers working on culture, and one of these researchers is Geert Hofstede. Culture, as it affects every aspect of life, also affects the perception of internal entrepreneurship. In this study, Hofstede's relationship between cultural dimensions and internal entrepreneurship has been examined. Questionnaire was used as data collection technique. The questionnaire includes cultural scale, internal entrepreneurship scale and descriptive information. The questionnaires were distributed to 554 people and 321 people returned. The collected data were analysed with the help of SPSS statistics program and the hypotheses were tested. Correlation analysis, independent sample T test and one-way analysis of variance were used for hypothesis tests. A positive relationship has been found between cultural dimensions and internal entrepreneurship dimensions. While there is a significant difference between demographic variables and some dimensions, there is no difference in others.

Kaynakça

 • Ağca, V., & Kandemir, T. (2008). Aile İşletmelerinde İç girişimcilik Finansal Performans İlişkisi:Afyon Karahisarda Bir Araştırma. Sosya Bilimler Dergisi , 210-230.
 • Ağca, V., & Kurt, M. (2007). İç girişimcilik ve Temel Belirleyicileri:Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 83-112.
 • Ağca, V., & Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar:Kavramsal Bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , 155-173.
 • Akdoğan, A., & Cingöz, A. (2015). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İç girişimcilik (Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat Sanayiinde Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 1-25.
 • Akoğlan Kozak, M., & Gül Yılmaz , E. (2010). Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları:Frigya Bölgesi Örneği. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi , 86-97.
 • Alkailani, M., Athamneh, A.-B., & Azzam, I. (2012). Replicating Hofstede in Jordan: Ungeneralized, Reevaluating the Jordanian Culture. International Business Research , 71-80.
 • Altay, H. (2004). Güç Mesafesi, Erkeklik-Dişilik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri ile Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , 301-321.
 • Bakan, İ., Kara, E., & Güler, B. (2017). Örgütsel Demokrasi Algısının Çalışanların İç Girişimcilik Algısına Etkileri: Marmaris'teki Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Hak-İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi , 116-138.
 • Büyükyılmaz, O., & Kayış, M. (2018). Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi: Bolu İlinde Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 147-167.
 • Chanchani, S. (2009). Typologies Of Culture. Elsevıer , 1-22.
 • Demir, C., & Can Öztürk, U. (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17-41.
 • Ertürk, E. (2014). SOSYAL MÜBADELE TEORİSİ BAĞLAMINDA GÜÇ MESAFESİ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI , s. 43.
 • Fang, T. (2003). A Critique of Hofstede’s Fifth National Culture Dimension. CCM International Journal , 347-368.
 • Geylani, A. (2013). Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 1-23.
 • Hofstede, G. (2007). Cultural dimensions. Mexico - Mexican Geert Hofstede Cultural Dimensions Explained , 1-3.
 • Hofstede, G. (2011). online readings in psychology and culture. produced by the berkeley electronic press , 3-26.
 • Hofstede, G. (1994). The Business of International Business is Culture. International Business Review , 114.
 • Hofstede, G., & McCrae, R. (2004). Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture. Sage , 52-88.
 • İçerli, L., Yıldırım, M., & Demirel, Y. (2011). Kobilerde İç Girişimciliğin İncelenmesine yönelik Bir Araştırma:Aksaray Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 177-187.
 • Kaygın, E. (2012). Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu:İç Girişimcilik Anlayışı. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , 93-103.
 • KAYIŞ, M. (2017). Etkileşimci ve Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi Bolu İlinde Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı .
 • Kılıç, T. (2015). Kurum Kültürü: Bir Kamu Kuruluşunda Mevcut ve Arzulanan Kurum Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İktisadi, İdari, Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 58-73.
 • Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler. Yönetim ve Ekonomi , 220- 242.
 • Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 220-242.
 • Naktiyok, A., & Bayrak Kök, S. (2006). Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , 77-96.
 • Öktem, M., Leblebici, D., Arslan, M., Kılıç, M., & Aydın, M. (2003). Girişimci Örgütsel Kültür Ve Çalışanların İç girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 169-188.
 • Papatya , G., Papatya , N., & Hamşıoğlu, A. (2016). Girişimci Yönlülük,İç girişimciklik ve İşletme Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19-48.
 • Robbıns, S. P., & Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Seçer, B., & Çınar, E. (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 50- 62.
 • Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi , 21-34.
 • Şekerdil, R. (2016). İç girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyon Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Özel Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Ve İnovasyon Ana Bilim Dalı , s. 40.
 • Terzi, A. R. (2004). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜÇ MESAFESİ VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Bilimler Dergisi , 1-12.
 • Wasti, S., & Erdil, S. (2007). Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu (Self Construal Scale; SCS) ve Indcol Ölçeklerinin Türkçe Geçerlemesi. Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu (Self Construal Scale; SCS) ve Indcol Ölçeklerinin Türkçe Geçerlemesi (s. 2-44). Sakarya: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi .
 • Yılmaz, F. (2018). İçerik Analizi İle 2001-2017 Dönemi Lisans Üstü Tezlerinde İç Girişimciliğin İncelenmesi. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research , 3332-3340.
 • Yüksel, B. (1989). Kültürel Niteliklerimizin Yönetime Etkileri. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 333-347.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Musa Kayış 0000-0001-5401-9039

Adil Akkuş 0000-0002-4289-8643

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 26 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kayış, M., & Akkuş, A. (2020). Hofstede’nin Kültür Boyutları ve İç Girişimcilik İlişkisi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 3(2), 44-52.

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148